<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   大班語言:有趣的溧陽童謠

  1. 預覽:
  2. wén
  3. zhāng
  4. lái
  5. yuán
  6. lián
  7. 文章 來源
  8. shān
  9. jiàn
  10. w w
  11. 課件 w w
  12. w.5 Y k j.cOM
  13. w.5 Y k j.cOM
  14.   
  15.   
  16.  
  17.  
  18. huó
  19. dòng
  20. biāo
  21.  
  22.  活動目標:
  23.  
  24.  
  25. 1.
  26. tōng
  27. guò
  28. lǎng
  29.  
  30. yín
  31. chàng
  32. yáng
  33. tóng
  34. yáo
  35.  
  36. ràng
  37. hái
  38. gǎn
  39.  1.通過朗讀、吟唱溧陽童謠,讓孩子感
  40. shòu
  41. dào
  42. yáng
  43. rén
  44. zhuān
  45. shǔ
  46. tóng
  47. yáo
  48. yōu
  49. měi
  50. de
  51. yùn
  52. huí
  53.  
  54. 受到溧陽人專屬童謠優美的韻律和獨特回憶。
  55.  
  56.  
  57. 2.
  58. zài
  59. xué
  60. zhōng
  61. bāng
  62. zhù
  63. hái
  64. lèi
  65. yáng
  66. fāng
  67. yán
  68.  
  69. bìng
  70.  2.在學習中幫助孩子積累溧陽方言,并
  71. jìn
  72. le
  73. jiě
  74. yáng
  75. wén
  76. huà
  77.  
  78. 進一步了解溧陽文化。
  79.  
  80.  
  81. huó
  82. dòng
  83. zhǔn
  84. bèi
  85.  
  86.  活動準備:
  87.  
  88.  
  89. 1.
  90. huì
  91. shuō
  92. yáng
  93. fāng
  94. yán
  95.  
  96.  1.會說溧陽方言。
  97.  
  98.  
  99. 2.
  100. yáng
  101. mín
  102. yáo
  103. ruò
  104. gàn
  105. shǒu
  106.  
  107.  2.溧陽民謠若干首。
  108.  
  109.  
  110. huó
  111. dòng
  112. guò
  113. chéng
  114.  
  115.  活動過程:
  116.  
  117.  
  118.  
  119. yóu
  120. dǎo
  121.  
  122.  一、游戲導入。
  123.  
  124.  
  125. tǎo
  126. lùn
  127. jiāo
  128. liú
  129.  
  130. huì
  131. shuō
  132. yáng
  133. huà
  134. ma
  135.  
  136.  討論交流:你會說溧陽話嗎?
  137.  
  138.  
  139. men
  140. lái
  141. wán
  142. shuō
  143. cāi
  144. de
  145. yóu
  146. ba
  147.  
  148.  
  149. shī
  150.  我們來玩一個我說你猜的游戲吧!(師
  151. yòu
  152. dòng
  153.  
  154. yòu
  155. yòu
  156. dòng
  157.  
  158. 幼互動,幼幼互動)
  159.  
  160.  
  161. guī
  162. xiǎo
  163. jié
  164.  
  165. yáng
  166. huà
  167. shì
  168. men
  169. yáng
  170. de
  171. fāng
  172.  歸納小結:溧陽話是我們溧陽地區的方
  173. yán
  174.  
  175. shì
  176. men
  177. de
  178. jiā
  179. xiāng
  180. huà
  181.  
  182. 言,是我們的家鄉話。
  183.  
  184.  
  185. èr
  186.  
  187. xué
  188. yáng
  189. mín
  190. yáo
  191.  
  192. gǎn
  193. zhī
  194. yáng
  195. mín
  196. yáo
  197. de
  198.  二、學習溧陽民謠,感知溧陽民謠的獨
  199. mèi
  200.  
  201. 特魅力。
  202.  
  203.  
  204. 1.
  205. jiāo
  206. liú
  207. dòng
  208.  
  209. shuí
  210. huì
  211. niàn
  212. mín
  213. yáo
  214.  
  215. chǎo
  216. cán
  217. dòu
  218.  
  219.  1.交流互動:誰會念民謠《炒蠶豆 
  220. ;
  221. chǎo
  222. huáng
  223. dòu
  224.  
  225.  
  226. yòng
  227. yáng
  228. huà
  229. zěn
  230. me
  231. niàn
  232. ne
  233.  
  234. ; 炒黃豆》?用溧陽話怎么念呢?
  235.  
  236.  
  237. 2.
  238. yóu
  239. dòng
  240.  
  241. zhè
  242. shǒu
  243. mín
  244. yáo
  245. hái
  246. wán
  247. yóu
  248. ne
  249.  2.游戲互動:這首民謠還可以玩游戲呢
  250.  
  251. wán
  252. guò
  253. ma
  254.  
  255. zěn
  256. me
  257. wán
  258.  
  259. men
  260. lái
  261. ?你玩過嗎,怎么玩?我們一起來
  262.  
  263.  
  264. biān
  265. niàn
  266. biān
  267. wán
  268. ba
  269.  
  270.  邊念邊玩吧!
  271.  
  272.  
  273. 3.
  274. xué
  275. mín
  276. yáo
  277.  
  278.  
  279. qiān
  280.  
  281.  3.學習民謠:《牽磨拉磨》
  282.  
  283.  
  284.  
  285. 1
  286.  
  287. jiāo
  288. shī
  289. lǎng
  290. sòng
  291. mín
  292. yáo
  293.  
  294. yòu
  295. ér
  296. tǎo
  297. lùn
  298. jiě
  299. hán
  300.  (1)教師朗誦民謠,幼兒討論理解其含
  301.  
  302. 義。
  303.  
  304.  
  305.  
  306. 2
  307.  
  308. yòu
  309. ér
  310. xué
  311. niàn
  312. mín
  313. yáo
  314.  
  315.  (2)幼兒學念民謠。
  316.  
  317.  
  318.  
  319. 3
  320.  
  321. jiè
  322. shào
  323. wán
  324.  
  325. biān
  326. niàn
  327. biān
  328. yóu
  329.  
  330.  (3)介紹玩法,邊念邊游戲。
  331.  
  332.  
  333. 4.
  334. xīn
  335. shǎng
  336. jiāo
  337. liú
  338.  
  339. jiāo
  340. shī
  341. lǎng
  342. yáng
  343. mín
  344. yáo
  345.  
  346.  4.欣賞交流:教師朗讀其他溧陽民謠,
  347. yòu
  348. ér
  349. jiāo
  350. liú
  351. tǎo
  352. lùn
  353.  
  354. 幼兒交流討論。
  355.  
  356.  
  357. sān
  358.  
  359. tuò
  360. zhǎn
  361. lèi
  362.  
  363.  三、拓展積累。
  364.  
  365.  
  366. jiāo
  367. liú
  368. tǎo
  369. lùn
  370.  
  371. hái
  372. zhī
  373. dào
  374. xiē
  375. yáng
  376. tóng
  377. yáo
  378. ma
  379.  
  380.  交流討論:你還知道哪些溧陽童謠嗎?
  381.  
  382.  
  383. yáng
  384. mín
  385. yáo
  386. shì
  387. men
  388. yáng
  389. rén
  390. de
  391. huí
  392.  
  393. de
  394.  溧陽民謠是我們溧陽人的回憶,你的爺
  395. nǎi
  396. nǎi
  397.  
  398. wài
  399. gōng
  400. wài
  401.  
  402. men
  403. hái
  404. zhī
  405. dào
  406. gèng
  407. duō
  408. de
  409. yáng
  410. mín
  411. yáo
  412. 爺奶奶(外公外婆)們還知道更多的溧陽民謠
  413.  
  414. men
  415. xué
  416. xué
  417.  
  418. wán
  419. wán
  420.  
  421. xià
  422. jiā
  423. fèn
  424. ,你們去學一學,玩一玩,下次和大家一起分
  425. xiǎng
  426. ba
  427.  
  428. 享吧!
  429.  
  430.  
  431. mín
  432. yáo
  433.  
  434.  附民謠:
  435.  
  436.  
  437.  
  438.  
  439. chǎo
  440. huáng
  441. dòu
  442.  
  443. chǎo
  444. cán
  445. dòu
  446.  
  447. guō
  448. luò
  449. guō
  450. lou
  451. fān
  452. gēn
  453.  (一)炒黃豆,炒蠶豆,鍋洛鍋嘍翻跟
  454. tóu
  455.  
  456. 頭。
  457.  
  458.  
  459.  
  460. èr
  461.  
  462. qiān
  463.  
  464. sān
  465.  
  466. shēng
  467. guā
  468. guā
  469.  (二)牽磨拉磨,米細三播,雞生瓜瓜
  470.  
  471. bǎn
  472. dèng
  473. shàng
  474.  
  475. bǎo
  476. bǎo
  477. chī
  478.  
  479. XX
  480. chī
  481.  
  482. ,板凳上酷酷,寶寶吃一個,XX吃一個。
  483.  
  484.  
  485.  
  486. sān
  487.  
  488. xiǎo
  489. biàn
  490. tóu
  491.  
  492. yáng
  493. yáng
  494. tóu
  495.  
  496. tōu
  497. ǒu
  498. tóng
  499. bǎn
  500. jiàng
  501.  (三)小辮頭,洋洋頭,偷偶銅板打醬
  502. yóu
  503.  
  504. duō
  505.  
  506. diǎn
  507. ǒu
  508.  
  509. shǎo
  510.  
  511. fǒu
  512. guài
  513. ǒu
  514.  
  515. 油,打得多,不點偶,打得少,否怪偶。
  516.  
  517.  
  518.  
  519.  
  520. tōu
  521.  
  522. shù
  523. shàng
  524. tiáo
  525. shé
  526.  (四)麻子麻偷枇杷,枇杷樹上一條蛇
  527.  
  528. xià
  529. zhe
  530. liǎng
  531. tóu
  532.  
  533. ,麻子嚇著兩頭爬。
  534.  
  535.  
  536.  
  537.  
  538. yáo
  539. ā
  540. yáo
  541.  
  542. yáo
  543. dào
  544. wài
  545. qiáo
  546.  
  547. wài
  548. kuā
  549.  (五)搖啊搖,搖到外婆橋,外婆夸我
  550. hǎo
  551. bǎo
  552. bǎo
  553.  
  554. xiào
  555. xiào
  556.  
  557. guī
  558. tái
  559. jiào
  560.  
  561. tái
  562. dào
  563. huáng
  564. qiáo
  565.  
  566. 好寶寶。哭哭笑笑,烏龜抬轎,抬到黃婆橋,
  567. shí
  568. dào
  569. dǐng
  570. mào
  571.  
  572. dài
  573. dài
  574. zhèng
  575. hǎo
  576.  
  577. 拾到一頂破丫帽,戴戴正好。
  578.  
  579.  
  580. jiāo
  581. hòu
  582. fǎn
  583.  
  584.  教后反思:
  585.  
  586.  
  587. mín
  588. jiān
  589. tóng
  590. yáo
  591. zuò
  592. wéi
  593. chuán
  594. tǒng
  595. wén
  596. huà
  597. de
  598. chuán
  599. chéng
  600.  民間童謠作為一個地區傳統文化的傳承
  601. yán
  602.  
  603. shì
  604. yòu
  605. ér
  606. yuán
  607. yuán
  608. běn
  609. chéng
  610. de
  611. liáng
  612. hǎo
  613. yuán
  614.  
  615. yīn
  616. 和延續,是幼兒園園本課程的良好資源。因此
  617.  
  618. men
  619. jiāng
  620. yáng
  621. mín
  622. jiān
  623. tóng
  624. yáo
  625. róng
  626. yòu
  627. ér
  628. yuán
  629. jiāo
  630. xué
  631. huó
  632. dòng
  633. zhī
  634. ,我們將溧陽民間童謠融入幼兒園教學活動之
  635. zhōng
  636.  
  637. róng
  638. yóu
  639. huó
  640. dòng
  641. zhī
  642. zhōng
  643.  
  644. róng
  645. shēng
  646. huó
  647. zhī
  648. zhōng
  649.  
  650. 中,融入游戲活動之中,融入一日生活之中,
  651. ràng
  652. gǎn
  653. shòu
  654. dào
  655. yáng
  656. rén
  657. zhuān
  658. shǔ
  659. tóng
  660. yáo
  661. yōu
  662. měi
  663. de
  664. yùn
  665. 讓其感受到溧陽人專屬童謠優美的韻律和獨特
  666. huí
  667.  
  668. bāng
  669. zhù
  670. hái
  671. lèi
  672. yáng
  673. fāng
  674. yán
  675.  
  676. bìng
  677. jìn
  678. le
  679. jiě
  680. 回憶。幫助孩子積累溧陽方言,并進一步了解
  681. yáng
  682. wén
  683. huà
  684.  
  685. 溧陽文化。
  686.  
  687. wén
  688. zhāng
  689. lái
  690. yuán
  691. lián
  692.  文章 來源
  693. shān
  694. jiàn
  695. w w
  696. 課件 w w
  697. w.5 Y k j.cOM
  698. w.5 Y k j.cOM

    有趣的兒歌童謠3則 - 預覽:

   • 文 章來源蓮山 課件 w ww.5 Y k J.COm 有趣的兒歌童謠3則1.蝸牛的煩惱小蝸牛,愛旅游,開著房車到處走。大路小路走個夠,就是不讓走高速。2.自動扶梯愛變臉坐電梯,仔細看,平穩邁步踏中...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/69707.htm - 2017-09-29

    有趣的兒歌童謠4則 - 預覽:

   • 文章來 源蓮山課件 w ww.5 Y K J.Com 有趣的兒歌童謠4則1.快樂陀螺小陀螺,溜溜轉,邀請大家都來玩。你一鞭,他一鞭,快樂歌兒飛滿天。 2.沒有指針的鐘表向日葵,老鐘表,沒有...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/69706.htm - 2017-09-29

    大班語言教案:有趣的蠶寶寶 - 預覽:

   • ,自備小盒子(可隨便放入東西)、PPT課件,貼紙。 教具及信息技術設備設置說明: 教學用具:電子課件、PPT課件和幼兒用書,小盒子。 本節課我充分運用多媒體教學手段,展示電子課件,PPT課件等...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/99986.htm - 2019-03-27

    中班科學:有趣的昆蟲 - 預覽:

   • 文章來源蓮山課 件 w w w.5y K J.Co m 中班科學:有趣的昆蟲 活動目標 1.觀察比較蟋蟀、螳螂的外形特征,了解其生活習性。 2.喜歡探究昆蟲的秘密,發展比較觀察的能力。 3....
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/59605.htm - 2017-11-01

    有趣的親子游戲8則 - 預覽:

   • 文章 來源蓮山課件 ww w.5 Y k j.CoM 有趣的親子游戲8則爸爸的愛對于寶寶來說,是不同于媽媽的一種愛,是粗獷、活潑的,可以很好地建立寶寶性格中陽光的一面,這一點尤其體現在爸爸與寶寶的親...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/71465.htm - 2017-11-07
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网