<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   蘇颋《奉和春日幸望春宮應制》_中國作文網

  1. 預覽:
  2. fèng
  3. chūn
  4. xìng
  5. wàng
  6. chūn
  7. gōng
  8. yīng
  9. zhì
  10.  
  11.  
  12. ā
  13.  
  14. 奉和春日幸望春宮應制 蘇颋 
  15.  
  16. dōng
  17. wàng
  18. wàng
  19. chūn
  20. chūn
  21. lián
  22.  
  23. gèng
  24. féng
  25. qíng
  26. liǔ
  27. hán
  28. yān
  29.  
  30.  
  31.  
  32. gōng
  33. 東望望春春可憐, 更逢晴日柳含煙。 宮
  34. zhōng
  35. xià
  36. jiàn
  37. nán
  38. shān
  39. jìn
  40.  
  41. chéng
  42. shàng
  43. píng
  44. lín
  45. běi
  46. dòu
  47. xuán
  48.  
  49.  
  50.  
  51. cǎo
  52. 中下見南山盡, 城上平臨北斗懸。 細草
  53. piān
  54. chéng
  55. huí
  56. niǎn
  57. chù
  58.  
  59. fēi
  60. huā
  61. luò
  62. fèng
  63. shāng
  64. qián
  65.  
  66.  
  67.  
  68. chén
  69. yóu
  70. duì
  71. 偏承回輦處, 飛花故落奉觴前。 宸游對此
  72. huān
  73.  
  74. niǎo
  75. nòng
  76. shēng
  77. guǎn
  78. xián
  79.  
  80.  
  81.  
  82. zhè
  83. shì
  84. shǒu
  85. fèng
  86. 歡無極, 鳥弄歌聲雜管弦。 這是一首奉
  87. yīng
  88. zhì
  89. shī
  90.  
  91. shì
  92. chén
  93. xià
  94. fèng
  95. mìng
  96. yīng
  97. huáng
  98. xià
  99. shǒu
  100. chàng
  101. zhī
  102. zuò
  103. 和應制詩,是臣下奉命應和皇帝陛下首唱之作
  104.  
  105. zhè
  106. lèi
  107. shī
  108. de
  109. xiǎng
  110. nèi
  111. róng
  112. shì
  113. gōng
  114. sòng
  115.  
  116. fěn
  117. shì
  118. tài
  119. 。這類詩的思想內容大抵是歌功頌德,粉飾太
  120. píng
  121.  
  122.  
  123. dàn
  124. shì
  125. yào
  126. xiě
  127. guàn
  128. miǎn
  129. huá
  130. guì
  131.  
  132. yōng
  133. róng
  134. diǎn
  135. 平,幾無可取。但是要寫得冠冕華貴,雍容典
  136.  
  137. ér
  138. zuò
  139. hán
  140. xiàng
  141.  
  142. zhěn
  143. ér
  144. yǒu
  145. shī
  146.  
  147. què
  148. 麗,得體而不作寒乞相,縝密而有詩趣,卻也
  149. róng
  150.  
  151.  
  152.  
  153. yuán
  154. chàng
  155. yuē
  156.  
  157. chūn
  158. xìng
  159. wàng
  160. chūn
  161. gōng
  162.  
  163.  
  164. 不大容易。 原唱題曰“春日幸望春宮”。
  165. huáng
  166. jià
  167. lín
  168. chù
  169. jiào
  170. zuò
  171.  
  172. xìng
  173.  
  174.  
  175.  
  176. wàng
  177. chūn
  178. gōng
  179.  
  180. shì
  181. táng
  182. dài
  183. 皇帝駕臨其處叫作“幸”。“望春宮”是唐代
  184. jīng
  185. chéng
  186. zhǎng
  187. ān
  188. jiāo
  189. wài
  190. de
  191. háng
  192. gōng
  193.  
  194. yǒu
  195. nán
  196.  
  197. běi
  198. liǎng
  199. chù
  200.  
  201. zhǐ
  202. nán
  203. 京城長安郊外的行宮,有南、北兩處,此指南
  204. wàng
  205. chūn
  206. gōng
  207.  
  208. zài
  209. dōng
  210. jiāo
  211. wàn
  212. nián
  213. xiàn
  214.  
  215. jīn
  216. shǎn
  217. zhǎng
  218. ān
  219. dōng
  220.  
  221.  
  222. nán
  223. 望春宮,在東郊萬年縣(今陜西長安東),南
  224. duì
  225. zhōng
  226. nán
  227. shān
  228.  
  229. zhè
  230. shī
  231. biàn
  232. shì
  233. yǒng
  234. huáng
  235. chūn
  236. yóu
  237. wàng
  238. chūn
  239. gōng
  240.  
  241. sòng
  242. 對終南山。這詩便是歌詠皇帝春游望春宮,頌
  243. shèng
  244.  
  245. měi
  246. shēng
  247. píng
  248.  
  249. jǐn
  250. kòu
  251. zhǔ
  252.  
  253. gòu
  254. jīng
  255. qiǎo
  256.  
  257. táng
  258. huáng
  259. 圣德,美升平。它緊扣主題,構思精巧,堂皇
  260.  
  261. fèi
  262. gōng
  263.  
  264. jiàn
  265. chū
  266. shī
  267. rén
  268. de
  269. cái
  270. néng
  271. qiǎo
  272.  
  273.  
  274. 得體,頗費工夫,也見出詩人的才能技巧。 
  275.  
  276. shǒu
  277. lián
  278. diǎn
  279. chū
  280.  
  281. chūn
  282. xìng
  283. wàng
  284. chūn
  285. gōng
  286.  
  287.  
  288.  
  289. wàng
  290. wàng
  291.  
  292.  
  293.  
  294. 首聯點出“春日幸望春宮”。“望望”、“
  295. chūn
  296. chūn
  297.  
  298.  
  299. lián
  300. ér
  301. dié
  302.  
  303. yīn
  304. jiē
  305. xiǎng
  306. liàng
  307.  
  308.  
  309. dōng
  310. wàng
  311. wàng
  312. chūn
  313.  
  314. 春春”,不連而疊,音節響亮。“東望望春”
  315.  
  316. shuō
  317.  
  318. xiàng
  319. dōng
  320. tiào
  321. wàng
  322. wàng
  323. chūn
  324. gōng
  325.  
  326.  
  327. yòu
  328. wèi
  329.  
  330. xiàng
  331. dōng
  332. tiào
  333. wàng
  334. ,既說“向東眺望望春宮”,又謂“向東眺望
  335.  
  336. wàng
  337. jiàn
  338. chūn
  339. guāng
  340.  
  341.  
  342. jiān
  343.  
  344. shuāng
  345. guān
  346.  
  347. ér
  348. chūn
  349. guāng
  350. ,望見春光”,一詞兼語,語意雙關。而春光
  351. ài
  352.  
  353. dòng
  354. shèng
  355. shàng
  356. yóu
  357. xìng
  358.  
  359. jiē
  360. zhe
  361. biàn
  362. shuō
  363. gèng
  364. féng
  365. tiān
  366. qíng
  367. lǎng
  368. 可愛,打動圣上游興,接著便說更逢天氣晴朗
  369.  
  370. chūn
  371. hán
  372. qíng
  373.  
  374. qià
  375. hǎo
  376. chū
  377. yóu
  378.  
  379. shèng
  380.  
  381. zhè
  382. kāi
  383. tóu
  384. ,春色含情,恰好出游,如合圣意。這一開頭
  385.  
  386. diǎn
  387.  
  388. biàn
  389. xiǎn
  390. chū
  391. shī
  392. rén
  393. de
  394. cái
  395. qiǎo
  396.  
  397.  
  398.  
  399. ,點題破題,便顯出詩人的才思和技巧。 
  400. lián
  401. xiě
  402. wàng
  403. chūn
  404. gōng
  405. suǒ
  406. jiàn
  407.  
  408. cóng
  409. wàng
  410. chūn
  411. gōng
  412. nán
  413. wàng
  414.  
  415. zhōng
  416. nán
  417. shān
  418. jìn
  419. 次聯寫望春宮所見。從望春宮南望,終南山盡
  420. zài
  421. yǎn
  422. qián
  423.  
  424. ér
  425. huí
  426. wàng
  427. zhǎng
  428. ān
  429. chéng
  430.  
  431. huáng
  432. dōu
  433. běi
  434. dòu
  435. xiàng
  436. yīng
  437. zhǎn
  438. xiàn
  439. 在眼前;而回望長安城,皇都與北斗相應展現
  440.  
  441. zhè
  442. zài
  443. xiě
  444. shí
  445. jǐng
  446.  
  447. hěn
  448. yǒu
  449. pài
  450.  
  451. dàn
  452. zào
  453. zhù
  454. 。這似乎在寫即日實景,很有氣派。但造意鑄
  455. zhōng
  456.  
  457. yǒu
  458. shí
  459. yǒu
  460.  
  461. qiǎo
  462. yòng
  463. diǎn
  464.  
  465. zhǐ
  466. zài
  467. zhù
  468. sòng
  469.  
  470. què
  471. xiǎn
  472. 詞中,有實有虛,巧用典故,旨在祝頌,卻顯
  473. ér
  474.  
  475.  
  476. nán
  477. shān
  478.  
  479.  
  480.  
  481. běi
  482. dòu
  483.  
  484.  
  485. shuāng
  486. guān
  487.  
  488.  
  489. 而不露。“南山”、“北斗”,詞意雙關。“
  490. nán
  491. shān
  492.  
  493. yòng
  494.  
  495. shī
  496. jīng
  497.  
  498. xiǎo
  499.  
  500. tiān
  501. bǎo
  502.  
  503.  
  504.  
  505. nán
  506. shān
  507. zhī
  508. 南山”用《詩經·小雅·天保》:“如南山之
  509. shòu
  510.  
  511. qiān
  512. bēng
  513.  
  514.  
  515. yuán
  516. wèi
  517. zhù
  518. dǎo
  519. guó
  520. jiā
  521.  
  522. zhǎng
  523. 壽,不騫不崩。”原意即謂祝禱國家“基業長
  524. jiǔ
  525.  
  526. qiě
  527. yòu
  528. jiān
  529.  
  530. qiān
  531. kuī
  532.  
  533. bēng
  534. huài
  535.  
  536.  
  537. xiě
  538. zhōng
  539. nán
  540. 久,且又堅固,不騫虧,不崩壞。”此寫終南
  541. shān
  542.  
  543. jiān
  544. yòng
  545.  
  546. tiān
  547. bǎo
  548.  
  549.  
  550. zhù
  551. dǎo
  552.  
  553.  
  554. běi
  555. dòu
  556.  
  557. 山,兼用《天保》語意,以寓祝禱。“北斗”
  558. yòng
  559.  
  560. sān
  561. huáng
  562.  
  563. suǒ
  564. zǎi
  565.  
  566. hàn
  567. zhǎng
  568. ān
  569. chéng
  570.  
  571.  
  572. nán
  573. wéi
  574. nán
  575. dòu
  576. 用《三輔黃圖》所載,漢長安城,“南為南斗
  577. xíng
  578.  
  579. běi
  580. wéi
  581. běi
  582. dòu
  583. xíng
  584.  
  585.  
  586. yǒu
  587.  
  588. dòu
  589. chéng
  590.  
  591. zhī
  592. chēng
  593.  
  594. zhǎng
  595. ān
  596. 形,北為北斗形”,故有“斗城”之稱。長安
  597. běi
  598. chéng
  599. huáng
  600. chéng
  601.  
  602.  
  603. běi
  604. dòu
  605.  
  606. shí
  607. huáng
  608. suǒ
  609. jìn
  610. chéng
  611. 北城即皇城,故“北斗”實則皇帝所居紫禁城
  612.  
  613.  
  614. qíng
  615.  
  616. shì
  617. kàn
  618. jiàn
  619. běi
  620. dòu
  621. xīng
  622. de
  623.  
  624. yán
  625.  
  626. běi
  627. dòu
  628. xuán
  629. 。“晴日”是看不見北斗星的。此言“北斗懸
  630.  
  631.  
  632. shì
  633. shí
  634. zhǐ
  635. huáng
  636. chéng
  637.  
  638. tiān
  639. xiàng
  640.  
  641. zài
  642. sòng
  643.  
  644. ér
  645. yùn
  646. ”,是實指皇城,虛擬天象,意在歌頌,而運
  647. qiǎo
  648. miào
  649.  
  650.  
  651.  
  652. sān
  653. lián
  654. xiě
  655. wàng
  656. chūn
  657. gōng
  658. zhōng
  659. yǐn
  660. yàn
  661.  
  662. chéng
  663. ēn
  664. 詞巧妙。 三聯寫望春宮中飲宴歌舞,承恩
  665. zhù
  666. jiǔ
  667.  
  668. shī
  669. rén
  670. suí
  671. cóng
  672. huáng
  673. gōng
  674. yǐn
  675. yàn
  676.  
  677. guān
  678. shǎng
  679.  
  680. 祝酒。詩人隨從皇帝入宮飲宴,觀賞歌舞,自
  681. gǎn
  682. ēn
  683. dài
  684.  
  685. xiàn
  686. bēi
  687. zhù
  688. sòng
  689.  
  690. tǎng
  691. shǐ
  692. zhí
  693. bái
  694. xiě
  695. chū
  696.  
  697. biàn
  698. yǒu
  699. 須感恩戴德,獻杯祝頌。倘使直白寫出,便有
  700. hán
  701.  
  702. yīn
  703. shī
  704. rén
  705. qiǎo
  706. miào
  707. jiù
  708.  
  709. wàng
  710. chūn
  711.  
  712. zuò
  713. wén
  714. zhāng
  715.  
  716. 寒乞氣。因此詩人巧妙地就“望春”做文章,
  717. yòng
  718. huā
  719. cǎo
  720. zuò
  721.  
  722. qiē
  723.  
  724. yòu
  725.  
  726.  
  727. huí
  728. niǎn
  729. chù
  730.  
  731. 用花草作比喻,既切題,又得體。“回輦處”
  732. wèi
  733. jìn
  734. wàng
  735. chūn
  736. gōng
  737.  
  738.  
  739. fèng
  740. shāng
  741. qián
  742.  
  743. shì
  744. shuō
  745. yǐn
  746. yàn
  747. zhù
  748. jiǔ
  749.  
  750. 即謂進望春宮,“奉觴前”是說飲宴和祝酒。
  751.  
  752. cǎo
  753.  
  754. xiǎn
  755. rán
  756.  
  757. jiàn
  758. qīng
  759. wēi
  760.  
  761.  
  762. fēi
  763. huā
  764.  
  765. “細草”顯然自比,見得清微;“飛花”則喻
  766.  
  767. xiǎn
  768. chū
  769. huā
  770. róng
  771. jiāo
  772.  
  773. ér
  774.  
  775. piān
  776. chéng
  777.  
  778. diǎn
  779. chū
  780.  
  781. 歌姬舞女,顯出花容嬌姿;而“偏承”點出“
  782. méng
  783. ēn
  784.  
  785. zhī
  786.  
  787.  
  788. luò
  789.  
  790. diǎn
  791. míng
  792.  
  793. qiú
  794. chǒng
  795.  
  796. 獨蒙恩遇”之意,“故落”點明“故意求寵”
  797. zhī
  798. tài
  799.  
  800. cǎo
  801. qīng
  802. chéng
  803.  
  804. fēi
  805. huā
  806. shì
  807. měi
  808. luò
  809.  
  810. chén
  811. 之態。細草以清德獨承,飛花恃美色故落,臣
  812.  
  813. yǒu
  814. bié
  815.  
  816.  
  817. shū
  818.  
  819. jiàn
  820. zhòng
  821.  
  822. sòng
  823. shèng
  824. míng
  825. 、姬有別,德、色殊遇,以見自重,以頌圣明
  826.  
  827. yòng
  828.  
  829. yǒu
  830. fèn
  831. cùn
  832.  
  833. shēng
  834. dòng
  835. tuǒ
  836. tiē
  837.  
  838. 。其取喻用詞,各有分寸,生動妥貼,不乞不
  839.  
  840. ér
  841. yòu
  842. xuàn
  843. rǎn
  844. chū
  845. pài
  846. jun
  847. chén
  848. huān
  849. yàn
  850. de
  851. yóu
  852. chūn
  853. fēn
  854.  
  855. suǒ
  856. 諛,而又渲染出一派君臣歡宴的游春氣氛。所
  857. lián
  858. biàn
  859. míng
  860. què
  861. de
  862. sòng
  863. jié
  864. shù
  865.  
  866.  
  867. chén
  868. yóu
  869.  
  870. wèi
  871. tiān
  872. 以末聯便以明確的歌頌結束。“宸游”即謂天
  873. yóu
  874.  
  875. zhǐ
  876. huáng
  877. chūn
  878. yóu
  879.  
  880. jun
  881. chén
  882. tóng
  883.  
  884. shèng
  885. xīn
  886. huān
  887. 游,指皇帝此次春游。君臣同樂,圣心歡喜無
  888.  
  889. rén
  890. jiān
  891. wàn
  892. huān
  893. chàng
  894.  
  895. tiān
  896. xià
  897. shēng
  898. píng
  899.  
  900.  
  901.  
  902. zhè
  903. shì
  904. 比,人間萬物歡唱,天下歌舞升平。 這是
  905. shǒu
  906. shèng
  907. shì
  908. de
  909. gōng
  910. sòng
  911. zhī
  912. zuò
  913.  
  914. duō
  915. shǎo
  916. jiàn
  917. chū
  918. xiē
  919. kāi
  920. míng
  921. 一首盛世的歌功頌德之作,多少見出一些開明
  922. zhèng
  923. zhì
  924. de
  925. fēn
  926.  
  927. qíng
  928. diào
  929. jiào
  930. rán
  931. huān
  932. chàng
  933.  
  934. yán
  935. diǎn
  936. ér
  937. 政治的氣氛,情調比較自然歡暢,語言典麗而
  938. míng
  939. kuài
  940.  
  941. suī
  942. rán
  943. huá
  944. kuā
  945. zhāng
  946. de
  947. fěn
  948. shì
  949. duō
  950.  
  951. dàn
  952. xiǎng
  953. nèi
  954. róng
  955. 明快。雖然浮華夸張的粉飾不多,但思想內容
  956. shí
  957.  
  958. bìng
  959. qiě
  960. yóu
  961. shì
  962. fèng
  963. yīng
  964. zhì
  965. zhī
  966. zuò
  967.  
  968. 也實無可取。并且由于是奉和應制之作,拘于
  969. jun
  970. chén
  971. míng
  972. fèn
  973.  
  974. zhōng
  975. jiū
  976. miǎn
  977. gǎn
  978. ēn
  979. chéng
  980. huān
  981.  
  982. yīn
  983. shī
  984. rén
  985. de
  986. cái
  987. 君臣名分,終究不免感恩承歡,因此詩人的才
  988. néng
  989. qiǎo
  990.  
  991. zhǔ
  992. yào
  993. yòng
  994. 能技巧,主要用于

    麻雀雛日記500字_中國作文網 - 預覽:

   •  2015年9月4日 周五 陰 放三天假,對于念小學的我們已經算是很好的事兒了。 我背起書包,深吸一口氣,走出學校。 “啪嗒啪嗒——”書包在肩上很有規律地抖動,我并沒有在意,只是輕輕拉了一下...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-11-29

    種綠豆日記200字_中國作文網 - 預覽:

   •  前幾天,姥姥把幾個綠豆給了我,她說:“你把這幾顆綠豆種在一個空花盆里吧。”我興奮地說:“好呀!好呀!我最喜歡種東西啦!” 首先,我用小拇指壓一個小洞,把種子小心地放進小洞里。然后,把泥土培好,...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/2..html - 2016-12-12

    中國作家及作品_文學常識 - 預覽:

   •  孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,春秋時魯國陬邑(現山東曲阜東南)人。我國古代的思想家,教育家。《論語》是一部記錄孔子言行的著作,為孔門弟子編寫,是儒家思想的經典之作。南宋朱熹把這部書和...
   • 地址 - www.abc788.com/html/42779.html - 2016-12-22

    雨日記_中國作文網 - 預覽:

   •  篇一:雨日記_250字 下雨了,我將手伸出窗外,觸摸那雨的心跳。一陣沁人心脾的清涼頓時把腦子里的一切意念都凈化了。 雨人從天空中那無形的滑梯滑下,掉在地上,頓時濺起一朵朵晶瑩剔透的水花,他們...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-12-30

    抖空竹日記200字_中國作文網 - 預覽:

   •  開始抖空竹了。我拿起空竹繩,然后展開雙臂,托起空竹,接著在地上滾了幾下,瞅準時機,雙手一提,抖動起來,一手上,一手下,空竹在線上飛快地旋轉著,就像一個急速的風火輪。我越斗越起勁,突然我雙手一拋空...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-12-24

    自習課日記700字_中國作文網 - 預覽:

   •  2016年12月18日 星期天 “叮鈴,叮鈴,叮鈴鈴……”隨著上課鈴聲的響起,同學們快速跑回教室,將桌椅、書本擺碼整齊,坐在自己的座位上,乖乖等待老師的到來。 過了一會兒,老師還是沒來,有同...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-12-30

    大年初四日記400字_中國作文網 - 預覽:

   • 媽媽去了姑姥娘家,令我難忘的就是“家庭新年晚會”了。 我和姐姐因為貪玩了會兒電腦,所以去姑姥娘家晚了些,我們去的時候,三個哥哥已經開始出節目了,其中一個哥哥看見我們來了,說:“來得正好,來得正好,...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/1..html - 2016-11-28

    下雪了日記250字_中國作文網 - 預覽:

   •  2016年11月22日 星期二 天氣:雪 今年和去年一樣,都下雪了,不過,這次的雪來的可有點不一樣。 今年的雪來的非常突然,一夜之間,地上、樹上、草地上、房屋上全都是白茫茫的雪。雪非常潔白,...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-11-25

    這鬼天氣日記300字_中國作文網 - 預覽:

   •  這鬼天氣!上體育課時同學們在心中吶喊;這鬼天氣!在學術報告廳,大家在心中暗罵;這鬼天氣!……這鬼天氣!…… 天氣熱了,同學們打開電風扇吹了個痛快,可我呢?卻受著有風吹不著的煎熬。由于本人位置偏...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-11-09

    搭公交車日記500字_中國作文網 - 預覽:

   •  11月5日 星期六 晴 今天的天氣格外明朗,便與幾個好伙伴相約一起去逛街,我們興高采烈的游蕩著。 轉眼間到了該回家的時候了,我們回家的方向都是不相同的。于是我們各自來到不一樣的公交站,站在...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-11-06

    停電日記450字_中國作文網 - 預覽:

   •  在這酷熱的天氣里,沒有誰是離不開電,更離不開空調的。 晚飯過后,我便打算出去打羽毛球,于是叫上同學出去了。實話,打羽毛球真的很累,但是可以運動,有助身心健康便也值得了。大約打了一個小時,汗就不...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-10-30

    拔草日記150字_中國作文網 - 預覽:

   •  6月12號 晴 今天天氣非常晴朗,我和幾個小伙伴來到山上的一片草地,比賽拔草,看看誰在最短的時間里面拔的草多,不一會就把草地上面的草全部拔完了,最后還是我拔的草最多,心里有點美滋滋的,可是回到...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/5..html - 2016-11-03
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网