<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   閩南、臺灣七夕節|閩南、臺灣七夕節 作文素材-查字典作文網

  1. 預覽:
  2. mǐn
  3. nán
  4. tái
  5. wān
  6. de
  7. jiē
  8. yòu
  9. shì
  10. niáng
  11. &rdq
  12. 閩南和臺灣的七夕節又是七娘媽&rdq
  13. uo;
  14. de
  15. dàn
  16. chén
  17.  
  18. mín
  19. jiān
  20. shí
  21. fèn
  22. shèng
  23. háng
  24. chóng
  25. bài
  26. niáng
  27. zhè
  28. uo;的誕辰日。民間十分盛行崇拜七娘媽這一
  29. bèi
  30. fèng
  31. wéi
  32. bǎo
  33. hái
  34. píng
  35. ān
  36. jiàn
  37. kāng
  38. de
  39. ǒu
  40. xiàng
  41.  
  42. mǐn
  43. nán
  44. 被奉為保護孩子平安和健康的偶像。據閩南籍
  45. tái
  46. wān
  47. xué
  48. zhě
  49. lín
  50. zài
  51. de
  52.  
  53. mǐn
  54. nán
  55. rén
  56.  
  57. shū
  58. kǎo
  59. zhèng
  60.  
  61. mǐn
  62. nán
  63. 臺灣學者林再復的《閩南人》一書考證,閩南
  64. rén
  65. guò
  66. yuè
  67. xiá
  68. kuà
  69. yáng
  70. dào
  71. tái
  72. wān
  73. huò
  74. guó
  75. bāng
  76. jīng
  77. shāng
  78.  
  79. móu
  80. shēng
  81. 人過去越峽跨洋到臺灣或異國他邦經商、謀生
  82.  
  83. dōu
  84. duō
  85. nián
  86. wèi
  87. néng
  88. guī
  89.  
  90. men
  91. zhī
  92. hǎo
  93. suǒ
  94. yǒu
  95. de
  96. wàng
  97. ,大都多年未能歸,婦女們只好把所有的希望
  98.  
  99. dōu
  100. tuō
  101. zài
  102. hái
  103. shēn
  104. shàng
  105.  
  106. yǒu
  107. le
  108. wàng
  109. cái
  110. yǒu
  111. shēng
  112. huó
  113. xià
  114. ,都寄托在孩子身上,有了希望才有生活下去
  115. de
  116. yǒng
  117.  
  118. suǒ
  119.  
  120. zhè
  121. xiàng
  122. chuán
  123. qíng
  124. de
  125. jiē
  126. yòu
  127. yǎn
  128. 的勇氣。所以,七夕這一相思傳情的節日又演
  129. biàn
  130. chéng
  131. duì
  132. bǎo
  133. hái
  134. de
  135. niáng
  136. shén
  137. de
  138. 變成對保護孩子的七娘媽神的
  139. dǎo
  140.  
  141. 祈禱。
  142. měi
  143. nián
  144. zhè
  145. tiān
  146.  
  147. rén
  148. men
  149. sān
  150. chéng
  151. qún
  152. dào
  153. niáng
  154. miào
  155. gòng
  156. fèng
  157. huā
  158. 每年這天,人們三五成群到七娘媽廟供奉花
  159. guǒ
  160.  
  161. zhī
  162. fěn
  163.  
  164. shēng
  165. děng
  166.  
  167. zhè
  168. tiān
  169.  
  170. tái
  171. wān
  172. mín
  173. jiān
  174. hái
  175. liú
  176. háng
  177. 果、脂粉、牲禮等。這天,臺灣民間還流行一
  178. zhǒng
  179. chéng
  180. rén
  181.  
  182. hái
  183. zhǎng
  184. dào
  185. mǎn
  186. 15
  187. suì
  188. 成人禮,即孩子長到滿15
  189. shí
  190.  
  191. lǐng
  192. zhe
  193. dài
  194. zhe
  195. gòng
  196. pǐn
  197. dào
  198. niáng
  199. miào
  200. chóu
  201. xiè
  202.  
  203. 時,父母領著他帶著供品到七娘媽廟酬謝,答
  204. xiè
  205. niáng
  206. bǎo
  207. hái
  208. guò
  209. le
  210. yòu
  211. nián
  212. 七娘媽保護孩子度過了幼年
  213.  
  214. tóng
  215. nián
  216. shǎo
  217. nián
  218. shí
  219. dài
  220.  
  221. zài
  222. zhè
  223. tiān
  224.  
  225. tái
  226. nán
  227. yào
  228. wéi
  229. 1
  230. 、童年和少年時代。在這一天,臺南地區要為1
  231. 6
  232. suì
  233. de
  234. hái
  235. zuò
  236. shí
  237. liù
  238. suì
  239.  
  240. háng
  241. chéng
  242. rén
  243. 6歲的孩子做十六歲,行成人
  244.  
  245. tái
  246. wān
  247. mín
  248. zhòng
  249. rèn
  250. wéi
  251.  
  252. xiǎo
  253. hái
  254. zài
  255. wèi
  256. mǎn
  257. 16
  258. suì
  259. zhī
  260. qián
  261.  
  262. dōu
  263. 禮。 臺灣民眾認為,小孩在未滿16歲之前,都
  264. shì
  265. yóu
  266. tiān
  267. shàng
  268. de
  269. xiān
  270. niǎo
  271. ——
  272. niǎo
  273. zhào
  274. zhǎng
  275. 是由天上的仙鳥——鳥母照顧長大
  276. de
  277.  
  278. niǎo
  279. shì
  280. yóu
  281. niáng
  282. suǒ
  283. tuō
  284.  
  285. yīn
  286.  
  287. niáng
  288. jiù
  289. 的。鳥母則是由七娘媽所托,因此,七娘媽就
  290. chéng
  291. le
  292. wèi
  293. chéng
  294. nián
  295. hái
  296. de
  297. bǎo
  298. shén
  299.  
  300. yīng
  301. ér
  302. chū
  303. shēng
  304. mǎn
  305. zhōu
  306. suì
  307. hòu
  308. 成了未成年孩子的保護神。嬰兒出生滿周歲后
  309.  
  310. qián
  311. chéng
  312. de
  313. qīn
  314. huò
  315. jiù
  316. huì
  317. bào
  318. zhe
  319. hái
  320.  
  321. dài
  322. shàng
  323. fēng
  324. shèng
  325. ,虔誠的母親或祖母就會抱著孩子,帶上豐盛
  326. de
  327. pǐn
  328.  
  329. lìng
  330. jiā
  331. guàn
  332. huā
  333. qiān
  334. hóng
  335.  
  336. dào
  337. miào
  338. bài
  339.  
  340. 的祭品,另加雞冠花與千日紅,到寺廟祭拜,
  341. yuàn
  342. niáng
  343. bǎo
  344. hái
  345. píng
  346. ān
  347. zhǎng
  348.  
  349. bìng
  350. yòng
  351. qián
  352. huò
  353. suǒ
  354. 祈愿七娘媽保護孩子平安長大,并用古錢或鎖
  355. pái
  356. chuàn
  357. shàng
  358. hóng
  359. bāo
  360. róng
  361. xiàn
  362.  
  363. zài
  364. jǐng
  365. shàng
  366.  
  367. zhí
  368. dài
  369. dào
  370. 16
  371. suì
  372.  
  373. 牌串上紅包絨線,系在頸上,一直戴到16歲,
  374. cái
  375. zài
  376. jiē
  377. tiān
  378. xià
  379. suǒ
  380. pái
  381.  
  382. bìng
  383. dào
  384. miào
  385. xiè
  386. niáng
  387. 才在七夕節那天拿下鎖牌,并到寺廟答謝七娘
  388. duō
  389. nián
  390. de
  391. bǎo
  392. yòu
  393.  
  394. yǒu
  395. de
  396. jiā
  397. zhǎng
  398. chú
  399. le
  400. zài
  401. jiē
  402. zhè
  403. tiān
  404. 媽多年的保佑。有的家長除了在七夕節這天祭
  405. xiè
  406. niáng
  407. zhī
  408. wài
  409.  
  410. hái
  411. zhuān
  412. mén
  413. wéi
  414. hái
  415. 七娘媽之外,還專門為孩子
  416. háng
  417. chéng
  418. rén
  419. de
  420. shì
  421. ér
  422. yàn
  423. qǐng
  424. qīn
  425. yǒu
  426.  
  427. qìng
  428. fān
  429.  
  430. mǐn
  431. 舉行成人禮的事而宴請親友,慶賀一番。
  432. nán
  433.  
  434. tái
  435. wān
  436. mín
  437. jiān
  438. suī
  439. hěn
  440. zhòng
  441. qiǎo
  442.  
  443. dàn
  444. hěn
  445. kàn
  446. zhòng
  447. bǎo
  448. 南、臺灣民間七夕雖不很重乞巧,但很看重保
  449. jiàn
  450. shí
  451.  
  452. měi
  453. dào
  454. zhī
  455.  
  456. jiā
  457. jiā
  458. yào
  459. mǎi
  460. lái
  461. 健食俗。每到七夕之際,幾乎家家戶戶要買來
  462. zhōng
  463. yào
  464. shǐ
  465. jun
  466. shí
  467. liú
  468.  
  469. 中藥使君子和石榴。
  470. zhè
  471. tiān
  472. wǎn
  473. cān
  474.  
  475. jiù
  476. yòng
  477. mǎi
  478. lái
  479. de
  480. shǐ
  481. jun
  482. zhǔ
  483. dàn
  484.  
  485. 七夕這天晚餐,就用買來的使君子煮雞蛋、
  486. shòu
  487. zhū
  488. ròu
  489.  
  490. zhū
  491. xiǎo
  492. cháng
  493.  
  494. páng
  495. xiè
  496. děng
  497.  
  498. wǎn
  499. fàn
  500. hòu
  501.  
  502. fèn
  503. shí
  504. shí
  505. liú
  506. 瘦豬肉、豬小腸、螃蟹等,晚飯后,分食石榴
  507.  
  508. zhè
  509. liǎng
  510. zhǒng
  511. shí
  512. jun
  513. yǒu
  514. dìng
  515. de
  516. chóng
  517. gōng
  518. néng
  519.  
  520. yīn
  521. ér
  522. hěn
  523. shòu
  524. 。這兩種食物均有一定的驅蟲功能,因而很受
  525. huān
  526. yíng
  527.  
  528. shuō
  529. lái
  530. yǒu
  531.  
  532. tái
  533. wān
  534. de
  535. wǎn
  536. cān
  537.  
  538. mín
  539. jiān
  540. hái
  541. 歡迎。說來有趣,臺灣七夕的晚餐,民間還習
  542. guàn
  543. zhǔ
  544. shí
  545. hóng
  546. táng
  547. gàn
  548. fàn
  549.  
  550. zhè
  551. duì
  552. yòu
  553. chóng
  554. chī
  555. yào
  556. le
  557. zhù
  558. zuò
  559. 慣煮食紅糖干飯,這對誘蟲吃藥也起了輔助作
  560. yòng
  561.  
  562. yīn
  563. yǒu
  564. jiē
  565. ?
  566. xiàng
  567. chuán
  568. chū
  569. hǎi
  570. xiá
  571. liǎng
  572. àn
  573. zūn
  574. fèng
  575. 用。因何有此獨特節俗?相傳出自海峽兩岸尊奉
  576. de
  577. běi
  578. sòng
  579. míng
  580. bǎo
  581. shēng
  582. yún
  583. dōng
  584.  
  585. 的北宋名醫保生大帝吳云東。
  586. shì
  587. jǐng
  588. yòu
  589. yuán
  590. nián
  591. (1034
  592. nián
  593. )
  594. xià
  595. lìng
  596.  
  597. mǐn
  598. nán
  599. dài
  600. wēn
  601. liú
  602. 那是景佑元年(1034)夏令,閩南一帶瘟疫流
  603. háng
  604.  
  605. hǎo
  606. xīn
  607. de
  608. míng
  609. yún
  610. dōng
  611. dài
  612. zhe
  613.  
  614. chù
  615. cǎi
  616. yào
  617. jiù
  618. 行,好心的名醫吳云東帶著徒弟,四處采藥救
  619. zhì
  620. bǎi
  621. xìng
  622.  
  623. jiàn
  624. duō
  625. rén
  626. xiǎo
  627. hái
  628. huàn
  629. yǒu
  630. chóng
  631. bìng
  632.  
  633. jiù
  634. chàng
  635. dǎo
  636. 治百姓。他見許多大人小孩患有蟲病,就倡導
  637. rén
  638. men
  639. zài
  640. zhè
  641. tiān
  642. gòu
  643. shí
  644. shǐ
  645. jun
  646.  
  647. shí
  648. liú
  649.  
  650. yīn
  651. zhè
  652. 人們在七夕這天購食使君子、石榴。因七夕這
  653. tiān
  654. hǎo
  655.  
  656. jiān
  657. yòu
  658. shì
  659. shí
  660. liú
  661. chéng
  662. shú
  663. jiē
  664.  
  665. suǒ
  666.  
  667. mín
  668. zhòng
  669. 天好記,期間又是石榴成熟季節。所以,民眾
  670. dōu
  671. zūn
  672. zhǔ
  673. zuò
  674.  
  675. dào
  676. le
  677. xiǎng
  678. dào
  679. de
  680. bǎo
  681. jiàn
  682. zuò
  683. yòng
  684.  
  685. hòu
  686. 都遵囑去做,起到了意想不到的保健作用,后
  687. lái
  688. biàn
  689. xiàng
  690. yán
  691. chéng
  692.  
  693. bìng
  694. suí
  695. zhe
  696. mǐn
  697. nán
  698. mín
  699. guò
  700. tái
  701. wān
  702. ér
  703. yán
  704. 來便相沿成俗,并隨著閩南移民過臺灣而沿襲
  705. zhì
  706. jīn
  707.  
  708. yóu
  709. yún
  710. dōng
  711. shù
  712. gāo
  713. chāo
  714.  
  715. gāo
  716. shàng
  717.  
  718. shàng
  719. 至今。由于吳云東醫術高超,醫德高尚,上自
  720. huáng
  721. jiā
  722.  
  723. xià
  724. zhì
  725. pín
  726. mín
  727.  
  728. dōu
  729. zūn
  730. chóng
  731. wéi
  732. shén
  733.  
  734. 皇家,下至貧民,都尊崇他為醫神。
  735. 成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网