<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   幼教論文:兒歌童謠與早期閱讀

  1. 預覽:
  2. wén
  3. zhāng
  4. lái
  5. yuán
  6. lián
  7. shān
  8. 來源蓮山
  9. jiàn
  10. w ww.5 y kj.Co m
  11. 課件 w ww.5 y kj.Co m
  12. zhāi
  13. yào
  14.  
  15. ér
  16.  
  17. tóng
  18. yáo
  19. shì
  20. yòu
  21. ér
  22. ài
  23. de
  24. wén
  25. xué
  26. xíng
  27. shì
  28.  
  29. 摘要:兒歌、童謠是幼兒喜愛的文學形式,
  30. duì
  31. yòu
  32. ér
  33. bié
  34. shì
  35. bān
  36. yòu
  37. ér
  38. de
  39. zǎo
  40. yuè
  41. yǒu
  42. hěn
  43. de
  44. yǐng
  45. 對幼兒特別是大班幼兒的早期閱讀有很大的影
  46. xiǎng
  47.  
  48. yòu
  49. jiāo
  50. gōng
  51. zuò
  52. zhě
  53. jiā
  54. zhǎng
  55. yīng
  56. dāng
  57. zhèng
  58. què
  59. yǐn
  60. dǎo
  61. yòu
  62. ér
  63.  
  64. zài
  65. 響,幼教工作者和家長應當正確引導幼兒,在
  66. yuè
  67. de
  68. qíng
  69. zhōng
  70. xué
  71. ér
  72.  
  73. gāo
  74. zǎo
  75. yuè
  76. de
  77. néng
  78. 愉悅的情緒中學習兒歌,提高早期閱讀的能力
  79.  
  80. guān
  81. jiàn
  82.  
  83. ér
  84.  
  85. tóng
  86. yáo
  87.  
  88. lǎng
  89. lǎng
  90. shàng
  91. kǒu
  92. &
  93. 關鍵詞:兒歌  童謠  朗朗上口&
  94. nbsp;
  95. wèi
  96. nbsp; 趣味
  97. ér
  98.  
  99. tóng
  100. yáo
  101.  
  102. shì
  103. wéi
  104. ér
  105. tóng
  106. zuò
  107. de
  108. duǎn
  109. shī
  110.  
  111. qiáng
  112. diào
  113. 兒歌、童謠,是為兒童作的短詩,強調格律
  114. yùn
  115. jiǎo
  116.  
  117. bǎo
  118. hán
  119. zhe
  120. chén
  121. diàn
  122. diàn
  123. de
  124. ài
  125. de
  126. wén
  127. xué
  128. yíng
  129. yǎng
  130.  
  131. zhèng
  132. shì
  133. 和韻腳。飽含著沉甸甸的愛的文學營養。正是
  134. yīn
  135. wéi
  136. rén
  137. men
  138. xiǎng
  139. shòu
  140. guò
  141. zhè
  142. yàng
  143. de
  144. yíng
  145. yǎng
  146.  
  147. cái
  148. jiào
  149. ér
  150. tóng
  151. yáo
  152. 因為人們享受過這樣的營養,才覺得兒歌童謠
  153. duì
  154. hái
  155. shì
  156. duō
  157. me
  158. zhòng
  159. yào
  160.  
  161. suǒ
  162. rén
  163. lèi
  164. zài
  165. hěn
  166. zǎo
  167. de
  168. ér
  169. tóng
  170. 對于孩子是多么重要,所以人類在很早的兒童
  171. zǎo
  172. jiāo
  173. zhōng
  174.  
  175. jiù
  176. xuǎn
  177. yùn
  178. yòng
  179. le
  180. ér
  181. zhè
  182. zhǒng
  183. yàng
  184. shì
  185. lái
  186. 早期教育中,就選擇和運用了兒歌這種樣式來
  187. jiāo
  188. yòu
  189. ér
  190.  
  191. ràng
  192. hái
  193. tōng
  194. guò
  195. zhè
  196. yàng
  197. de
  198. wén
  199. xué
  200. yǎng
  201. ér
  202. biàn
  203. 教育幼兒,讓孩子通過這樣的文學滋養而變得
  204. yǒu
  205. ài
  206. xīn
  207.  
  208. yǒu
  209. zhì
  210. huì
  211.  
  212. yòu
  213. ér
  214. yuán
  215. zǎo
  216. yuè
  217. yǒu
  218. zhe
  219. zhòng
  220. 富有愛心,富有智慧。幼兒園早期閱讀有著重
  221. yào
  222. de
  223. jiāo
  224. zuò
  225. yòng
  226.  
  227. ér
  228. ér
  229. tóng
  230. yáo
  231. yòu
  232. fēng
  233. yòu
  234. ér
  235. de
  236. 要的教育作用,而兒歌童謠又可以豐富幼兒的
  237. zǎo
  238. yuè
  239.  
  240. yòu
  241. ér
  242. zài
  243. ér
  244. yín
  245. chàng
  246. zhōng
  247.  
  248. yōu
  249. měi
  250. de
  251. xuán
  252.  
  253. 早期閱讀,幼兒在兒歌吟唱中,優美的旋律、
  254. xié
  255. de
  256. jiē
  257. zòu
  258.  
  259. zhēn
  260. zhì
  261. de
  262. qíng
  263. gǎn
  264. gěi
  265. hái
  266. měi
  267. de
  268. xiǎng
  269. 和諧的節奏、真摯的情感可以給孩子以美的享
  270. shòu
  271. qíng
  272. gǎn
  273. xūn
  274. táo
  275.  
  276. yòu
  277. ér
  278. wéi
  279. néng
  280. de
  281. zhǎn
  282. gèng
  283. yán
  284. 受和情感熏陶。幼兒思維能力的發展更與語言
  285. néng
  286. de
  287. zhǎn
  288. qiē
  289. xiàng
  290. guān
  291.  
  292. lùn
  293. shì
  294. yán
  295. zhèng
  296.  
  297. huì
  298. 能力的發展密切相關,無論是語言正誤、詞匯
  299. lèi
  300.  
  301. hái
  302. shì
  303. yòng
  304. biǎo
  305. qíng
  306.  
  307. dōu
  308. fǎn
  309. yìng
  310. zhì
  311. yuē
  312. zhe
  313. 積累,還是用語句表情達意,都反映和制約著
  314. wéi
  315. de
  316. zhǎn
  317. biàn
  318. huà
  319.  
  320. ér
  321. tóng
  322. yáo
  323. zài
  324. zhè
  325. xiē
  326. fāng
  327. miàn
  328. jiù
  329. néng
  330. 思維的發展變化。兒歌和童謠在這些方面就能
  331. huī
  332. zhòng
  333. yào
  334. zuò
  335. yòng
  336.  
  337. ér
  338.  
  339. tóng
  340. yáo
  341. yán
  342. qiǎn
  343. xiǎn
  344.  
  345. míng
  346. kuài
  347.  
  348. 發揮重要作用。兒歌、童謠語言淺顯、明快、
  349. tōng
  350. dǒng
  351.  
  352. kǒu
  353. huà
  354.  
  355. yǒu
  356. jiē
  357. zòu
  358. gǎn
  359.  
  360. biàn
  361. yòu
  362. ér
  363. yín
  364. sòng
  365. 通俗易懂、口語化,有節奏感,便于幼兒吟誦
  366.  
  367. fǎn
  368. yín
  369. sòng
  370. ér
  371.  
  372. néng
  373. bāng
  374. zhù
  375. yòu
  376. ér
  377. jiǎo
  378. zhèng
  379. yīn
  380.  
  381. zhèng
  382. què
  383. 。反復吟誦兒歌,能幫助幼兒矯正發音,正確
  384. gài
  385. niàn
  386.  
  387. chū
  388. rèn
  389. shí
  390. shì
  391.  
  392. bìng
  393. néng
  394. péi
  395. yǎng
  396. men
  397. yán
  398. 把握概念,初步認識事物,并能培養他們語言
  399. de
  400. lián
  401. guàn
  402. biǎo
  403.  
  404. xùn
  405. liàn
  406. zhǎn
  407. wéi
  408.  
  409. péi
  410. yǎng
  411. 的連貫力和表達力,訓練和發展思維,培養和
  412. gāo
  413. men
  414. yùn
  415. yòng
  416. yán
  417. de
  418. néng
  419.  
  420. yòu
  421. ér
  422. gǎn
  423. zhī
  424. shì
  425. cóng
  426. biǎo
  427. 提高他們運用語言的能力。幼兒感知事物從表
  428. xiàng
  429. shǒu
  430. de
  431. diǎn
  432.  
  433. jué
  434. dìng
  435. le
  436. men
  437. tīng
  438. xíng
  439. xiàng
  440. 象入手的特點,決定了他們樂于聽取具體形象
  441. de
  442. huà
  443.  
  444. ér
  445. ér
  446.  
  447. tóng
  448. yáo
  449. qià
  450. shì
  451. shēng
  452. dòng
  453. huó
  454. de
  455. 的話語,而兒歌、童謠恰是以它生動活潑的獨
  456. yán
  457. fāng
  458. shì
  459.  
  460. yíng
  461. le
  462. hái
  463. men
  464. de
  465. kǒu
  466. wèi
  467.  
  468. qiē
  469. yòu
  470. ér
  471. 特語言方式,迎合了孩子們的口味,切入幼兒
  472. de
  473. xīn
  474. líng
  475.  
  476. huī
  477. zhe
  478. duō
  479. fāng
  480. miàn
  481. de
  482. zuò
  483. yòng
  484.  
  485. ér
  486.  
  487. tóng
  488. yáo
  489. 的心靈,發揮著多方面的作用。兒歌、童謠可
  490. fēng
  491. yòu
  492. ér
  493. de
  494. zǎo
  495. yuè
  496.  
  497. zhǎn
  498. yòu
  499. ér
  500. de
  501. kǒu
  502. biǎo
  503. 以豐富幼兒的早期閱讀,發展幼兒的口語表達
  504. xiǎng
  505. xiàng
  506.  
  507. fēng
  508. yòu
  509. ér
  510. huì
  511. děng
  512.  
  513. men
  514. yīng
  515. dāng
  516. chōng
  517. fèn
  518. 力與想象力,豐富幼兒詞匯等,我們應當充分
  519. zhòng
  520. shì
  521. bān
  522. yòu
  523. ér
  524. zǎo
  525. yuè
  526. zhōng
  527. de
  528. ér
  529.  
  530. tóng
  531. yáo
  532. jiāo
  533.  
  534. 重視大班幼兒早期閱讀中的兒歌、童謠教育。
  535. yǒu
  536. de
  537. rén
  538. xiǎo
  539. shí
  540. hòu
  541. xué
  542. de
  543. tóng
  544. yáo
  545.  
  546. zhí
  547. guò
  548. le
  549. nián
  550. shèn
  551. zhì
  552. 有的人小時候學的童謠,一直過了幾年甚至幾
  553. shí
  554. nián
  555.  
  556. hái
  557. yóu
  558. xīn
  559.  
  560. jiù
  561. shì
  562. yīn
  563. wéi
  564. tóng
  565. yáo
  566. de
  567. diǎn
  568. jué
  569. dìng
  570. 十年,還記憶猶新,就是因為童謠的特點決定
  571. de
  572.  
  573. 的。
  574.  
  575. ér
  576.  
  577. tóng
  578. yáo
  579. de
  580. zhēng
  581. jiāo
  582. jià
  583. zhí
  584. 一、兒歌、童謠的特征與教育價值
  585. 1
  586.  
  587. nèi
  588. róng
  589. cái
  590. tiē
  591. jìn
  592. shēng
  593. huó
  594. rán
  595.  
  596. nèi
  597. róng
  598. qiǎn
  599. xiǎn
  600.  
  601. zhǔ
  602. 1、內容取材貼近生活和自然、內容淺顯、主
  603. dān
  604.  
  605. ràng
  606. hái
  607. men
  608. róng
  609. zhù
  610.  
  611.  
  612. tóng
  613. yáo
  614.  
  615. 題單一,讓孩子們容易記住。如:童謠《布娃
  616.  
  617.  
  618.  
  619.  
  620. tīng
  621. huà
  622.  
  623. wèi
  624. chī
  625. dōng
  626.  
  627. kěn
  628. 娃》:“布娃娃,不聽話,喂她吃東西,不肯
  629. zhāng
  630. zuǐ
  631.  
  632.  
  633. tiān
  634. zhēn
  635. zhì
  636. zhōng
  637. biǎo
  638. le
  639. yòu
  640. ér
  641. duì
  642. zhōu
  643. wéi
  644. shēng
  645. 張嘴巴。”于天真稚氣中表達了幼兒對周圍生
  646. huó
  647. de
  648. fǎng
  649. kǎo
  650.  
  651. tóng
  652. shí
  653.  
  654. hái
  655. men
  656. zài
  657. sòng
  658. chàng
  659. zhè
  660. shǒu
  661. tóng
  662. 活的模仿和思考。同時,孩子們在誦唱這首童
  663. yáo
  664. shí
  665. shàng
  666. jiù
  667. huì
  668. lián
  669. xiǎng
  670. dào
  671. chī
  672. fàn
  673. de
  674. qíng
  675. jǐng
  676.  
  677. dǒng
  678. yīng
  679. 謠時馬上就會聯想到自己吃飯的情景,懂得應
  680. gāi
  681. yǎng
  682. chéng
  683. liáng
  684. hǎo
  685. de
  686. shēng
  687. huó
  688. guàn
  689.  
  690. 該養成良好的生活習慣。
  691. 2
  692.  
  693. jié
  694. gòu
  695. jiǎn
  696. dān
  697.  
  698. chàng
  699.  
  700. bān
  701. zhī
  702. yǒu
  703. duǎn
  704. duǎn
  705. de
  706. 2、結構簡單、易唱易記。一般只有短短的四
  707.  
  708. liù
  709.  
  710.  
  711. běn
  712. shì
  713.  
  714. duǎn
  715. xiǎo
  716.  
  717. dān
  718. chún
  719.  
  720. 句、六句、八句,基本句式。短小、單純,如
  721.  
  722.  
  723.  
  724. yòu
  725. ér
  726. yuán
  727.  
  728.  
  729. yòu
  730. ér
  731. yuán
  732.  
  733. xiàng
  734. jiā
  735.  
  736. lǎo
  737. shī
  738. ài
  739. :“《幼兒園》:幼兒園,像我家,老師愛我
  740. ài
  741.  
  742. lǎo
  743. shī
  744. shuō
  745. hǎo
  746.  
  747. shuō
  748. lǎo
  749. shī
  750. xiàng
  751.  
  752. 我愛她,老師說我好娃娃,我說老師像媽媽。
  753.  
  754. zhī
  755. yǒu
  756. duǎn
  757. duǎn
  758.  
  759. jiù
  760. lǎo
  761. shī
  762. xiǎo
  763. péng
  764. yǒu
  765. de
  766. gǎn
  767. qíng
  768. ”只有短短四句,就把老師和小朋友的感情拉
  769. jìn
  770. le
  771.  
  772. yòu
  773. jiāo
  774. le
  775. yòu
  776. ér
  777. yào
  778. kuài
  779. lái
  780. yuán
  781.  
  782. sòng
  783.  
  784. 近了,又教育了幼兒要愉快來園,易誦易記,
  785. lǎng
  786. lǎng
  787. shàng
  788. kǒu
  789.  
  790. zhé
  791. yùn
  792.  
  793. 朗朗上口,合轍押韻。
  794. 3
  795.  
  796. xiǎng
  797. xiàng
  798. fēng
  799.  
  800. yǒu
  801. qíng
  802.  
  803.  
  804. yuè
  805. ér
  806.  
  807.  
  808. yuè
  809. ér
  810. 3、想象豐富,富有情趣:如《月兒》“月兒
  811. wān
  812. wān
  813.  
  814. xiàng
  815. zhī
  816. xiǎo
  817. chuán
  818.  
  819. yáo
  820. ya
  821. yáo
  822. ya
  823.  
  824. yuè
  825. yáo
  826. yuè
  827. yuán
  828.  
  829. yuè
  830. ér
  831. 彎彎,像只小船,搖呀搖呀,越搖越圓。月兒
  832. wān
  833. wān
  834.  
  835. xiàng
  836. yín
  837. pán
  838.  
  839. zhuǎn
  840. ya
  841. zhuǎn
  842. ya
  843.  
  844. yuè
  845. zhuǎn
  846. yuè
  847. wān
  848.  
  849.  
  850. 彎彎,像個銀盤,轉呀轉呀,越轉越彎。”把
  851. yuè
  852. liàng
  853. xiǎng
  854. xiàng
  855. chéng
  856. xiǎo
  857. chuán
  858.  
  859. yín
  860. pán
  861.  
  862. qīn
  863. qiē
  864. ér
  865. yòu
  866. shēng
  867. dòng
  868.  
  869. yǒu
  870. 月亮想象成小船、銀盤,親切而又生動。富有
  871. qíng
  872. de
  873. tóng
  874. yáo
  875. yòu
  876. ér
  877. yuán
  878. de
  879. nián
  880. líng
  881. diǎn
  882.  
  883. gèng
  884. yǐn
  885. 情趣的童謠符合幼兒園的年齡特點,更易吸引
  886. yòu
  887. ér
  888.  
  889. gèng
  890. xué
  891.  
  892. 幼兒,更易學易記。
  893. 4
  894.  
  895. cái
  896. fēng
  897.  
  898. xíng
  899. shì
  900. duō
  901. yàng
  902.  
  903. ér
  904. tóng
  905. yáo
  906. de
  907. xíng
  908. shì
  909. duō
  910. 4、題材豐富、形式多樣。兒歌童謠的形式多
  911. yàng
  912.  
  913. huó
  914. yǒu
  915.  
  916. yáo
  917. lán
  918.  
  919. yóu
  920.  
  921. shù
  922. shù
  923.  
  924. 樣,活潑有趣,如搖籃曲、游戲歌、數數歌、
  925. wèn
  926.  
  927. lián
  928. suǒ
  929. diào
  930.  
  931. niù
  932. kǒu
  933. lìng
  934.  
  935. diān
  936. dǎo
  937.  
  938. tóu
  939. 問答歌、連鎖調、拗口令、顛倒歌、字頭歌和
  940.  
  941. shé
  942. dié
  943. yáo
  944. lán
  945.  
  946. zhǔ
  947. yào
  948. yòng
  949. cuī
  950. mián
  951.  
  952. jiāo
  953. huà
  954.  
  955. 謎語歌。折疊搖籃曲:主要用于催眠、教話、
  956. rèn
  957. de
  958. jiǎn
  959. duǎn
  960. tóng
  961. yáo
  962.  
  963. yóu
  964.  
  965. yóu
  966. shì
  967. ér
  968. tóng
  969. yóu
  970. 認物的簡短童謠;游戲歌:游戲歌是兒童游戲
  971. shí
  972. bàn
  973. suí
  974. zhe
  975. dìng
  976. de
  977. yóu
  978. dòng
  979. zuò
  980. ér
  981. yín
  982. chàng
  983. de
  984. tóng
  985. yáo
  986.  
  987.  
  988. zhǎo
  989. 時伴隨著一定的游戲動作而吟唱的童謠。《找
  990. péng
  991. yǒu
  992.  
  993.  
  994.  
  995. diū
  996. shǒu
  997. juàn
  998.  
  999.  
  1000. děng
  1001. dōu
  1002. shǔ
  1003. yóu
  1004.  
  1005. shù
  1006. shù
  1007. 朋友》、《丟手絹》、等都屬于游戲歌;數數
  1008.  
  1009. shù
  1010. shù
  1011. shì
  1012. shì
  1013. ér
  1014. tóng
  1015. shěn
  1016. měi
  1017. xīn
  1018. de
  1019. xíng
  1020. xiàng
  1021. miáo
  1022. xiě
  1023. 歌:數數歌是以適合兒童審美心理的形象描寫
  1024. lái
  1025. qiǎo
  1026. miào
  1027. xùn
  1028. liàn
  1029. ér
  1030. tóng
  1031. shù
  1032. shù
  1033. néng
  1034. de
  1035. tóng
  1036. yáo
  1037.  
  1038.  
  1039. chuán
  1040. tǒng
  1041. 來巧妙地訓練兒童數數能力的童謠。如:傳統
  1042. tóng
  1043. yáo
  1044.  
  1045. èr
  1046. sān
  1047.  
  1048.  
  1049.  
  1050. èr
  1051. sān
  1052.  
  1053. shàng
  1054. shān
  1055.  
  1056. liù
  1057. 童謠《一二三》:“一二三,爬上山,四五六
  1058.  
  1059. fān
  1060. gēn
  1061. tóu
  1062.  
  1063. jiǔ
  1064.  
  1065. pāi
  1066. qiú
  1067.  
  1068. zhāng
  1069. kāi
  1070. liǎng
  1071. zhī
  1072. shǒu
  1073.  
  1074. shí
  1075. ,翻跟頭,七八九,拍皮球,張開兩只手,十
  1076. shǒu
  1077. zhǐ
  1078. tóu
  1079.  
  1080.  
  1081. wèn
  1082.  
  1083. zhǐ
  1084. cǎi
  1085. wèn
  1086. huò
  1087. lián
  1088. wèn
  1089. 個手指頭”;問答歌:指采取一問一答或連問
  1090. lián
  1091. de
  1092. xíng
  1093. shì
  1094. lái
  1095. shù
  1096. shì
  1097.  
  1098. fǎn
  1099. yìng
  1100. shēng
  1101. huó
  1102. de
  1103. tóng
  1104. yáo
  1105.  
  1106. 連答的形式來敘述事物、反映生活的童謠。例
  1107.  
  1108.  
  1109. shí
  1110. me
  1111. hǎo
  1112.  
  1113.  
  1114.  
  1115. shí
  1116. me
  1117. hǎo
  1118.  
  1119. gōng
  1120. hǎo
  1121.  
  1122. gōng
  1123. 如,《什么好》:“什么好?公雞好,公雞喔
  1124. zǎo
  1125.  
  1126. /
  1127. shí
  1128. me
  1129. hǎo
  1130.  
  1131. xiǎo
  1132. hǎo
  1133.  
  1134. xiǎo
  1135. ài
  1136. 喔起得早。/什么好?小鴨好,小鴨呷呷愛洗
  1137. zǎo
  1138.  
  1139. /
  1140. shí
  1141. me
  1142. hǎo
  1143.  
  1144. xiǎo
  1145. yáng
  1146. hǎo
  1147.  
  1148. xiǎo
  1149. yáng
  1150. chī
  1151. qīng
  1152. cǎo
  1153.  
  1154. /
  1155. shí
  1156. 澡。/什么好?小羊好,小羊細細吃青草。/
  1157. me
  1158. hǎo
  1159.  
  1160. xiǎo
  1161. hǎo
  1162.  
  1163. xiǎo
  1164. wán
  1165. shuǎ
  1166. chǎo
  1167. nào
  1168.  
  1169.  
  1170. lián
  1171. suǒ
  1172. diào
  1173.  
  1174. 么好?小兔好,小兔玩耍不吵鬧”;連鎖調:
  1175.  
  1176. qiān
  1177. niú
  1178.  
  1179.  
  1180.  
  1181. qiān
  1182. niú
  1183.  
  1184. gāo
  1185. lóu
  1186.  
  1187. gāo
  1188. lóu
  1189. gāo
  1190. 例如《野牽牛》:“野牽牛,爬高樓;高樓高
  1191.  
  1192. shù
  1193. shāo
  1194.  
  1195. shù
  1196. shāo
  1197. zhǎng
  1198.  
  1199. dōng
  1200. qiáng
  1201.  
  1202. dōng
  1203. qiáng
  1204. huá
  1205.  
  1206. ,爬樹梢;樹梢長,爬東墻;東墻滑,爬籬笆
  1207.  
  1208.  
  1209. gǎn
  1210.  
  1211. tǎng
  1212. zài
  1213. shàng
  1214. chuī
  1215.  
  1216. ;籬笆細,不敢爬;躺在地上吹喇叭;嘀嘀嗒
  1217.  
  1218.  
  1219.  
  1220. suí
  1221. yùn
  1222. jiē
  1223.  
  1224. chàng
  1225.  
  1226. lián
  1227. suǒ
  1228. diào
  1229. duì
  1230. !嘀嘀嗒!”隨韻接合,易唱易記。連鎖調對
  1231. péi
  1232. yǎng
  1233. yòu
  1234. ér
  1235. de
  1236. wéi
  1237. yán
  1238. néng
  1239. shí
  1240. fèn
  1241. yǒu
  1242.  
  1243. niù
  1244. kǒu
  1245. lìng
  1246. 培養幼兒的思維和語言能力十分有益;拗口令
  1247.  
  1248. chēng
  1249. rào
  1250. kǒu
  1251. lìng
  1252. huò
  1253. kǒu
  1254. lìng
  1255.  
  1256. rào
  1257. wān
  1258.  
  1259. yǎo
  1260. zuǐ
  1261.  
  1262. yòu
  1263. yào
  1264. :也稱繞口令或急口令。它繞彎、咬嘴,又要
  1265. qiú
  1266. kuài
  1267.  
  1268. zhòng
  1269. zài
  1270. shēng
  1271.  
  1272. yùn
  1273. shēng
  1274. diào
  1275. de
  1276. xùn
  1277. liàn
  1278.  
  1279. diān
  1280. 求讀得快,重在聲母、韻母和聲調的訓練;顛
  1281. dǎo
  1282.  
  1283. chēng
  1284. huá
  1285.  
  1286. guài
  1287. huò
  1288. dǎo
  1289. chàng
  1290.  
  1291. nán
  1292. 倒歌:也稱滑稽歌、古怪歌或倒唱歌,如河南
  1293. de
  1294. tóng
  1295. yáo
  1296.  
  1297. xiǎo
  1298. huái
  1299. shù
  1300.  
  1301.  
  1302.  
  1303. xiǎo
  1304. huái
  1305. shù
  1306.  
  1307. jié
  1308. yīng
  1309. táo
  1310.  
  1311. yáng
  1312. liǔ
  1313. 的童謠《小槐樹》:“小槐樹,結櫻桃,楊柳
  1314. shù
  1315. shàng
  1316. jié
  1317. jiāo
  1318.  
  1319. chuī
  1320. zhe
  1321.  
  1322. zhe
  1323. hào
  1324.  
  1325. tái
  1326. zhe
  1327. chē
  1328. zhe
  1329. 樹上結辣椒,吹著鼓,打著號,抬著大車拉著
  1330. jiào
  1331.  
  1332. wén
  1333.  
  1334. cǎi
  1335. qiáo
  1336.  
  1337. tóu
  1338. chén
  1339. le
  1340.  
  1341. 轎。蚊子踢死驢,螞蟻踩塌橋,木頭沉了底,
  1342. shí
  1343. tóu
  1344. shuǐ
  1345. shàng
  1346. piāo
  1347.  
  1348.  
  1349.  
  1350. de
  1351. diǎn
  1352. shì
  1353. :
  1354. zhèng
  1355. huà
  1356. fǎn
  1357. shuō
  1358.  
  1359. nèi
  1360. róng
  1361. 石頭水上漂……”它的特點是:正話反說,內容
  1362. zhì
  1363.  
  1364. lián
  1365. xiǎng
  1366. fēng
  1367.  
  1368. tóu
  1369.  
  1370. shì
  1371. zhǐ
  1372. měi
  1373. wěi
  1374. 機智,聯想豐富;字頭歌:是指每句尾字幾乎
  1375. wán
  1376. quán
  1377. xiàng
  1378. tóng
  1379.  
  1380.  
  1381.  
  1382. xiǎo
  1383. zhēn
  1384.  
  1385. juàn
  1386. xiù
  1387.  
  1388. bāng
  1389. zhù
  1390. 完全相同,如:“小珍子,卷袖子,幫助媽媽
  1391. sǎo
  1392.  
  1393. zhuō
  1394.  
  1395.  
  1396. tuō
  1397. bǎn
  1398. xiàng
  1399. jìng
  1400.  
  1401. 掃屋子。擦桌子,擦椅子,拖得地板像鏡子,
  1402. zhào
  1403. chū
  1404. hǎo
  1405. hái
  1406.  
  1407.  
  1408. tóu
  1409. de
  1410. 照出一個好孩子。”字頭歌以其獨特的句

    幼教論文:讓學生愛上閱讀 - 預覽:

   • ,每當老師聲情并茂的講故事時,孩子們總是睜大眼睛一眨不眨的盯著老師,生怕漏掉一點。正當孩子們聽得津津有味或講到情節緊張時,教師戛然止住并告之孩子:欲知后事如何,請課后自讀原文,后面的故事情節更加精彩...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102369.htm - 2019-05-20
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网