<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   閩南語童謠,福建童謠

  1. 預覽:
  2. mǐn
  3. nán
  4. tóng
  5. yáo
  6. ,
  7. jiàn
  8. tóng
  9. yáo
  10. 閩南語童謠,福建童謠
  11.  
  12.  
  13. xīn
  14. nián
  15.  一、新年歌
  16. chū
  17. zǎo
  18.  
  19. chū
  20. èr
  21. qiǎo
  22.  
  23. chū
  24. sān
  25. kùn
  26. dào
  27. bǎo
  28.  
  29. chū
  30. dùn
  31. dùn
  32. bǎo
  33. 初一早,初二巧,初三困到飽,初四頓頓飽
  34.  
  35. chū
  36. kāi
  37.  
  38. chū
  39. liù
  40. féi
  41.  
  42. chū
  43. yuán
  44.  
  45. chū
  46. yuán
  47. jīn
  48. 初五隔開,初六挹肥,初七七元,初八原金
  49.  
  50. chū
  51. jiǔ
  52. tiān
  53. gōng
  54. shēng
  55.  
  56. chū
  57. shí
  58. yǒu
  59. shí
  60. shí
  61.  
  62. shí
  63. qǐng
  64. jiǎn
  65.  
  66. 初九天公生,初十有食食,十一請囝婿,
  67. shí
  68. èr
  69. chá
  70. mǒu
  71. jiǎn
  72. zhuǎn
  73. lái
  74. bài
  75.  
  76. shí
  77. sān
  78. shí
  79. gān
  80. zǎi
  81. pèi
  82. jiè
  83. cài
  84.  
  85. 十二查某囝轉來拜,十三食泔糜仔配芥菜,
  86. shí
  87. jié
  88. dēng
  89. péng
  90.  
  91. shí
  92. shàng
  93. yuán
  94. míng
  95.  
  96. shí
  97. liù
  98. chāi
  99. dēng
  100. péng
  101.  
  102. 十四結登棚,十五上元瞑,十六拆燈棚。
  103. èr
  104.  
  105. shí
  106. èr
  107. shēng
  108. xiāo
  109. xiàng
  110. 二、十二生肖相歌
  111. shǔ
  112. zéi
  113. zǎi
  114. míng
  115.  
  116. èr
  117. niú
  118. shǐ
  119. xiōng
  120.  
  121. 一鼠賊仔名,二牛駛犁兄。
  122. sān
  123. shān
  124. píng
  125.  
  126. yóu
  127. dōng
  128. jīng
  129.  
  130. 三虎爬山坪,四兔游東京。
  131. lóng
  132. huáng
  133. mìng
  134.  
  135. liù
  136. shé
  137. rén
  138. jīng
  139.  
  140. 五龍皇帝命,六蛇予人驚。
  141. zǒu
  142. bīng
  143. yíng
  144.  
  145. yáng
  146. shí
  147. cǎo
  148. lǐng
  149.  
  150. 七馬走兵營,八羊食草嶺。
  151. jiǔ
  152. hóu
  153. shù
  154. tóu
  155.  
  156. shí
  157. sān
  158. shēng
  159.  
  160. 九猴爬樹頭,十雞啼三聲。
  161. shí
  162. gǒu
  163. zǎi
  164. mén
  165. chéng
  166.  
  167. shí
  168. èr
  169. zhū
  170. shì
  171. cài
  172. dāo
  173. mìng
  174.  
  175. 十一狗仔顧門埕,十二豬是菜刀命。
  176. sān
  177.  
  178. běi
  179. 三、西北雨
  180. běi
  181.  
  182. zhí
  183. zhí
  184. luò
  185.  
  186. zǎi
  187.  
  188. mǒu
  189.  
  190. 西北雨,直直落。鯽仔魚,欲娶某。
  191. ā
  192. dài
  193. xiōng
  194.  
  195. pāi
  196. luó
  197.  
  198. méi
  199. rén
  200.  
  201. shī
  202. sǎo
  203.  
  204. 鮕代兄,拍鑼鼓。媒人婆,土虱嫂。
  205. tóu
  206. àn
  207.  
  208. xún
  209.  
  210. gǎn
  211. jǐn
  212. lái
  213.  
  214. huǒ
  215. jīn
  216.  
  217. 日頭暗,尋無路。趕緊來,火金姑。
  218. zuò
  219. hǎo
  220. xīn
  221.  
  222. lái
  223. zhào
  224.  
  225. běi
  226.  
  227. zhí
  228. zhí
  229. luò
  230.  
  231. 做好心,來照路。西北雨,直直落。
  232. běi
  233.  
  234. zhí
  235. zhí
  236. luò
  237.  
  238. bái
  239.  
  240. lái
  241. gǎn
  242.  
  243. 西北雨,直直落。白鷺鷥,來趕路。
  244. fān
  245. shān
  246. lǐng
  247.  
  248. guò
  249.  
  250. xún
  251. cháo
  252.  
  253. dǎo
  254.  
  255. 翻山嶺,過溪河。尋無巢,跋一倒。
  256. tóu
  257. àn
  258.  
  259. zěn
  260. hǎo
  261.  
  262. gōng
  263.  
  264.  
  265. 日頭暗,欲怎好。土地公,土地婆。
  266. zuò
  267. hǎo
  268. xīn
  269.  
  270. lái
  271. dài
  272.  
  273. běi
  274.  
  275. zhí
  276. zhí
  277. luò
  278.  
  279. 做好心,來帶路。西北雨,直直落。
  280.  
  281. ABCD
  282. 四、ABCD
  283. ABCD
  284. gǒu
  285. yǎo
  286. zhū
  287.  
  288. ā
  289. gōng
  290. zǎi
  291. zuò
  292. fēi
  293.  
  294. ABCD狗咬豬,阿公仔坐飛機,
  295. shuāi
  296. xià
  297. lěng
  298.  
  299. jiào
  300. shēng
  301. lái
  302. gòng
  303.  
  304. 摔一下冷吱吱,叫醫生來共伊醫,
  305. xià
  306. jiǎo
  307. zhī
  308.  
  309. xià
  310. jiǎo
  311. zhī
  312.  
  313. 醫一下腳骨大細枝,醫一下腳骨大細枝。
  314.  
  315. fàng
  316. 五、放雞鴨
  317. fàng
  318.  
  319. èr
  320. fàng
  321.  
  322. sān
  323. fèn
  324. kāi
  325.  
  326. xiàng
  327. dié
  328.  
  329. xiōng
  330. 一放雞,二放鴨,三分開,四相疊,五搭胸
  331.  
  332. liù
  333. pāi
  334. shǒu
  335.  
  336. wéi
  337. qiáng
  338.  
  339.  
  340. jiǔ
  341. niǔ
  342. ěr
  343. zǎi
  344.  
  345. shí
  346. shí
  347. 六拍手,七圍墻,八摸鼻,九扭耳仔,十拾
  348.  
  349. 起,
  350. lái
  351. ā
  352.  
  353. lái
  354. ā
  355.  
  356. fàng
  357.  
  358. zǎi
  359. zǎi
  360.  
  361. zǒu
  362. xiàng
  363. pāi
  364.  
  365. 來啊!來啊,放雞鴨,雞仔鴨仔,走相拍。
  366. liù
  367.  
  368. yuè
  369. guāng
  370. guāng
  371. 六、月光光
  372. yuè
  373. niáng
  374. yuè
  375. guāng
  376. guāng
  377.  
  378. lǎo
  379. gōng
  380. zǎi
  381. zhù
  382. cài
  383. yuán
  384.  
  385. 月娘月光光,老公仔佇菜園,
  386. cài
  387. yuán
  388. jué
  389. sōng
  390. sōng
  391.  
  392. lǎo
  393. gōng
  394. zǎi
  395. zhǒng
  396. cōng
  397.  
  398. 菜園掘松松,老公仔欲種蔥,
  399. cōng
  400.  
  401. zhǒng
  402. chá
  403.  
  404. chá
  405. huā
  406.  
  407. zhǒng
  408. guā
  409.  
  410. 蔥無芽,欲種茶,茶無花,欲種瓜,
  411. guā
  412.  
  413. lǎo
  414. gōng
  415. zǎi
  416. jiǎ
  417.  
  418. 瓜無子,老公仔氣甲欲死。
  419.  
  420. ā
  421. cái
  422. 七、阿才
  423. ā
  424. cái
  425. ā
  426. cái
  427. ,
  428. tiān
  429. dǐng
  430. luò
  431. lái
  432. ,
  433. 阿才阿才,天頂跋落來,
  434. yǒu
  435. zuǐ
  436. chǐ
  437. ,
  438. xià
  439. ,
  440. yǒu
  441. yǎn
  442. jīng
  443. ,
  444. ,
  445. 有嘴齒,無下頦,有眼睛,無肚臍,
  446. jiào
  447. shēng
  448. ,
  449. jiào
  450. lái
  451. ,
  452. jiào
  453. shī
  454. gōng
  455. ,
  456. káng
  457. mái
  458. .
  459. 叫醫生,叫抹來, 叫師公,扛去埋.
  460.  
  461. ā
  462. de
  463. huà
  464. 八、阿媽的話
  465. cuò
  466. hòu
  467. tiáo
  468.  
  469. biān
  470. piàn
  471.  
  472. 厝后一條溪,溪邊一片地。
  473. ā
  474. xiǎng
  475. zhǒng
  476. cài
  477. tóu
  478.  
  479. ā
  480. xiǎng
  481. zhǒng
  482. guā
  483.  
  484. 阿母想欲種菜頭,阿爸想欲種西瓜。
  485. ā
  486. jiǎng
  487.  
  488. cài
  489. tóu
  490. zhǔ
  491. xiāng
  492. xiāng
  493.  
  494. fàn
  495. yǒu
  496. dāng
  497. pèi
  498.  
  499. 阿母講:菜頭煮香香,呷飯有當配。
  500. ā
  501. jiǎng
  502.  
  503. guā
  504. tián
  505. tián
  506. tāng
  507.  
  508. huì
  509. dāng
  510. mài
  511.  
  512. 阿爸講:西瓜甜甜湯閣濟,會當提去賣。
  513. liǎng
  514. qiǎng
  515. qiǎng
  516. gǔn
  517.  
  518. 兩個搶搶滾,
  519. ā
  520. cái
  521. jiǎng
  522. huà
  523.  
  524. nín
  525. liǎng
  526.  
  527. 欬/li>
  528.  
  529. bèi
  530.  
  531.  
  532.  
  533.  
  534. 阿媽才講話:恁兩個,欬/b>?被ǎ?似?兀?
  535.  
  536. wěi
  537. luò
  538. chuàn
  539. qǐn
  540. ōu
  541. shàng
  542. dài
  543.  
  544. 矣?艉躒釧鋟歐绱怠
  545. jiǔ
  546.  
  547. bài
  548. 九、一禮拜
  549. bài
  550.  
  551. àn
  552. dùn
  553. bǎo
  554. ài
  555. zuò
  556.  
  557. 禮拜一,暗頓呷飽愛做息。
  558. bài
  559. èr
  560.  
  561. liàn
  562.  
  563. 禮拜二,磨墨舉筆練大字。
  564. bài
  565. sān
  566.  
  567. jiào
  568. dòu
  569. shān
  570.  
  571. 禮拜三,媽 媽叫我逗洗衫。
  572. bài
  573.  
  574. lái
  575. chàng
  576. jiǎ
  577. niàn
  578. shī
  579.  
  580. 禮拜四,來去唱歌甲念詩。
  581. bài
  582.  
  583. dài
  584. jué
  585.  
  586. 禮拜五,爸爸帶我去掘芋。
  587. bài
  588. liù
  589.  
  590. biān
  591. dòu
  592. mài
  593. tái
  594.  
  595. 禮拜六,路邊逗賣米臺目。
  596. bài
  597.  
  598. guī
  599. jiā
  600. chū
  601. wài
  602. lái
  603.  
  604. 禮拜日,歸家出外來曝日。
  605. shí
  606.  
  607. pōu
  608. bàn
  609. 十、剖一半
  610. guā
  611. pōu
  612. bàn
  613.  
  614. hóng
  615. dào
  616. rén
  617. jīn
  618. jīn
  619. kàn
  620.  
  621. 西瓜剖一半,紅到乎人金金看。
  622. pín
  623. guǒ
  624. pōu
  625. bàn
  626.  
  627. fāng
  628. dào
  629. rén
  630. zuǐ
  631. kuò
  632. kuò
  633.  
  634. 頻果剖一半,芳到乎人嘴闊闊。
  635. luó
  636. pōu
  637. bàn
  638.  
  639. suān
  640. dào
  641. rén
  642. liú
  643. zuǐ
  644. lán
  645.  
  646.  
  647. yín
  648.  
  649. 菠蘿剖一半,酸到乎人留嘴瀾。【銀翌】
  650.  
  651.  

    童謠:送顏色 - 預覽:

   • 文章來源 蓮山 課件 w ww.5 Y k J.coM童謠:送顏色佳佳打開顏料盒, 給大伙送來顏色。 紅顏色, 送給太陽。 綠顏色, 送給小草。 黃顏色, 送給香蕉。 黑顏色, 送...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102244.htm - 2019-05-16

    童謠:娃娃畫畫 - 預覽:

   • 文章來源蓮 山 課件 w Ww.5 Y k J.cOm童謠:娃娃畫畫 小娃娃,真頑皮, 手里拿著大畫筆, 畫個天空是藍色, blue blue是藍色, 畫個太陽紅彤彤, red red是...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102242.htm - 2019-05-16

    童謠:小黑熊畫畫 - 預覽:

   • 文 章來源蓮山 課件 w w w.5Y k J.C om童謠:小黑熊畫畫 小黑熊,真頑皮, 手里拿著大畫筆。 畫個天空是蘭色, 畫個太陽紅彤彤, 畫片云彩是白色, 畫片草地綠茵茵, 畫...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102240.htm - 2019-05-16

    童謠:書包 - 預覽:

   • 文 章 來源 蓮山 課件 w w w.5 Y k J.cOM童謠:書包小書包,寶貝多,啥寶貝?瞧一瞧。有文具,有書本,它每天,起得早,陪伴我,去學校,學文化,長知識,感謝小書包。 文 章...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102239.htm - 2019-05-16

    童謠:小汽車 - 預覽:

   • 文章來源 蓮山課件 w w w.5 Y Kj.Co M童謠:小汽車小汽車,跑得快。嘟嘟嘟,嘀嘀嘀。跑的好,不著急。身子大,輪子圓。能坐人,能載貨。跑到東,跑到西。跑到南,跑到北。 文章來源...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102238.htm - 2019-05-16

    童謠:寶貝歌 - 預覽:

   • 文 章來 源蓮山 課件 w ww.5Y k J.cO m童謠:寶貝歌小寶貝,小寶貝,媽媽懷里你安睡。讓風兒吻上你的頰,讓蝶兒陪你夢一回。小寶貝,小寶貝,為你奔波我不累。你是我掌心里的寶,你是我春天里...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/100800.htm - 2019-04-16

    童謠:踢皮球 - 預覽:

   • 文章來源 蓮山 課件 w w w.5 Y k J.cOm童謠:踢皮球踢皮球,踢皮球,我們夢想快樂自由。不為比賽打破頭,友誼和平勝一籌。踢皮球,踢皮球,超越夢想勇爭一流。我為中華添光彩,氣宇軒昂耀神州...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/100799.htm - 2019-04-16

    童謠:洗手巾 - 預覽:

   • 文章來源 蓮山 課件 w w w.5 Y k J.cOm童謠:洗手巾洗手巾,洗手巾,不讓媽媽來操心。自己的事自己做,我是勤勞的先頭兵。洗手巾,洗手巾,講衛生來講文明。自理自立賽黃金,從小學會一生輕。...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/100798.htm - 2019-04-16

    童謠:小淘氣 - 預覽:

   • 文章來源 蓮山課件 w ww.5 Y k J.coM童謠:小淘氣小淘氣, 小淘氣,今天你到哪里去?我扶奶奶過馬路,我撿起地上的香蕉皮。小淘氣, 小淘氣,今天你到哪里去?我幫媽媽打醬油,我陪小弟弟做...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/100797.htm - 2019-04-16

    兒歌童謠:娃娃盼統一 - 預覽:

   • 文 章來源蓮山 課件 w ww.5 Y k J.Co m 兒歌童謠:娃娃盼統一扁擔打了我個腳,哎——喲,要敷藥。啥個藥?膏藥;啥個膏?雞蛋糕;啥個雞?洋雞;啥個洋?太陽;啥個太?老太;啥個老?豆腐老...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/84554.htm - 2018-12-01

    小班安全教育童謠:入園安全 - 預覽:

   • 活動目標:幫助幼兒了解基本的交通規則和入園規則,讓幼兒養成觀察交通信號燈,走路靠右等良好的行為習慣。活動準備:PPT活動過程:1.出示照片(幼兒上學入園的不行行為照片)孩子們,每周的周一到周五我們都...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/95370.htm - 2018-11-13

    國慶節童謠 - 預覽:

   • 之一十月一,是國慶,全國國民真愉快,升國旗,唱國歌,齊對國旗把禮敬,舞兒美,歌兒甜,神州大地多安寧,吟心曲,繪美景,我與祖國心相映.之二國慶節,是十一,五十六個民族聚一起,扭秧歌,跳鍋莊,雪白的哈達...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/92778.htm - 2018-09-26

    兒歌童謠:百善謠 - 預覽:

   • 文章來源 蓮山課件 w w w.5 Y Kj.Co M 兒歌童謠:百善謠待人子女,講求真善贈人玫瑰,手留余香愛人之仁,心存華芳途人之善,自知冷暖滴水之恩,涌泉相報雨露之澤,百川若少授乳之情,百善為孝...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/91833.htm - 2018-09-13

    童謠:稚童喧鬧荷塘圖 - 預覽:

   • 文 章來 源蓮山 課件 w ww.5Y k J.cO m 童謠:稚童喧鬧荷塘圖荷塘里荷葉間浪里白條躥喧鬧翻天擊水浪花炫“狗娃”一個猛子抓個小魚兒叫聲歡哈哈一撲棱魚兒跳跑了逗我玩好哇又一個潛泳下去看你...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/89810.htm - 2018-08-16

    童謠:戲蜻蜓 - 預覽:

   • 文章來源蓮山課 件 w w w.5y K J.Co m 童謠:戲蜻蜓蜻蜓飛蜻蜓飛逗壞頑童滿村追躥草叢蹲土堆哪里有蜻蜓哪里去難不倒‘神奇游擊隊,徒手逮蛛網黏不怕太陽烤不怕荊棘錐看誰捉蜓功勞大第一舍我誰...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/89808.htm - 2018-08-16

    童謠:大樹情 - 預覽:

   • 文章來源蓮山 課件 w ww.5 YK J.COM 童謠:大樹情伏牛伏牛別扯破嗓門叫熱呀熱呀好像別人不知道快來“渴死鬼”大樹溫情以玉液相邀任你吃個飽只要你不再瞎叫別把歇涼午睡人們吵醒了文章來源蓮山...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/89807.htm - 2018-08-16
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网