<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小班語言活動:閩南童謠——老鼠仔

  1. 預覽:
  2. xiǎo
  3. bān
  4. yán
  5. huó
  6. dòng
  7.  
  8. mǐn
  9. nán
  10. tóng
  11. yáo
  12.  
  13.  
  14. lǎo
  15. shǔ
  16. zǎi
  17. 小班語言活動:閩南童謠——老鼠仔
  18.  
  19. shè
  20.  
  21. 一、設計意圖:
  22. mǐn
  23. nán
  24. chéng
  25. zǎi
  26. zhe
  27. fēng
  28. hòu
  29. zhòng
  30. de
  31. mǐn
  32. nán
  33. wén
  34. huà
  35.  
  36. shì
  37. mǐn
  38. nán
  39. 閩南語承載著豐富厚重的閩南文化,是閩南
  40. wén
  41. huà
  42. zhī
  43. gēn
  44.  
  45. xiǎo
  46. bān
  47. de
  48. yòu
  49. ér
  50. zhèng
  51. chù
  52. yán
  53. zhǎn
  54. de
  55. guān
  56. jiàn
  57. 文化之根。小班的幼兒正處于語言發展的關鍵
  58.  
  59. suí
  60. zhe
  61.  
  62. mǐn
  63. nán
  64. wén
  65. huà
  66. jìn
  67. xiào
  68. yuán
  69.  
  70. jiāo
  71. gōng
  72. zuò
  73. de
  74. kāi
  75. zhǎn
  76. 期。隨著“閩南文化進校園”教育工作的開展
  77.  
  78. duō
  79. yōu
  80. xiù
  81. de
  82. mǐn
  83. nán
  84. tóng
  85. yáo
  86.  
  87. nèi
  88. róng
  89. xiǎng
  90. xiàng
  91. fēng
  92.  
  93. néng
  94. gòu
  95. ,許多優秀的閩南童謠,內容想象豐富,能夠
  96. yòu
  97. ér
  98. nóng
  99. hòu
  100. xué
  101. xìng
  102.  
  103. men
  104. jiāng
  105. zuò
  106. wéi
  107. jiāo
  108. cái
  109. 激發幼兒濃厚學習興趣,我們將其作為教材納
  110. chéng
  111.  
  112. jiè
  113. zhù
  114. mǐn
  115. nán
  116. tóng
  117. yáo
  118. jiāo
  119. xué
  120. huó
  121. dòng
  122.  
  123. yǒu
  124. yòu
  125. ér
  126. 入課程。借助閩南童謠教學活動,有益于幼兒
  127. xué
  128. huì
  129. tōng
  130. huà
  131. mǐn
  132. nán
  133. huà
  134.  
  135. mǐn
  136. nán
  137. tóng
  138. yáo
  139.  
  140. lǎo
  141. shǔ
  142. zǎi
  143.  
  144. 學會普通話和閩南話。閩南童謠《老鼠仔》語
  145. yùn
  146. lǎng
  147. lǎng
  148. shàng
  149. kǒu
  150.  
  151. nèi
  152. róng
  153. qiǎn
  154. xiǎn
  155. dǒng
  156.  
  157. yán
  158. huī
  159. xié
  160. yǒu
  161.  
  162. 韻朗朗上口,內容淺顯易懂,語言詼諧有趣,
  163. cǎi
  164. yòng
  165. yǒu
  166. mǐn
  167. nán
  168. mín
  169. wén
  170. huà
  171. de
  172. ǒu
  173.  
  174. wán
  175. ǒu
  176. 我擬采用具有閩南民俗文化特色的木偶(玩偶
  177.  
  178. biǎo
  179. yǎn
  180. zuò
  181. wéi
  182. zhǔ
  183. yào
  184. jiāo
  185. xué
  186. shǒu
  187. duàn
  188.  
  189. bāng
  190. zhù
  191. yòu
  192. ér
  193. zài
  194. jiě
  195. de
  196. )表演作為主要教學手段,幫助幼兒在理解的
  197. chǔ
  198. shàng
  199. xué
  200. gāi
  201. wén
  202. xué
  203. zuò
  204. pǐn
  205.  
  206. yán
  207. jiāo
  208. běn
  209. shēn
  210. jiù
  211. chéng
  212. zǎi
  213. 基礎上學習該文學作品。語言教育本身就承載
  214. zhe
  215. chuán
  216. wén
  217. huà
  218. de
  219. shǐ
  220. mìng
  221.  
  222. ǒu
  223.  
  224. wán
  225. ǒu
  226.  
  227. biǎo
  228. yǎn
  229. mǐn
  230. nán
  231. 著傳遞文化的使命。木偶(玩偶)表演與閩南
  232. tóng
  233. yáo
  234.  
  235. shǒu
  236. duàn
  237. nèi
  238. róng
  239. zhī
  240. jiān
  241. xiàng
  242. xiàng
  243. chéng
  244.  
  245. xiàng
  246. yīng
  247.  
  248. 童謠,手段與內容之間相輔相成、桴鼓相應,
  249. màn
  250. zhe
  251. nóng
  252. hòu
  253. de
  254. xiāng
  255. wén
  256. huà
  257.  
  258. shì
  259. cóng
  260. xué
  261. shǒu
  262. 彌漫著濃厚的鄉土文化氣息,試圖從學習一首
  263. mǐn
  264. nán
  265. tóng
  266. yáo
  267. shǒu
  268.  
  269. méng
  270. yòu
  271. ér
  272. duì
  273. mǐn
  274. nán
  275. de
  276. xìng
  277. 閩南童謠入手,萌發幼兒對閩南語的興趣和喜
  278. huān
  279.  
  280. 歡。
  281. èr
  282.  
  283. huó
  284. dòng
  285. huá
  286.  
  287. 二、活動計劃:
  288. huó
  289. dòng
  290. biāo
  291.  
  292. 活動目標:
  293. 1.
  294. chū
  295. jiě
  296. mǐn
  297. nán
  298. tóng
  299. yáo
  300.  
  301. lǎo
  302. shǔ
  303. zǎi
  304.  
  305. de
  306. nèi
  307. róng
  308.  
  309. néng
  310. 1.初步理解閩南童謠《老鼠仔》的內容,能
  311. gēn
  312. suí
  313. lǎo
  314. shī
  315. lǎng
  316.  
  317. 跟隨老師一起朗讀。
  318. 2.
  319. gǎn
  320. shòu
  321. mǐn
  322. nán
  323. tóng
  324. yáo
  325.  
  326. lǎo
  327. shǔ
  328. zǎi
  329.  
  330. huī
  331. xié
  332. yǒu
  333. de
  334. diǎn
  335. 2.感受閩南童謠《老鼠仔》詼諧有趣的特點
  336.  
  337. huó
  338. dòng
  339. zhǔn
  340. bèi
  341.  
  342. 活動準備:
  343. 1.
  344. zhī
  345. shí
  346. jīng
  347. yàn
  348. zhǔn
  349. bèi
  350.  
  351. chū
  352. le
  353. jiě
  354. tóng
  355. yáo
  356. zhōng
  357. xiàng
  358. guān
  359. jiǎo
  360. 1.知識經驗準備:初步了解童謠中相關角色
  361. de
  362. mǐn
  363. nán
  364. huì
  365.  
  366. 的閩南語詞匯。
  367. 2.
  368. zhì
  369. zhǔn
  370. bèi
  371.  
  372. lǎo
  373. shǔ
  374. wán
  375. ǒu
  376. 1
  377. zhī
  378.  
  379.  
  380. yáo
  381. lán
  382.  
  383. yīn
  384. 2.物質準備:老鼠玩偶1只;《搖籃曲》音樂
  385.  
  386. xiǎng
  387. bǎn
  388. 1
  389.  
  390. ;響板1副。
  391. 3.
  392. huán
  393. jìng
  394. chuàng
  395. shè
  396.  
  397. chuàng
  398. shè
  399. chǎng
  400. jǐng
  401.  
  402. wǎn
  403. de
  404. cuò
  405.  
  406.  
  407. 3.環境創設:創設場景“夜晚的古厝”。
  408. huó
  409. dòng
  410. guò
  411. chéng
  412.  
  413. 活動過程:
  414.  
  415.  
  416. shì
  417. yǐn
  418.  
  419. le
  420. jiě
  421. tóng
  422. yáo
  423. de
  424. zhǔ
  425. yào
  426. nèi
  427. róng
  428.  
  429. (一)故事引入,了解童謠的主要內容。
  430. jiāo
  431. shī
  432. fàng
  433. yáo
  434. lán
  435.  
  436. bìng
  437. jiè
  438. zhù
  439. qíng
  440. jìng
  441. chuàng
  442. shè
  443. yǎn
  444. shì
  445. wán
  446. 教師播放搖籃曲,并借助情境創設和演示玩
  447. ǒu
  448. jiǎng
  449. shù
  450. shì
  451.  
  452. tōng
  453. guò
  454. wèn
  455. bāng
  456. zhù
  457. yòu
  458. ér
  459. jiě
  460. shì
  461. nèi
  462. róng
  463. 偶講述故事,通過提問幫助幼兒理解故事內容
  464.  
  465. wéi
  466. xué
  467. ér
  468. zuò
  469. diàn
  470.  
  471. ,為學習兒歌作鋪墊。
  472.  
  473. èr
  474.  
  475. jié
  476. biǎo
  477. yǎn
  478.  
  479. jiě
  480. mǐn
  481. nán
  482. tóng
  483. yáo
  484. de
  485. nèi
  486. róng
  487.  
  488. (二)結合表演,理解閩南童謠的內容。
  489. 1.
  490. jiāo
  491. shī
  492. wán
  493. zhěng
  494. lǎng
  495. sòng
  496. tóng
  497. yáo
  498.  
  499. yòu
  500. ér
  501. cāi
  502. cāi
  503. xué
  504. xué
  505.  
  506. 1.教師完整朗誦童謠,啟發幼兒猜猜學學“
  507. mǐn
  508. nán
  509. tóng
  510. yáo
  511. shuō
  512. de
  513. shì
  514. shuí
  515.  
  516. de
  517. míng
  518. chēng
  519. shì
  520. shí
  521. me
  522.  
  523.  
  524. 閩南童謠里說的是誰?它的名稱是什么”。
  525. 2.
  526. jiè
  527. zhù
  528. wán
  529. ǒu
  530. biǎo
  531. yǎn
  532. zài
  533. lǎng
  534. sòng
  535. tóng
  536. yáo
  537.  
  538. yǐn
  539. dǎo
  540. yòu
  541. ér
  542. 2.借助玩偶表演再次朗誦童謠,引導幼兒理
  543. jiě
  544. tóng
  545. yáo
  546. de
  547. zhǔ
  548. yào
  549. nèi
  550. róng
  551.  
  552. bìng
  553. bāng
  554. zhù
  555. yòu
  556. ér
  557. jiě
  558. bìng
  559. xué
  560. shuō
  561. mǐn
  562. 解童謠的主要內容,并幫助幼兒理解并學說閩
  563. nán
  564. huì
  565.  
  566. rén
  567. rén
  568.  
  569. mián
  570.  
  571. 匋/li>
  572. wēi
  573. 桙/li>
  574.  
  575. děng
  576.  
  577. 南語詞匯“人人、眠、匋/b>薇桙/b>”等。
  578. 3.
  579. jié
  580. qíng
  581. jǐng
  582. biǎo
  583. yǎn
  584.  
  585. yǐn
  586. dǎo
  587. yòu
  588. ér
  589. gǎn
  590. shòu
  591. tóng
  592. yáo
  593. huī
  594. xié
  595. yǒu
  596. 3.結合情景表演,引導幼兒感受童謠詼諧有
  597. de
  598. diǎn
  599.  
  600. jiāo
  601. shī
  602. yòu
  603. ér
  604. yòng
  605. dòng
  606. zuò
  607. biǎo
  608. xiàn
  609. lǎo
  610. shǔ
  611.  
  612. sāo
  613. 趣的特點,教師鼓勵幼兒用動作表現老鼠“騷
  614. sāo
  615. dòng
  616.  
  617.  
  618.  
  619. zuàn
  620. kǒng
  621.  
  622. děng
  623. yǒu
  624. de
  625. dòng
  626. tài
  627.  
  628. 騷動”、“鉆壁孔”等有趣的動態。
  629. 4.
  630. jiāo
  631. shī
  632. jié
  633. mǐn
  634. nán
  635. de
  636. yīn
  637.  
  638. tóng
  639. yáo
  640. nèi
  641. róng
  642. děng
  643.  
  644. duì
  645. 4.教師結合閩南語的發音、童謠內容等,對
  646. tóng
  647. yáo
  648. de
  649. huī
  650. xié
  651. yǒu
  652. diǎn
  653. jìn
  654. háng
  655. xiǎo
  656. jié
  657.  
  658. 童謠的詼諧有趣特點進行小結。
  659.  
  660. sān
  661.  
  662. duō
  663. zhǒng
  664. xíng
  665. shì
  666.  
  667. xué
  668. lǎng
  669. mǐn
  670. nán
  671. tóng
  672. yáo
  673.  
  674. (三)多種形式,學習朗讀閩南童謠。
  675. 1.
  676. jié
  677. dòng
  678. zuò
  679. biǎo
  680. yǎn
  681. bāng
  682. zhù
  683. yòu
  684. ér
  685. zhú
  686. xué
  687. niàn
  688.  
  689. zhǐ
  690. dǎo
  691. yòu
  692. 1.結合動作表演幫助幼兒逐句學念,指導幼
  693. ér
  694. zhǔn
  695. mǐn
  696. nán
  697.  
  698. zuàn
  699. kǒng
  700.  
  701.  
  702.  
  703. sāo
  704. sāo
  705. dòng
  706.  
  707.  
  708.  
  709. zhuā
  710. 兒發準閩南語“鉆壁孔”、“騷騷動”、“抓
  711.  
  712. děng
  713. yīn
  714.  
  715. ”等語音。
  716. 2.
  717. jiāo
  718. shī
  719. xiǎng
  720. bǎn
  721.  
  722. yǐn
  723. dǎo
  724. yòu
  725. ér
  726. zhe
  727. jiē
  728. zòu
  729. lǎng
  730. tóng
  731. yáo
  732. 2.教師打響板,引導幼兒合著節奏朗讀童謠
  733.  
  734. gǎn
  735. shòu
  736. tóng
  737. yáo
  738. de
  739. yán
  740. yùn
  741. diǎn
  742.  
  743. ,感受童謠的語言韻律特點。
  744. 3.
  745. yóu
  746. de
  747. xíng
  748. shì
  749.  
  750. yǐn
  751. dǎo
  752. yòu
  753. ér
  754. biān
  755. lǎng
  756. tóng
  757. yáo
  758. biān
  759. yòng
  760. 3.以游戲的形式,引導幼兒邊朗讀童謠邊用
  761. jiǎn
  762. dān
  763. de
  764. dòng
  765. zuò
  766. biǎo
  767. xiàn
  768. tóng
  769. yáo
  770. zhōng
  771. xiǎo
  772. lǎo
  773. shǔ
  774. de
  775. dòng
  776. tài
  777.  
  778. 簡單的動作表現童謠中小老鼠的動態。
  779. 4.
  780. jiāo
  781. shī
  782. wéi
  783. rào
  784. yòu
  785. ér
  786. yīn
  787. de
  788. zhèng
  789. què
  790. fǒu
  791.  
  792. lǎng
  793. qíng
  794. 4.教師圍繞幼兒發音的正確與否、朗讀情趣
  795. de
  796. biǎo
  797. xiàn
  798. qíng
  799. kuàng
  800. děng
  801. nèi
  802. róng
  803. jìn
  804. háng
  805. xiǎo
  806. jié
  807.  
  808. 的表現情況等內容進行小結。
  809. huó
  810. dòng
  811. yán
  812. shēn
  813.  
  814. 活動延伸:
  815. 1.
  816. zài
  817. jiā
  818. yuán
  819. lián
  820. lán
  821. zhōng
  822. gòng
  823. mǐn
  824. nán
  825. tóng
  826. yáo
  827.  
  828. lǎo
  829. shǔ
  830. zǎi
  831.  
  832. 1.在家園聯系欄中提供閩南童謠《老鼠仔》
  833. děng
  834. nèi
  835. róng
  836.  
  837. zhǐ
  838. dǎo
  839. jiā
  840. zhǎng
  841. yòu
  842. ér
  843. lǎng
  844. mǐn
  845. nán
  846. tóng
  847. yáo
  848.  
  849. 等內容,指導家長和幼兒一起朗讀閩南童謠。
  850. 2.
  851. zài
  852. zhōng
  853. gòng
  854. xiàng
  855. yīng
  856. de
  857. ǒu
  858.  
  859. yǐn
  860. dǎo
  861. yòu
  862. ér
  863. biān
  864. niàn
  865. 2.在區域中提供相應的木偶,引導幼兒邊念
  866. tóng
  867. yáo
  868. biān
  869. yòng
  870. zhǐ
  871. ǒu
  872. jìn
  873. háng
  874. biǎo
  875. yǎn
  876.  
  877. gǎn
  878. shòu
  879. lǎng
  880. mǐn
  881. nán
  882. tóng
  883. yáo
  884. de
  885. 童謠邊用指偶進行表演,感受朗讀閩南童謠的
  886.  
  887. 樂趣。
  888. sān
  889.  
  890. zhí
  891. jiāo
  892. zhě
  893. fǎn
  894.  
  895. 三、執教者反思:
  896.  
  897. lǎo
  898. shǔ
  899. zǎi
  900.  
  901. shì
  902. shǒu
  903. huī
  904. xié
  905. yōu
  906.  
  907. chōng
  908. mǎn
  909. tóng
  910. de
  911. mǐn
  912. 《老鼠仔》是一首詼諧幽默、充滿童趣的閩
  913. nán
  914. tóng
  915. yáo
  916.  
  917. běn
  918. huó
  919. dòng
  920. zhōng
  921. jiāo
  922. shī
  923. zhǔ
  924. yào
  925. jiè
  926. zhù
  927. ǒu
  928. xíng
  929. shì
  930. wéi
  931. jiāo
  932. 南童謠,本活動中教師主要借助木偶形式為教
  933. xué
  934. shǒu
  935. duàn
  936.  
  937. kāi
  938. zhǎn
  939. yán
  940. jiāo
  941. huó
  942. dòng
  943.  
  944. yòu
  945. ér
  946. xīn
  947. shǎng
  948. ǒu
  949. qíng
  950. 學手段,開展語言教育活動。幼兒欣賞木偶情
  951. jìng
  952. biǎo
  953. yǎn
  954.  
  955. ǒu
  956. biǎo
  957. yǎn
  958. qíng
  959. jǐng
  960. ràng
  961. yòu
  962. ér
  963. gǎn
  964. zhī
  965. mǐn
  966. nán
  967. tóng
  968. yáo
  969. suǒ
  970. 境表演,木偶表演情景讓幼兒感知閩南童謠所
  971. biǎo
  972. xiàn
  973. de
  974. fēng
  975.  
  976. qīng
  977. tīng
  978. mǐn
  979. nán
  980. tóng
  981. yáo
  982.  
  983. jiè
  984. zhù
  985. ǒu
  986. yǎn
  987. shì
  988. xué
  989. 表現的風趣,傾聽閩南童謠,借助木偶演示學
  990. niàn
  991. mǐn
  992. nán
  993. tóng
  994. yáo
  995.  
  996. guò
  997. chéng
  998. zhōng
  999. yǐn
  1000. le
  1001. diǎn
  1002. kǎo
  1003.  
  1004. 念閩南童謠,過程中引發了我幾點思考:
  1005.  
  1006.  
  1007. ǒu
  1008. qíng
  1009. jìng
  1010. biǎo
  1011. yǎn
  1012. xíng
  1013. xiàng
  1014. shēng
  1015. dòng
  1016. bāng
  1017. zhù
  1018. yòu
  1019. ér
  1020. (一)木偶情境表演形象生動地幫助幼兒理
  1021. jiě
  1022. tóng
  1023. yáo
  1024. 解童謠
  1025. yòng
  1026. shēng
  1027. dòng
  1028. yǒu
  1029. de
  1030. ǒu
  1031. biǎo
  1032. yǎn
  1033.  
  1034. ràng
  1035. yòu
  1036. ér
  1037. gǎn
  1038. shòu
  1039. dào
  1040. ǒu
  1041. 用生動有趣的木偶表演,讓幼兒感受到木偶
  1042. qíng
  1043. jìng
  1044. biǎo
  1045. yǎn
  1046. de
  1047. wèi
  1048. xìng
  1049. tóng
  1050. shí
  1051.  
  1052. gèng
  1053. néng
  1054. jiāng
  1055. mǐn
  1056. nán
  1057. tóng
  1058. yáo
  1059. huī
  1060. xié
  1061. 情境表演的趣味性同時,更能將閩南童謠詼諧
  1062. yǒu
  1063. de
  1064. nèi
  1065. róng
  1066. fāng
  1067. wén
  1068. huà
  1069. yǒu
  1070. de
  1071. yùn
  1072. wèi
  1073. biǎo
  1074. xiàn
  1075. gèng
  1076. jiā
  1077. 有趣的內容和地方文化特有的韻味表現得更加
  1078. lín
  1079. jìn
  1080. zhì
  1081.  
  1082. mǐn
  1083. nán
  1084. tóng
  1085. yáo
  1086. xíng
  1087. xiàng
  1088. de
  1089. zhǎn
  1090. xiàn
  1091. zài
  1092. yòu
  1093. ér
  1094. 淋漓盡致,把閩南童謠形象具體的展現在幼兒
  1095. yǎn
  1096. qián
  1097.  
  1098. ǒu
  1099. qíng
  1100. jìng
  1101. biǎo
  1102. yǎn
  1103. duì
  1104. tóng
  1105. yáo
  1106. de
  1107. zhǎn
  1108. xiàn
  1109. xíng
  1110. shì
  1111.  
  1112. yuǎn
  1113. 眼前。木偶情境表演對童謠的展現形式,遠比
  1114. dān
  1115. diào
  1116. de
  1117. piàn
  1118. huò
  1119. zhě
  1120. jiǎng
  1121. jiě
  1122. gèng
  1123. shēng
  1124. dòng
  1125. zhí
  1126. guān
  1127.  
  1128. yǒu
  1129. dòng
  1130. gǎn
  1131.  
  1132. 單調的圖片或者講解更生動直觀,富有動感,
  1133. bāng
  1134. zhù
  1135. yòu
  1136. ér
  1137. hěn
  1138. hǎo
  1139. jiě
  1140. tóng
  1141. yáo
  1142. de
  1143. nèi
  1144. róng
  1145.  
  1146. 幫助幼兒很好地理解童謠的內容。
  1147.  
  1148. èr
  1149.  
  1150. ǒu
  1151. yǎn
  1152. shì
  1153. yòu
  1154. ér
  1155. zhǔ
  1156. dòng
  1157. xué
  1158. tóng
  1159. yáo
  1160. de
  1161. (二)木偶演示激發幼兒主動學童謠的積極
  1162. xìng
  1163. zài
  1164. huó
  1165. dòng
  1166. zhōng
  1167. yòu
  1168. ér
  1169. kàn
  1170. zhe
  1171. ǒu
  1172. qíng
  1173. jìng
  1174. biǎo
  1175. yǎn
  1176.  
  1177. dōu
  1178. jìn
  1179. gēn
  1180. 在活動中幼兒看著木偶情境表演,都不禁跟
  1181. zhe
  1182. hēng
  1183. niàn
  1184. mǐn
  1185. nán
  1186. tóng
  1187. yáo
  1188. lái
  1189.  
  1190. ǒu
  1191. qíng
  1192. jìng
  1193. biǎo
  1194. yǎn
  1195. mǐn
  1196. nán
  1197. tóng
  1198. 著哼念起閩南童謠來。木偶情境表演和閩南童
  1199. yáo
  1200. dōu
  1201. yǒu
  1202. tiē
  1203. jìn
  1204. shēng
  1205. huó
  1206.  
  1207. yǒu
  1208. qíng
  1209.  
  1210. yòu
  1211. ér
  1212. de
  1213. shēn
  1214. 謠都具有貼近生活、富有情趣、符合幼兒的身
  1215. xīn
  1216. zhǎn
  1217. de
  1218. diǎn
  1219.  
  1220. ǒu
  1221. de
  1222. biǎo
  1223. yǎn
  1224. néng
  1225. gòu
  1226. yòu
  1227. ér
  1228. de
  1229. 心發展的特點。木偶的表演能夠刺激幼兒的思
  1230. wéi
  1231.  
  1232. xiǎng
  1233. xiàng
  1234.  
  1235. xíng
  1236. xiàng
  1237. biǎo
  1238. xiàn
  1239. mǐn
  1240. nán
  1241. tóng
  1242. yáo
  1243.  
  1244. yǐn
  1245. 維,激發其想象,形象地表現閩南童謠,引起
  1246. men
  1247. de
  1248. gòng
  1249. míng
  1250.  
  1251. chǎn
  1252. shēng
  1253. jiào
  1254. xiǎng
  1255. de
  1256. jiāo
  1257. xué
  1258. xiào
  1259. guǒ
  1260.  
  1261. jiāo
  1262. 他們的共鳴,易于產生較理想的教學效果。教
  1263. shī
  1264. gēn
  1265. mǐn
  1266. nán
  1267. tóng
  1268. yáo
  1269. wéi
  1270. cái
  1271.  
  1272. chuàng
  1273. biān
  1274. ǒu
  1275. qíng
  1276. jìng
  1277. biǎo
  1278. yǎn
  1279. 師根據閩南童謠為素材,創編木偶情境表演劇
  1280. běn
  1281.  
  1282. bìng
  1283. zài
  1284. huó
  1285. dòng
  1286. zhōng
  1287. xiàn
  1288. chǎng
  1289. yǎn
  1290. shì
  1291. biǎo
  1292. yǎn
  1293. kāi
  1294. zhǎn
  1295. mǐn
  1296. nán
  1297. tóng
  1298. yáo
  1299. 本,并在活動中現場演示表演開展閩南童謠課
  1300. chéng
  1301.  
  1302. ǒu
  1303. biǎo
  1304. yǎn
  1305. shēn
  1306. shēn
  1307. yǐn
  1308. zhù
  1309. yòu
  1310. ér
  1311.  
  1312. yǐn
  1313. le
  1314. yòu
  1315. 程。木偶表演深深地吸引住幼兒,也引發了幼
  1316. ér
  1317. duì
  1318. ǒu
  1319. biǎo
  1320. yǎn
  1321. zhōng
  1322. suǒ
  1323. yǎn
  1324. suǒ
  1325. shuō
  1326. de
  1327. mǐn
  1328. nán
  1329. tóng
  1330. yáo
  1331. chǎn
  1332. shēng
  1333. nóng
  1334. hòu
  1335. 兒對木偶表演中所演所說的閩南童謠產生濃厚
  1336. de
  1337. xué
  1338. xìng
  1339.  
  1340. shǐ
  1341. yòu
  1342. ér
  1343. zhǔ
  1344. dòng
  1345. xué
  1346. niàn
  1347. tóng
  1348. yáo
  1349.  
  1350. 的學習興趣,促使幼兒主動地學念童謠。
  1351.  
  1352. sān
  1353.  
  1354. ǒu
  1355. cāo
  1356. zuò
  1357. yǒu
  1358. jìn
  1359. yǒu
  1360. xiào
  1361. de
  1362. shī
  1363. yòu
  1364. dòng
  1365. (三)木偶操作有益于促進有效的師幼互動
  1366. huó
  1367. dòng
  1368. zhōng
  1369. jiāo
  1370. shī
  1371. tōng
  1372. guò
  1373. cāo
  1374. zuò
  1375. ǒu
  1376. shí
  1377.  
  1378. yǐn
  1379. dǎo
  1380. yòu
  1381. ér
  1382. xué
  1383. 活動中教師通過操作木偶實物,引導幼兒學
  1384. zhòng
  1385. diǎn
  1386. yīn
  1387.  
  1388. yòng
  1389. ǒu
  1390. biǎo
  1391. yǎn
  1392. kěn
  1393. dìng
  1394. yòu
  1395. ér
  1396. de
  1397. xué
  1398. biǎo
  1399. xiàn
  1400. 習重點發音;用木偶表演肯定幼兒的學習表現
  1401.  
  1402. jiè
  1403. zhù
  1404. shí
  1405. ǒu
  1406. biǎo
  1407. yǎn
  1408.  
  1409. yòu
  1410. ér
  1411. tōng
  1412. guò
  1413. fǎng
  1414. ǒu
  1415. ;借助實物木偶表演,啟發幼兒通過模仿木偶
  1416. yòng
  1417. zhī
  1418. dòng
  1419. zuò
  1420. biǎo
  1421. xiàn
  1422. duì
  1423. tóng
  1424. yáo
  1425. de
  1426. jiě
  1427.  
  1428. jìn
  1429. bāng
  1430. 用肢體動作表現自己對童謠的理解,進一步幫
  1431. zhù
  1432. yòu
  1433. ér
  1434. shēn
  1435. quán
  1436. miàn
  1437. de
  1438. gǎn
  1439. zhī
  1440. tóng
  1441. yáo
  1442. xìng
  1443.  
  1444. jiě
  1445. tóng
  1446. yáo
  1447.  
  1448. 助幼兒深入全面的感知童謠特性、理解童謠、
  1449. xué
  1450. tóng
  1451. yáo
  1452. děng
  1453.  
  1454. dōu
  1455. xiàn
  1456. le
  1457. ǒu
  1458. wéi
  1459. méi
  1460. jiè
  1461. duì
  1462. shī
  1463. yòu
  1464. 學習童謠等,都體現了以木偶為媒介對師幼互
  1465. dòng
  1466. de
  1467. yǐng
  1468. xiǎng
  1469.  
  1470. ǒu
  1471. biǎo
  1472. yǎn
  1473. ràng
  1474. jiāo
  1475. shī
  1476. yòu
  1477. ér
  1478. de
  1479. jiāo
  1480. liú
  1481. 動的積極影響。木偶表演讓教師與幼兒的交流
  1482. gèng
  1483. yǒu
  1484.  
  1485. tóng
  1486.  
  1487.  
  1488. ràng
  1489. jiāo
  1490. shī
  1491. zài
  1492. huó
  1493. dòng
  1494. zhōng
  1495. de
  1496. yǐn
  1497. dǎo
  1498. biàn
  1499. 更富有“童趣”,讓教師在活動中的引導變得
  1500. zài
  1501. zào
  1502. shēng
  1503. yìng
  1504.  
  1505. ér
  1506. shì
  1507. yǒu
  1508. rán
  1509.  
  1510. 不在枯燥生硬,而是有趣自然。
  1511.  
  1512.  
  1513. ǒu
  1514. zhǒng
  1515. lèi
  1516. qiē
  1517. yòu
  1518. ér
  1519. nián
  1520. líng
  1521. diǎn
  1522. gāo
  1523. ǒu
  1524. (四)木偶種類切合幼兒年齡特點提高木偶
  1525. jiāo
  1526. xué
  1527. xíng
  1528. shì
  1529. de
  1530. shí
  1531. xiào
  1532. 教學形式的實效
   • 小班語言活動:嘟巴變了 - 預覽:

   • 的情節,感受幫助他人的快樂,因為我認為幼兒的道德教育是十分重要的,現在的孩子大都都是獨生子女,以自我為中心,不愿與人分享、不愿幫助別人是十分常見的問題,因此,我想通過故事,能讓幼兒了解幫助他人的快樂...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102967.htm - 2019-06-01

    大班語言活動:聰明的小耗子 - 預覽:

   • 大圖片1--5。 2.幼兒人手一份小圖片。 活動重點: 能根據圖片間的關聯排列順序,并大膽講述。 活動難點: 選用適當的動態詞并能清楚連貫地表達自己的意思。 指導要點: 引導幼兒找出圖...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102212.htm - 2019-05-16

    大班語言活動:漢字游戲 - 預覽:

   •  活動目標: 1、培養幼兒對漢字的關心與興趣。 2、增強幼兒視覺辨別力。 活動重點: 發展幼兒對漢字的辨認能力。 活動準備: 1、字卡數張,在活動室內張貼字卡數張。 2、膠水、沙子、...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102214.htm - 2019-05-16

    大班語言活動:ABC教育 - 預覽:

   • 文 章來 源蓮山 課件 w ww.5Y k J.cO m大班語言活動:ABC教育 教學目的: 1、通過學習讓幼兒了解一些關于南極的知識。懂得只有從小好好學習,長大了才能成為一個探險家。 2、培...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102288.htm - 2019-05-17

    大班語言活動:我的幸運一天 - 預覽:

   • 情節,大膽表達自己的想法。 2、通過閱讀,了解小豬從不幸變為幸運的故事發展過程,感受智慧的力量。 3、知道遇到危險不害怕,會動腦筋想辦法保護自己。 活動重點: 引導幼兒觀察畫面,猜測故事情節...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102287.htm - 2019-05-17

    大班語言活動:碗屋 - 預覽:

   • 、碗 、小老鼠、狗熊的頭飾。 環境準備:椅子排成圓弧形。 活動流程: 一、引出故事。 1、 師:老師給小朋友帶來了一樣東西,是什么呢?(出示大碗)請幼兒用手摸摸、說一說自己的感覺。 2、...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/103410.htm - 2019-06-12

    大班語言活動:生氣袋 - 預覽:

   • 的主要情節,了解生氣時變開心的方法,知道生氣不利于身體健康。 2、理解故事內容,嘗試續編故事的結尾。 3、萌發寬容、不計較小事的處世態度。 活動準備: 故事圖片連環畫,氣球若干,記號筆若干。...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/103342.htm - 2019-06-11

    大班語言活動:鳥樹 - 預覽:

   • 內容,使幼兒理解故事內容。 師:畫面上有一棵怎樣的樹?誰來了?小鳥停在老樹上干什么? 樹葉怎么了?飛到哪兒?樹葉變成了什么? 鳥兒都飛向哪兒?老樹變得怎樣了? 二、幼兒觀看圖片,教師講述故事...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/103340.htm - 2019-06-11
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网