<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   幼教論文:童謠在幼兒教育中的應用意義

  1. 預覽:
  2. lái
  3. shuō
  4. gèng
  5. jiā
  6. de
  7. duǎn
  8. xiǎo
  9. jīng
  10. liàn
  11.  
  12. yán
  13. jiǎn
  14. duǎn
  15. qiě
  16. yùn
  17.  
  18. 來說其更加的短小精練,其語言簡短且押韻,
  19. gèng
  20. jiā
  21. róng
  22. bèi
  23. yòu
  24. ér
  25. suǒ
  26. zhù
  27.  
  28. zhè
  29. zhǒng
  30. fāng
  31. shì
  32. de
  33. bèi
  34. sòng
  35.  
  36. ràng
  37. 更加容易被幼兒所記住,這種方式的背誦,讓
  38. yòu
  39. ér
  40. hái
  41. biàn
  42. xiàng
  43. de
  44. jiě
  45. shí
  46. me
  47. shì
  48. hǎo
  49. de
  50. shí
  51. me
  52. háng
  53. wéi
  54. shì
  55. 幼兒孩子變相的理解什么是好的什么行為是不
  56. hǎo
  57. de
  58.  
  59. zhè
  60. jiù
  61. dào
  62. le
  63. men
  64. shuō
  65. de
  66. yòu
  67. ér
  68. jiāo
  69. zhōng
  70. yǐn
  71. dǎo
  72. 好的。這也就起到了我們說的幼兒教育中引導
  73. guī
  74. fàn
  75. yòu
  76. ér
  77. dǒng
  78. shí
  79. me
  80. shàn
  81. è
  82. měi
  83. chǒu
  84. de
  85. jiāo
  86.  
  87. 規范幼兒懂得什么善惡美丑的教育意義。例如
  88.  
  89. shì
  90. shàng
  91. zhī
  92. yǒu
  93. hǎo
  94.  
  95. tōng
  96. guò
  97. chū
  98. de
  99. zhòng
  100. yào
  101. 《世上只有媽媽好》通過歌詞突出媽媽的重要
  102. xìng
  103.  
  104. lái
  105. yǐn
  106. yòu
  107. ér
  108. guān
  109. shēn
  110. shēng
  111. huó
  112. de
  113. guān
  114. lián
  115. xìng
  116.  
  117. suǒ
  118. 性,來引發幼兒關于自身生活的關聯性,所以
  119. shǐ
  120. men
  121. dǒng
  122. qīn
  123. duì
  124. de
  125. ài
  126.  
  127. cóng
  128. ér
  129. 極易使得他們懂得母親對自己的愛,從而激發
  130. duì
  131. qīn
  132. de
  133. ài
  134.  
  135. 對于母親的愛。
  136. èr
  137.  
  138. jìn
  139. yòu
  140. ér
  141. de
  142. zhǒng
  143. néng
  144. 二、促進幼兒的各種能力
  145. 1.
  146. yòng
  147. tóng
  148. yáo
  149. de
  150. lián
  151. guàn
  152. xìng
  153.  
  154. jìn
  155. yòu
  156. ér
  157. yán
  158. biǎo
  159. lián
  160. 1.利用童謠的連貫性,促進幼兒語言表達連
  161. guàn
  162. néng
  163. 貫能力
  164. tóng
  165. yáo
  166. zuò
  167. wéi
  168. yǒu
  169. yán
  170. mèi
  171. de
  172. mín
  173. jiān
  174. wén
  175. xué
  176. zuò
  177. pǐn
  178.  
  179. 童謠作為富有語言魅力的民間文學作品,其
  180. yǒu
  181. lián
  182. guàn
  183.  
  184. wèi
  185.  
  186. kēng
  187. qiāng
  188. shàng
  189. kǒu
  190. děng
  191. diǎn
  192.  
  193. yòu
  194. ér
  195. zài
  196. xué
  197. 具有連貫、趣味、鏗鏘上口等特點。幼兒在學
  198. tóng
  199. yáo
  200. de
  201. guò
  202. chéng
  203. zhōng
  204.  
  205. shàng
  206. jiē
  207. pāi
  208.  
  209. biān
  210. xué
  211. biān
  212. chàng
  213.  
  214. shuō
  215. 習童謠的過程中,合上節拍,邊學邊唱,說起
  216. lái
  217. hěn
  218. róng
  219. jiù
  220. dào
  221. zhěng
  222. zhì
  223.  
  224. zài
  225. zhěng
  226. jiē
  227. zòu
  228. de
  229. yǐng
  230. xiǎng
  231. 來很容易就達到整體一致。在整體節奏的影響
  232. xià
  233. tóng
  234. yáo
  235. de
  236. xué
  237. jiù
  238. biàn
  239. fēi
  240. cháng
  241. jiǎn
  242. dān
  243. róng
  244.  
  245. zài
  246. xué
  247. tóng
  248. 下童謠的學習就變得非常簡單容易,在學習童
  249. yáo
  250. de
  251. guò
  252. chéng
  253. zhōng
  254.  
  255. xíng
  256. de
  257. jiù
  258. zēng
  259. qiáng
  260. le
  261. yòu
  262. ér
  263. shuō
  264. huà
  265. de
  266. lián
  267. guàn
  268. 謠的過程中,無形的就增強了幼兒說話的連貫
  269. xìng
  270. biǎo
  271. xìng
  272.  
  273. bié
  274. shì
  275. yòu
  276. ér
  277. zài
  278. xué
  279. tóng
  280. yáo
  281. shí
  282. dōu
  283. shì
  284. 性以及表達性。特別是幼兒在學習童謠時都是
  285. zhěng
  286. xué
  287.  
  288. tōng
  289. guò
  290. zhěng
  291. de
  292. dài
  293. dòng
  294.  
  295. jiā
  296. qiáng
  297. yòu
  298. ér
  299. de
  300. 整體去學,通過整體的帶動,可以加強幼兒的
  301. zhěng
  302. shí
  303.  
  304. shǐ
  305. dǎn
  306. xiǎo
  307. ài
  308. shuō
  309. huà
  310. de
  311. hái
  312. biàn
  313. 整體意識,也可以使得膽小不愛說話的孩子變
  314. gǎn
  315. shuō
  316. huà
  317.  
  318. shāo
  319. wēi
  320. yǒu
  321. xiē
  322. kǒu
  323. chī
  324. de
  325. hái
  326. biàn
  327. shuō
  328. huà
  329. gèng
  330. jiā
  331. 得敢說話,稍微有些口吃的孩子變得說話更加
  332. lián
  333. guàn
  334. qīng
  335. le
  336.  
  337. 連貫清晰了。
  338. 2.
  339. zhǎn
  340. yòu
  341. ér
  342. sàn
  343. wéi
  344. de
  345. néng
  346. 2.發展幼兒發散思維的能力
  347. zài
  348. xué
  349. chuán
  350. tǒng
  351. tóng
  352. yáo
  353. de
  354. chǔ
  355. shàng
  356.  
  357. lǎo
  358. shī
  359. hái
  360. dài
  361. lǐng
  362. 在學習傳統童謠的基礎上,老師還可以帶領
  363. yòu
  364. ér
  365. jìn
  366. háng
  367. tóng
  368. yáo
  369. de
  370. chuàng
  371. biān
  372.  
  373. yòu
  374. ér
  375. tǎo
  376. lùn
  377. chuàng
  378. biān
  379. 幼兒自己進行童謠的創編。幼兒自己討論創編
  380. ér
  381. lái
  382. de
  383. tóng
  384. yáo
  385. shǐ
  386. gèng
  387. jiā
  388. de
  389. róng
  390. bèi
  391. suǒ
  392. jiē
  393. shòu
  394. xué
  395. 而來的童謠使得其更加的容易被其所接受學習
  396.  
  397. lìng
  398. wài
  399. gēn
  400. qíng
  401. kuàng
  402. chuàng
  403. zuò
  404. de
  405. tóng
  406. yáo
  407. zài
  408. dìng
  409. chéng
  410. shàng
  411. ,另外根據自己情況創作的童謠在一定程度上
  412. gèng
  413. jiā
  414. de
  415. tiē
  416. jìn
  417. yòu
  418. ér
  419. de
  420. shēng
  421. huó
  422.  
  423. yòu
  424. ér
  425. zài
  426. wán
  427. zhōng
  428. 也更加的貼近和符合幼兒的生活。幼兒在玩中
  429. xué
  430.  
  431. zài
  432. xué
  433. zhōng
  434. wán
  435.  
  436. bǎo
  437. chí
  438. de
  439. xué
  440. xìng
  441. 學,在學中玩,無疑可以保持極大的學習興趣
  442. xué
  443. qíng
  444.  
  445. ér
  446. tōng
  447. guò
  448. chuàng
  449. biān
  450. tóng
  451. yáo
  452.  
  453. cóng
  454. xiǎo
  455. 和學習熱情。而通過自己創編童謠,可以從小
  456. jiù
  457. péi
  458. yǎng
  459. yòu
  460. ér
  461. de
  462. wéi
  463. jìn
  464. háng
  465. sàn
  466.  
  467. duì
  468. hòu
  469. de
  470. shēng
  471. huó
  472. 就培養幼兒的思維進行發散,對其以后的生活
  473. xué
  474. dào
  475. de
  476. yǐng
  477. xiǎng
  478.  
  479. 和學習起到積極的影響。
  480. 3.
  481. gāo
  482. yòu
  483. ér
  484. de
  485. biǎo
  486. yǎn
  487. néng
  488. 3.提高幼兒的表演能力
  489. yán
  490. měi
  491. de
  492. biǎo
  493. xiàn
  494. xíng
  495. shì
  496. zhī
  497. jiù
  498. shì
  499. biǎo
  500. yǎn
  501. &rdq
  502. 語言美的表現形式之一就是表演&rdq
  503. uo;
  504.  
  505. ér
  506. háo
  507. wèn
  508. yīng
  509. yòng
  510. yòu
  511. ér
  512. jiāo
  513. fāng
  514. miàn
  515. de
  516. tóng
  517. uo;。而毫無疑問應用于幼兒教育各方面的童
  518. yáo
  519. shì
  520. yǒu
  521. yán
  522. měi
  523. de
  524. wén
  525. xué
  526. xíng
  527. shì
  528.  
  529. biǎo
  530. yǎn
  531. jǐn
  532. jǐn
  533. shì
  534. 謠是極富有語言美的文學形式。表演不僅僅是
  535. zhī
  536. shàng
  537. de
  538. dòng
  539. zuò
  540.  
  541. duì
  542. yòu
  543. ér
  544. ér
  545. yán
  546. biǎo
  547. yǎn
  548. gèng
  549. duō
  550. de
  551. shì
  552. 肢體上的動作,對于幼兒而言表演更多的是語
  553. diào
  554. de
  555. biàn
  556. huà
  557.  
  558. tōng
  559. guò
  560. duì
  561. tóng
  562. yáo
  563. de
  564. xué
  565.  
  566. yòu
  567. ér
  568. lái
  569. bèi
  570. sòng
  571. tóng
  572. 調的變化。通過對童謠的學習,幼兒來背誦童
  573. yáo
  574. shí
  575. huì
  576. yóu
  577. zhǔ
  578. de
  579. jiā
  580. de
  581. gǎn
  582. qíng
  583.  
  584. zài
  585. tōng
  586. guò
  587. lǎo
  588. 謠時會不由自主的加入自己的感情,再通過老
  589. shī
  590. de
  591. jiāo
  592. dǎo
  593. shǐ
  594. men
  595. zài
  596. shuō
  597. tóng
  598. yáo
  599. shí
  600. zhù
  601. diào
  602. de
  603. 師的教導使他們在說童謠時注意語氣和語調的
  604. biàn
  605. huà
  606.  
  607. yòng
  608. shēng
  609. yīn
  610. lái
  611. zhǎn
  612. xiàn
  613. de
  614. tóng
  615. yáo
  616. mèi
  617.  
  618. tóng
  619. 變化,用自己聲音來展現獨特的童謠魅力。童
  620. yáo
  621. de
  622. xué
  623.  
  624. shǐ
  625. yòu
  626. ér
  627. zài
  628. tōng
  629. guò
  630. xiǎo
  631. huǒ
  632. bàn
  633. 謠的學習,可以使得幼兒在通過自己和小伙伴
  634. men
  635. de
  636. biǎo
  637. yǎn
  638. gèng
  639. jiā
  640. jiě
  641. gǎn
  642. shòu
  643. tóng
  644. yáo
  645. de
  646. wèi
  647. mèi
  648. 們一起的表演更加理解和感受童謠的趣味和魅
  649.  
  650. jiā
  651. qiáng
  652. yòu
  653. ér
  654. duì
  655. měi
  656. de
  657. gǎn
  658. jìng
  659. de
  660. rèn
  661. 力,也可以加強幼兒對于美的感悟和意境的認
  662. zhī
  663.  
  664. 知。
  665. 4.
  666. zēng
  667. qiáng
  668. yòu
  669. ér
  670. de
  671. luó
  672. wéi
  673. néng
  674. 4.增強幼兒的邏輯思維能力
  675. yòu
  676. ér
  677. shí
  678. shì
  679. rén
  680. luó
  681. wéi
  682. néng
  683. xíng
  684. chéng
  685. de
  686. zhòng
  687. yào
  688. shí
  689. 幼兒時期是人邏輯思維能力形成的重要時期
  690.  
  691. shí
  692. duì
  693. yòu
  694. ér
  695. zhǎn
  696. kāi
  697. luó
  698. wéi
  699. jiāo
  700.  
  701. péi
  702. yǎng
  703. jiā
  704. qiáng
  705. 。此時對幼兒展開邏輯思維教育,培養和加強
  706. luó
  707. wéi
  708. shì
  709. hěn
  710. yǒu
  711. yào
  712. de
  713.  
  714. ér
  715. duō
  716. shù
  717. tóng
  718. yáo
  719. dōu
  720. 其邏輯思維是很有必要的。而大多數童謠都具
  721. yǒu
  722. luó
  723. wéi
  724. yán
  725.  
  726. jié
  727. gòu
  728. wán
  729. zhěng
  730. de
  731. diǎn
  732.  
  733. zhè
  734. yàng
  735. de
  736. tóng
  737. 有邏輯思維嚴密,結構完整的特點。這樣的童
  738. yáo
  739.  
  740. jiǎn
  741. dān
  742. qiě
  743. dǒng
  744.  
  745. ér
  746. qiě
  747. lái
  748. yǒu
  749. hěn
  750. qiáng
  751. de
  752. jiē
  753. zòu
  754. xìng
  755. 謠,簡單且易懂,而且讀起來有很強的節奏性
  756.  
  757. tóng
  758. yáo
  759. xué
  760. zài
  761. yòu
  762. ér
  763. jiāo
  764. zhōng
  765. de
  766. yīng
  767. yòng
  768. yǒu
  769. xiào
  770. jiā
  771. qiáng
  772. 。童謠學習在幼兒教育中的應用可以有效加強
  773. yòu
  774. ér
  775. luó
  776. wéi
  777. néng
  778. de
  779. zēng
  780. qiáng
  781.  
  782. ér
  783. qiě
  784. jiāng
  785. tóng
  786. yáo
  787. yǐn
  788. yòu
  789. 幼兒邏輯思維能力的增強。而且將童謠引入幼
  790. ér
  791. jiāo
  792. zēng
  793. jiā
  794. jiāo
  795. de
  796. wèi
  797. xìng
  798.  
  799. shí
  800. cháng
  801. tīng
  802. dào
  803. 兒教育可以增加教育的趣味性。比如時常聽到
  804. de
  805. de
  806. jiào
  807.  
  808. de
  809. jiào
  810. nǎi
  811. 爸爸的爸爸叫爺爺,爸爸的媽媽叫奶
  812. nǎi
  813. ……”
  814.  
  815. tōng
  816. guò
  817. yǒu
  818. de
  819. tóng
  820. ……”,通過有趣的童
  821. yáo
  822. bāng
  823. zhù
  824. hái
  825. men
  826. jiě
  827. chōu
  828. xiàng
  829. de
  830. zhī
  831. shí
  832.  
  833. jiǎn
  834. huà
  835. yán
  836. xué
  837. 謠幫助孩子們理解抽象的知識,簡化語言學習
  838.  
  839. jiě
  840. jiào
  841. wéi
  842. de
  843. luó
  844. guān
  845.  
  846. bìng
  847. qiě
  848. shǐ
  849. yòu
  850. ér
  851. men
  852. ,理解較為復雜的邏輯關系,并且使得幼兒們
  853. zài
  854. xué
  855. zhōng
  856. huò
  857.  
  858. 在學習中獲得樂趣。
  859. sān
  860.  
  861. péi
  862. yǎng
  863. yòu
  864. ér
  865. liáng
  866. hǎo
  867. de
  868. háng
  869. wéi
  870. guàn
  871. 三、培養幼兒良好的行為習慣
  872. yòu
  873. ér
  874. shí
  875. shì
  876. péi
  877. yǎng
  878. ér
  879. tóng
  880. xíng
  881. chéng
  882. liáng
  883. hǎo
  884. háng
  885. wéi
  886. guàn
  887. de
  888. 幼兒時期也是培養兒童形成良好行為習慣的
  889. zhòng
  890. yào
  891. shí
  892.  
  893. hǎo
  894. de
  895. tóng
  896. yáo
  897. zhōng
  898. yùn
  899. hán
  900. zhe
  901. shàn
  902. liáng
  903. chún
  904. zhēn
  905. de
  906. měi
  907. hǎo
  908. 重要時期。好的童謠中蘊含著善良純真的美好
  909. xiǎng
  910. gǎn
  911. qíng
  912. liáng
  913. hǎo
  914. de
  915. háng
  916. wéi
  917. guàn
  918. gāo
  919. shàng
  920. de
  921. dào
  922. pǐn
  923. 思想感情和良好的行為習慣以及高尚的道德品
  924. wèi
  925.  
  926. tóng
  927. yáo
  928. zài
  929. yòu
  930. ér
  931. jiāo
  932. zhōng
  933. de
  934. yīng
  935. yòng
  936. duì
  937. yòu
  938. ér
  939. de
  940. wén
  941. huà
  942. zhī
  943. 味。童謠在幼兒教育中的應用對幼兒的文化知
  944. shí
  945. jiāo
  946. shēn
  947. xīn
  948. zhǎn
  949. jun
  950. yǒu
  951. zuò
  952. yòng
  953.  
  954. mín
  955. jiān
  956. tóng
  957. yáo
  958. duì
  959. 識教育和身心發展均有積極作用。民間童謠對
  960. yòu
  961. ér
  962. yán
  963.  
  964. háng
  965. wéi
  966. guàn
  967.  
  968. dào
  969. qíng
  970. gǎn
  971. děng
  972. de
  973. péi
  974. yǎng
  975. dōu
  976. 于幼兒語言、行為習慣、道德情感等的培養都
  977. néng
  978. dào
  979. liáng
  980. hǎo
  981. de
  982. méng
  983. zuò
  984. yòng
  985.  
  986. jǐn
  987. néng
  988. bāng
  989. zhù
  990. ér
  991. tóng
  992. biàn
  993. bié
  994. 能起到良好的啟蒙作用,不僅能幫助兒童辨別
  995. hǎo
  996. huài
  997.  
  998. ér
  999. qiě
  1000. néng
  1001. jiào
  1002. xíng
  1003. chéng
  1004. hǎo
  1005. de
  1006. háng
  1007. wéi
  1008. guàn
  1009.  
  1010. men
  1011. 好壞,而且能自覺形成好的行為習慣。我們以
  1012. shǒu
  1013. tóng
  1014. yáo
  1015. wéi
  1016.  
  1017. shàng
  1018. xué
  1019. xiào
  1020.  
  1021. chí
  1022. dào
  1023.  
  1024. xué
  1025. 一首童謠為例,上學校,不遲到,學習
  1026. yòng
  1027. pǐn
  1028. zhǔn
  1029. bèi
  1030. hǎo
  1031.  
  1032. shǎo
  1033. xiān
  1034. duì
  1035.  
  1036. ér
  1037. tóng
  1038. tuán
  1039.  
  1040. lǐng
  1041. jīn
  1042. biāo
  1043. zhì
  1044. pèi
  1045. dài
  1046. 用品準備好;少先隊,兒童團,領巾標志佩帶
  1047. hǎo
  1048.  
  1049. zhè
  1050. shǒu
  1051. tóng
  1052. yáo
  1053. bāo
  1054. hán
  1055. zhòng
  1056. duō
  1057. shēng
  1058. huó
  1059. xué
  1060. háng
  1061. wéi
  1062. guī
  1063. fàn
  1064.  
  1065. yǐn
  1066. 好;這首童謠包含眾多生活學習行為規范,引
  1067. dǎo
  1068. yòu
  1069. ér
  1070. zuò
  1071. dào
  1072. guī
  1073. fàn
  1074. de
  1075. háng
  1076. wéi
  1077.  
  1078. shǐ
  1079. de
  1080. háng
  1081. wéi
  1082. 導幼兒做到規范自己的行為,使自己的行為符
  1083. yáo
  1084. zhōng
  1085. de
  1086. miáo
  1087. shù
  1088.  
  1089. jiāng
  1090. hǎo
  1091. de
  1092. háng
  1093. wéi
  1094. guàn
  1095. róng
  1096. dào
  1097. tóng
  1098. yáo
  1099. 合歌謠中的描述,將好的行為習慣融入到童謠
  1100. zhōng
  1101. lái
  1102.  
  1103. zài
  1104. tōng
  1105. guò
  1106. tóng
  1107. yáo
  1108. de
  1109. chuán
  1110. chàng
  1111. shǐ
  1112. yòu
  1113. ér
  1114. zài
  1115. xué
  1116. guò
  1117. chéng
  1118. 中來,再通過童謠的傳唱使得幼兒在學習過程
  1119. zhōng
  1120. rán
  1121. ér
  1122. rán
  1123. de
  1124. xué
  1125. huì
  1126. yòng
  1127. tóng
  1128. yáo
  1129. zhōng
  1130. de
  1131. háng
  1132. wéi
  1133. lái
  1134. guī
  1135. fàn
  1136. 中自然而然的學會用童謠中的行為來規范自己
  1137. de
  1138. háng
  1139. wéi
  1140.  
  1141. 的行為。
  1142.  
  1143. jié
  1144. shù
  1145. 四、結束語
  1146. tóng
  1147. yáo
  1148. shì
  1149. zhǒng
  1150. shì
  1151. yīng
  1152. yòng
  1153. yòu
  1154. ér
  1155. jiāo
  1156. de
  1157. yōu
  1158. liáng
  1159. 童謠是一種及其適合應用于幼兒教育的優良
  1160. jiāo
  1161. yuán
  1162.  
  1163. men
  1164. jǐn
  1165. yǒu
  1166. fēng
  1167. de
  1168. wèi
  1169. néng
  1170. shǐ
  1171. yòu
  1172. 教育資源,它們不僅具有豐富的趣味能使得幼
  1173. ér
  1174. zài
  1175. xué
  1176. shí
  1177. néng
  1178. jiào
  1179. wéi
  1180. róng
  1181. de
  1182. jiē
  1183. shòu
  1184. xué
  1185.  
  1186. ér
  1187. qiě
  1188. yǒu
  1189. 兒在學習時能較為容易的接受學習,而且具有
  1190. fēng
  1191. de
  1192. zhī
  1193. shí
  1194.  
  1195. shì
  1196. zhǒng
  1197. ràng
  1198. yòu
  1199. ér
  1200. wén
  1201. jiàn
  1202. de
  1203. chuán
  1204. fāng
  1205. 豐富的知識,是一種讓幼兒喜聞樂見的傳遞方
  1206. shì
  1207.  
  1208. zài
  1209. yòu
  1210. ér
  1211. zài
  1212. xìng
  1213. hǎo
  1214. xīn
  1215. de
  1216. zuò
  1217. yòng
  1218. xià
  1219. gèng
  1220. hǎo
  1221. de
  1222. xué
  1223. 式。在幼兒在興趣與好奇心的作用下更好的學
  1224. tóng
  1225. yáo
  1226. zhōng
  1227. suǒ
  1228. biǎo
  1229. de
  1230.  
  1231. zài
  1232. yòu
  1233. ér
  1234. jiě
  1235. céng
  1236. jiē
  1237. 習童謠中所表達的意義。在幼兒理解層次和接
  1238. shòu
  1239. shuǐ
  1240. píng
  1241. de
  1242. chǔ
  1243. shàng
  1244.  
  1245. néng
  1246. gòu
  1247. duì
  1248. yòu
  1249. ér
  1250. chéng
  1251. zhǎng
  1252. dào
  1253. hěn
  1254. hǎo
  1255. de
  1256. 受水平的基礎上,能夠對幼兒成長起到很好的
  1257. bāng
  1258. zhù
  1259. zuò
  1260. yòng
  1261.  
  1262. tóng
  1263. yáo
  1264. zài
  1265. yòu
  1266. ér
  1267. jiāo
  1268. zhōng
  1269. de
  1270. yīng
  1271. yòng
  1272. shì
  1273. 幫助作用。童謠在幼兒教育中的應用是極具意
  1274. de
  1275.  
  1276. ér
  1277. qiě
  1278. zài
  1279. qián
  1280. huà
  1281. zhōng
  1282. jiāng
  1283. tóng
  1284. yáo
  1285. shèn
  1286. dào
  1287. le
  1288. jiāo
  1289. xué
  1290. 義的,而且在潛移默化中將童謠滲入到了教學
  1291. zhōng
  1292.  
  1293. 中。
  1294. cān
  1295. kǎo
  1296. wén
  1297. xiàn
  1298.  
  1299. 參考文獻:
  1300. [1]
  1301. xiàng
  1302. fāng
  1303. .
  1304. tóng
  1305. yáo
  1306. duì
  1307. yòu
  1308. ér
  1309. de
  1310. yǐng
  1311. xiǎng
  1312. yùn
  1313. yòng
  1314. [J]
  1315. [1]向麗芳.童謠及其對幼兒的影響和運用[J]
  1316. .
  1317. yuè
  1318. yáng
  1319. zhí
  1320. shù
  1321. xué
  1322. yuàn
  1323. xué
  1324. bào
  1325.  
  1326. 2015
  1327.  
  1328. 05
  1329.  
  1330. .
  1331. wén
  1332. zhāng
  1333. .岳陽職業技術學院學報,201505.文章
  1334. lái
  1335. yuán
  1336. lián
  1337. 來源蓮
  1338. shān
  1339. jiàn
  1340. w ww.5 Y K j.Co M
  1341. 山課件 w ww.5 Y K j.Co M
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网