<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 拉 歌

   拉 歌

  1. 拉歌
  2.  
  3.  
  4.  
  5. xìng
  6. yuàn
  7.  
  8. lái
  9.  
  10. lái
  11.  
  12. xìng
  13. yuàn
  14.  
  15.  
  16.  “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!…
  17.  
  18.  
  19. cāi
  20.  
  21. men
  22. zài
  23. gàn
  24. shí
  25. me
  26.  
  27. duì
  28. le
  29.  
  30. men
  31. zhèng
  32. zài
  33. …”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉
  34. ne
  35. zhè
  36. men
  37. jun1
  38. xùn
  39.  
  40. de
  41. xué
  42. suī
  43. shì
  44. fēi
  45. cháng
  46. 歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常
  47. hǎo
  48.  
  49. dàn
  50. néng
  51. suàn
  52. chà
  53.  
  54. xué
  55. zuì
  56. hǎo
  57. de
  58. yīng
  59. gāi
  60. shì
  61. zhè
  62. 好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌
  63. le
  64.  
  65. 了。
  66.  
  67.  
  68. gāng
  69. kāi
  70. shǐ
  71. men
  72. zhī
  73. shì
  74. wán
  75. wán
  76.  
  77. xùn
  78. liàn
  79. jiān
  80. shí
  81. jiān
  82.  
  83.  剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,
  84. men
  85. bān
  86. nèi
  87. biàn
  88. fèn
  89. chéng
  90. liǎng
  91. fāng
  92. zhèn
  93. nán
  94. fāng
  95.  
  96. měi
  97. 我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉
  98. zǒng
  99. shì
  100. men
  101. shēng
  102. zhàn
  103. shàng
  104. fēng
  105.  
  106. yīn
  107. wéi
  108. shēng
  109. rén
  110. duō
  111. shì
  112. zhòng
  113.  
  114. 歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,
  115. yòu
  116. yǒu
  117. xià
  118. jiāo
  119. guān
  120. de
  121. bāng
  122. zhù
  123.  
  124. nán
  125. shēng
  126. biān
  127. jiào
  128. gōng
  129. píng
  130.  
  131. 又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大
  132. hǎn
  133. lǎo
  134. tiān
  135. gōng
  136.  
  137. zhī
  138. zěn
  139. me
  140. le
  141.  
  142. huì
  143. men
  144. nán
  145. 喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女
  146. shuāng
  147. fàng
  148. móu
  149. ér
  150. hǎn
  151.  
  152.  
  153. xià
  154. jiāo
  155. guān
  156.  
  157. lái
  158.  
  159. lái
  160. 雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來
  161.  
  162. xià
  163. jiāo
  164. guān
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169.  
  170. hǎn
  171. shí
  172. me
  173. hǎn
  174.  
  175. zài
  176. hǎn
  177. jiù
  178. 一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去
  179. xùn
  180. liàn
  181.  
  182.  
  183. xià
  184. jiāo
  185. guān
  186.  
  187. shēng
  188.  
  189. shuō
  190.  
  191. zhī
  192. hòu
  193.  
  194. měi
  195. dāng
  196. 訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我
  197. men
  198. yào
  199. qiú
  200. xià
  201. jiāo
  202. guān
  203. biǎo
  204. yǎn
  205. shí
  206.  
  207. zǒng
  208. zhè
  209. xùn
  210. liàn
  211. lái
  212. xià
  213.  
  214. 們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,
  215.  
  216. shǐ
  217.  
  218. men
  219. yán
  220. xiàng
  221. duì
  222.  
  223. “迫使”我們無言相對。
  224.  
  225.  
  226. màn
  227. màn
  228. men
  229. jiù
  230. shí
  231. fèn
  232. huān
  233. le
  234.  
  235. bié
  236. shì
  237.    
  238.  慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8
  239. xià
  240.  
  241. men
  242. xùn
  243. liàn
  244. wán
  245.  
  246. jiāo
  247. guān
  248. jiàn
  249. shí
  250. jiān
  251. hái
  252. zǎo
  253. jiù
  254. 下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五
  255.  
  256.    
  257.  
  258. bān
  259. lián
  260. lái
  261.       
  262. wáng
  263. jiāo
  264. guān
  265. dài
  266. de
  267. xìng
  268. yuàn
  269. xiǎo
  270. xué
  271.  
  272.  
  273. 2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“
  274. róng
  275.  
  276. lái
  277.  
  278. lái
  279.  
  280. róng
  281.  
  282.  
  283. èr
  284.  
  285. kuài
  286. kuài
  287. 戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快
  288.  
  289.  
  290. èr
  291.  
  292. sān
  293.  
  294. kuài
  295. kuài
  296. kuài
  297.  
  298.  
  299. hái
  300. méi
  301. yǒu
  302. děng
  303. men
  304. fǎn
  305. yīng
  306. !一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應
  307. guò
  308. lái
  309.  
  310. xìng
  311. yuàn
  312. jiù
  313. gěi
  314. men
  315. lái
  316. le
  317.  
  318. xià
  319. wēi
  320.  
  321.  
  322. 過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我
  323. men
  324. gān
  325. shì
  326. ruò
  327. shàng
  328. jiē
  329. zhe
  330.  
  331. xìng
  332. yuàn
  333.  
  334. lái
  335.  
  336. lái
  337. 們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來
  338.  
  339. xìng
  340. yuàn
  341.  
  342.  
  343. zhè
  344. xìng
  345. yuàn
  346. de
  347. xué
  348. shēng
  349. hái
  350. zhēn
  351. tīng
  352. huà
  353.  
  354. 一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,
  355. men
  356. gāng
  357. hǎn
  358.  
  359. men
  360. jiù
  361. chàng
  362. le
  363. lái
  364.  
  365.  
  366. tuán
  367. jié
  368. jiù
  369. shì
  370. 我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力
  371. liàng
  372.  
  373. tuán
  374. jié
  375. jiù
  376. shì
  377. liàng
  378.  
  379. zhè
  380. liàng
  381. shì
  382. tiě
  383.  
  384.  
  385.  
  386. děng
  387. men
  388. 量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們
  389. shēng
  390. wán
  391.  
  392. men
  393. chéng
  394. shèng
  395. zhuī
  396. ràng
  397. men
  398. yǒu
  399. chuǎn
  400. de
  401. 歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機
  402. huì
  403.  
  404. jiē
  405. zhe
  406. men
  407. yòu
  408. gāo
  409. hǎn
  410.  
  411.  
  412. xìng
  413. yuàn
  414.  
  415. lái
  416.  
  417. lái
  418. 會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來
  419.  
  420. xìng
  421. yuàn
  422.  
  423.  
  424.  
  425.  
  426.  
  427. róng
  428.  
  429. lái
  430.  
  431. lái
  432. 一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一
  433.  
  434. róng
  435.  
  436.  
  437.  
  438.  
  439. xìng
  440. yuàn
  441. kāi
  442. shǐ
  443. gāo
  444. shēng
  445. hǎn
  446.  
  447. zhè
  448. 個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這
  449. shuí
  450. ruǎn
  451.  
  452. dàn
  453. jīng
  454. guò
  455. lún
  456.       
  457. hòu
  458.  
  459. xìng
  460. yuàn
  461. de
  462. xué
  463. shēng
  464. 次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生
  465. rán
  466.  
  467. zhàn
  468. bài
  469.  
  470.  
  471. yòu
  472. chàng
  473.  
  474. tuán
  475. jié
  476. jiù
  477. shì
  478. liàng
  479.  
  480.  
  481. 依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我
  482. men
  483. dōu
  484. xiǎo
  485. shēng
  486.  
  487.  
  488. zěn
  489. me
  490. yòu
  491. shì
  492. zhè
  493. shǒu
  494.  
  495.  
  496. zhè
  497. xià
  498. 們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子
  499. wáng
  500. jiāo
  501. guān
  502. le
  503.  
  504. shuō
  505.  
  506.  
  507. men
  508. liǎng
  509. bān
  510.  
  511. men
  512. cái
  513. 王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才
  514. bān
  515.  
  516. gōng
  517. píng
  518.  
  519. gōng
  520. píng
  521.  
  522.  
  523. wáng
  524. jiāo
  525. guān
  526. gāng
  527. shuō
  528. wán
  529.  
  530. 一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,
  531. men
  532. de
  533. xià
  534. jiāo
  535. guān
  536. còu
  537. le
  538. shàng
  539.  
  540. zhī
  541. men
  542. shuō
  543. le
  544. xiē
  545. shí
  546. 我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什
  547. me
  548.  
  549. dào
  550. zuì
  551. hòu
  552. liǎng
  553. rén
  554. jìng
  555. rán
  556.  
  557.  
  558. le
  559. lái
  560.  
  561. men
  562. cái
  563. 么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不
  564. guǎn
  565. men
  566. ne
  567.  
  568. hái
  569. shì
  570. wǎng
  571.  
  572. xìng
  573. yuàn
  574. pín
  575. pín
  576. 管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻
  577. chàng
  578.  
  579. men
  580. chàng
  581. de
  582. duō
  583. shù
  584. shì
  585.  
  586. tuán
  587. jié
  588. jiù
  589. shì
  590. liàng
  591.  
  592.  
  593. tīng
  594. 唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽
  595. men
  596. kuài
  597. yào
  598. yūn
  599. le
  600.  
  601. dàn
  602. cóng
  603. zhōng
  604. què
  605. gěi
  606. le
  607. men
  608. 得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們
  609. shǎo
  610.  
  611. 不少樂趣。
  612.  
  613.  
  614.  
  615. tīng
  616. shuō
  617.  
  618. shì
  619. jun1
  620. yíng
  621. shēng
  622. huó
  623. zhōng
  624. shì
  625.  拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣
  626.  
  627. huó
  628. yuè
  629. wén
  630. huà
  631. fēn
  632. de
  633. zhǒng
  634. fāng
  635. shì
  636.  
  637. jīng
  638. guò
  639. zhè
  640. jun1
  641. xùn
  642. shēng
  643. 、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生
  644. huó
  645. de
  646. shí
  647. jiàn
  648.  
  649. gǎn
  650. shòu
  651. dào
  652. què
  653. shí
  654. néng
  655. men
  656. de
  657. shì
  658. 活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士
  659.  
  660. 氣。
  661.  
  662.  
  663.  
    
   無注音版:拉 歌
    拉歌
    “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌了。
    剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,“迫使”我們無言相對。
    慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8日下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五(2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快!一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們不少樂趣。
    拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士氣。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.hualong-cn.com© 2012 www.hualong-cn.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网