<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   我的閩南夢作文300字_中國作文網

  1. 預覽:
  2. de
  3. mǐn
  4. nán
  5. mèng
  6. 我的閩南夢
  7. shuō
  8. dào
  9. mǐn
  10. nán
  11. wén
  12. huà
  13.  
  14. le
  15. jiě
  16. gòu
  17. tòu
  18. chè
  19.  
  20. zhōng
  21. 說到閩南文化,我了解得不夠透徹。其中
  22.  
  23. chuán
  24. tǒng
  25.  
  26. zhī
  27. zhī
  28. rán
  29.  
  30. zhī
  31. suǒ
  32. rán
  33.  
  34. chuán
  35. ,傳統戲劇,我只知其然,不知其所以然:傳
  36. tǒng
  37. jiē
  38.  
  39. men
  40. de
  41. yóu
  42. lái
  43.  
  44. zhī
  45. shì
  46. luè
  47. zhī
  48. èr
  49.  
  50. 統節日,它們的由來,我也只是略知一二。
  51. shì
  52. dào
  53. dào
  54. de
  55. nóng
  56. cūn
  57. hái
  58.  
  59. cóng
  60. xiǎo
  61. jiù
  62. 我是一個地地道道的農村孩子,我從小就
  63. kàn
  64. dào
  65. zhī
  66. yào
  67. jié
  68. hūn
  69. huò
  70. zhě
  71. yǒu
  72. rén
  73.  
  74. jiù
  75. dōu
  76. le
  77. táng
  78. zhǔ
  79. 看到只要結婚或者有人死去,就都去了祠堂煮
  80. guō
  81. fàn
  82.  
  83. lái
  84. yíng
  85. qǐng
  86. lái
  87. miàn
  88. fāng
  89. de
  90. rén
  91.  
  92. zhè
  93. xiē
  94. 大鍋飯,來迎請來自四面八方的客人。這些祠
  95. táng
  96. hěn
  97. lǎo
  98.  
  99. dàn
  100. hěn
  101. yǒu
  102. yòng
  103.  
  104. néng
  105. róng
  106. shàng
  107. qiān
  108. de
  109. bīn
  110.  
  111. 堂很古老,但很有用,它能容納上千的賓客。
  112. cóng
  113. xián
  114. lǎo
  115. rén
  116.  
  117. hái
  118.  
  119. shèn
  120. zhì
  121. cán
  122. rén
  123.  
  124. tōng
  125. tōng
  126. 她從不嫌棄老人、孩子、甚至殘疾人,她通通
  127. yōng
  128. huái
  129.  
  130. hǎo
  131. qīn
  132.  
  133. dāng
  134. chéng
  135. jiā
  136.  
  137. shì
  138. 擁入懷里。她好比母親,當你成家立業,是你
  139. kāi
  140. xīn
  141. de
  142. shí
  143. hòu
  144.  
  145. hěn
  146. xìng
  147. zhuāng
  148. jìn
  149. huái
  150.  
  151. dāng
  152. 開心的時候,你可以很幸福地裝進她懷里,當
  153. de
  154. qīn
  155. rén
  156. ér
  157.  
  158. shì
  159. shāng
  160. xīn
  161. de
  162. shí
  163. hòu
  164.  
  165. 你的親人離你而去,是你傷心的時候,也可以
  166. kào
  167. zài
  168. de
  169. bǎng
  170. shàng
  171. shāng
  172. xīn
  173. tòng
  174.  
  175. yóu
  176.  
  177. yǒu
  178. mèng
  179. 靠在她的臂膀上傷心痛哭。由此,我有一個夢
  180. xiǎng
  181.  
  182. duō
  183. me
  184. wàng
  185.  
  186. yǒu
  187. tiān
  188.  
  189. cūn
  190. néng
  191. yǒu
  192. zuò
  193. gòng
  194. lǎo
  195. 想,我多么希望,有一天,村里能有一座供老
  196. rén
  197. cán
  198. rén
  199. yǎng
  200. lǎo
  201. de
  202. fāng
  203. ——
  204. yǎng
  205. lǎo
  206. yuàn
  207. 人和殘疾人養老的地方——養老院
  208.  
  209. děng
  210. yǒu
  211. shí
  212. jiān
  213.  
  214. jiù
  215. yǎng
  216. lǎo
  217. yuàn
  218. péi
  219. bàn
  220. lǎo
  221. rén
  222.  
  223. 。等我一有時間,我就去養老院陪伴老人。如
  224. guǒ
  225.  
  226. jīn
  227. hòu
  228.  
  229. yǒu
  230. zhè
  231. néng
  232. de
  233. huà
  234.  
  235. jiù
  236. juān
  237. chū
  238. suǒ
  239. yǒu
  240. 果,今后,我有這個能力的話,我就捐出所有
  241. de
  242.  
  243. jiàn
  244. zuò
  245. yǎng
  246. lǎo
  247. yuàn
  248.  
  249. rán
  250. hòu
  251.  
  252. shí
  253. cháng
  254. péi
  255. péi
  256. 的積蓄,去建一座養老院,然后,時常去陪陪
  257. xiē
  258. guǎ
  259. lǎo
  260. rén
  261.  
  262. ruò
  263. yǒu
  264. xìng
  265. dāng
  266. shàng
  267. yuàn
  268. zhǎng
  269.  
  270. néng
  271. 那些孤寡老人,如若我有幸當上院長,我也能
  272. guǎn
  273. de
  274. jǐng
  275. jǐng
  276. yǒu
  277. tiáo
  278.  
  279. zhī
  280. dāng
  281. míng
  282. xiǎo
  283. xiǎo
  284. de
  285. gōng
  286.  
  287. 管的井井有條,哪怕只當一名小小的義工,我
  288. jiào
  289. shì
  290. tiān
  291. xià
  292. zuì
  293. kuài
  294. de
  295. shì
  296. qíng
  297.  
  298. zhì
  299. shǎo
  300. néng
  301. tiān
  302. tiān
  303. 也覺得是天底下最快樂的事情,我至少能天天
  304. kàn
  305. dào
  306. lǎo
  307. rén
  308. kāi
  309. xīn
  310. de
  311. yàng
  312.  
  313. yīn
  314. wéi
  315.  
  316. men
  317. lǎo
  318. le
  319.  
  320. shì
  321. gāi
  322. 看到老人開心的樣子。因為,他們老了,是該
  323. xiǎng
  324. shòu
  325. kuài
  326. shí
  327. guāng
  328. de
  329. shí
  330. hòu
  331. le
  332.  
  333. 享受快樂時光的時候了。
  334. zhè
  335. jiù
  336. shì
  337. de
  338. mǐn
  339. nán
  340. mèng
  341.  
  342. wēi
  343. dào
  344. de
  345. mèng
  346. xiǎng
  347. 這就是我的閩南夢,一個微不足道的夢想
  348.  
  349. shì
  350. zhè
  351. bèi
  352. zuì
  353. de
  354. mèng
  355. xiǎng
  356.  
  357. wéi
  358. mǐn
  359. nán
  360. biàn
  361. gèng
  362. měi
  363. ,也是我這輩子最大的夢想!為閩南變得更美
  364. hǎo
  365.  
  366. zǒng
  367. xiǎng
  368. wéi
  369. zuò
  370. diǎn
  371. shí
  372. me
  373.  
  374. zhè
  375. shì
  376. zuì
  377. xiǎng
  378. zuò
  379. 好,我總想為她做點什么,這也是我最想去做
  380. de
  381. shì
  382.  
  383. 的事!
  384.  
  385. xiě
  386. zuò
  387. zhǐ
  388. dǎo
  389.  
  390. xiǎo
  391. xué
  392. zuò
  393. wén
  394. xùn
  395. liàn
  396. fǎn
  397.  
  398. 【寫作指導:小學作文訓練反思】
  399.  
  400.  
  401. zuò
  402. wén
  403. shì
  404. gāo
  405. xué
  406. shēng
  407. zōng
  408. néng
  409. zhī
  410. zhòng
  411. yào
  412. shǒu
  413. duàn
  414.  
  415.  作文是提高學生綜合能力之重要手段,
  416. shì
  417. wén
  418. jiāo
  419. xué
  420. nán
  421. diǎn
  422.  
  423. zhǎng
  424. lái
  425.  
  426. zài
  427. xiǎo
  428. xué
  429. zuò
  430. wén
  431. 也是語文教學難點。長期以來,在小學作文課
  432. táng
  433. jiāo
  434. xué
  435. jié
  436. gòu
  437. shàng
  438.  
  439. xíng
  440. chéng
  441. le
  442. jiāo
  443. shī
  444. mìng
  445.  
  446. zhǐ
  447. dǎo
  448. 堂教學結構上,形成了教師命題、指導
  449.  
  450.  
  451. xué
  452. shēng
  453. xiě
  454. zuò
  455.  
  456.  
  457. jiāo
  458. shī
  459. gǎi
  460. píng
  461. ──學生獨立寫作──教師自己改評
  462. de
  463. chuán
  464. tǒng
  465. xùn
  466. liàn
  467. shì
  468.  
  469. zhè
  470. zhǒng
  471. xùn
  472. liàn
  473. shì
  474. cháng
  475. cháng
  476. zào
  477. chéng
  478. de
  479. hòu
  480. 的傳統訓練模式,這種訓練模式常常造成的后
  481. guǒ
  482. shì
  483.  
  484. 果是。
  485.  
  486.  
  487. 1
  488.  
  489. shēng
  490. huì
  491. xià
  492.  
  493. huà
  494. shuō
  495.  
  496. zhè
  497. shì
  498. yīn
  499. wéi
  500. xué
  501.  1、生不會下筆,無話可說。這是因為學
  502. shēng
  503. de
  504. zuò
  505. wén
  506. cóng
  507. lái
  508. dōu
  509. shì
  510. jiāo
  511. shī
  512. mìng
  513.  
  514. 生的作文從來都是教師命題。
  515.  
  516.  
  517. 2
  518.  
  519. xué
  520. shēng
  521. huì
  522. lèi
  523.  
  524. zhè
  525. shì
  526. yīn
  527. wéi
  528. xué
  529. shēng
  530. zuò
  531. wén
  532. de
  533.  2、學生不會積累。這是因為學生作文的
  534. cái
  535. liào
  536. duō
  537. dōu
  538. shì
  539. jiāo
  540. shī
  541. shì
  542. huò
  543. zhǔn
  544. bèi
  545. de
  546.  
  547. 材料大多都是教師提示或準備的。
  548.  
  549.  
  550. 3
  551.  
  552. xué
  553. shēng
  554. huì
  555. chuàng
  556. xīn
  557.  
  558. wén
  559. zhāng
  560. qiān
  561. piān
  562. miàn
  563.  
  564. quē
  565. shǎo
  566.  3、學生不會創新,文章千篇一面,缺少
  567. xìng
  568.  
  569. zhè
  570. shì
  571. yīn
  572. wéi
  573. jiāo
  574. shī
  575. yǒu
  576. huò
  577. jiān
  578. shè
  579. zhì
  580. de
  581. kuàng
  582. kuàng
  583. 個性。這是因為教師有意或無意間設置的框框
  584. yán
  585. zhòng
  586. shù
  587. le
  588. xué
  589. shēng
  590.  
  591. 嚴重束縛了學生。
  592.  
  593.  
  594. 4
  595.  
  596. xué
  597. shēng
  598. xiě
  599. zuò
  600. shì
  601. biǎo
  602. duì
  603. shēng
  604. huó
  605. de
  606. yàn
  607.  4、學生寫作不是表達自己對生活的體驗
  608. gǎn
  609.  
  610. ér
  611. shì
  612. wéi
  613. le
  614. rèn
  615. &ldq
  616. 和感悟,而是為了任務&ldq
  617. uo;
  618. fèn
  619. shù
  620.  
  621. shēng
  622. bān
  623. yìng
  624. tào
  625. huò
  626. suí
  627. biān
  628. zào
  629.  
  630. zhè
  631. shì
  632. uo;分數,生搬硬套或隨意編造。這是
  633. yīn
  634. wéi
  635. jiāo
  636. shī
  637. shì
  638. le
  639. xué
  640. shēng
  641. duō
  642. dào
  643. jìn
  644. háng
  645. yán
  646.  
  647. cái
  648. 因為教師忽視了學生多渠道地進行語言、素材
  649. de
  650. lèi
  651.  
  652. 的積累。
  653.  
  654.  
  655. jiàn
  656.  
  657. zhè
  658. zhǒng
  659. chuán
  660. tǒng
  661. de
  662. xiě
  663. zuò
  664. xùn
  665. liàn
  666. shì
  667. shì
  668.  可見,這種傳統的寫作訓練模式已不適
  669. yīng
  670. xīn
  671. gǎi
  672. zuò
  673. xué
  674. jiāo
  675. xué
  676. de
  677. yào
  678. qiú
  679.  
  680. dāng
  681. rán
  682. gèng
  683. huì
  684. shì
  685. yīng
  686. 應新課改作學教學的要求,當然也更會不適應
  687. zhì
  688. jiāo
  689. de
  690. yào
  691. qiú
  692.  
  693. duān
  694. shì
  695. xiǎn
  696. ér
  697. jiàn
  698. de
  699.  
  700. xiàn
  701. 素質教育的要求,其弊端是顯而易見的。我縣
  702. yāo
  703. qǐng
  704. de
  705. jiāo
  706. shī
  707.  
  708. píng
  709. shí
  710. yàn
  711. xiǎo
  712. xué
  713. wáng
  714. yǒng
  715. chū
  716. xiào
  717. zhǎng
  718. zài
  719. 邀請的特級教師、平湖實驗小學王永初校長在
  720. zuò
  721. wén
  722. jiāo
  723. xué
  724. de
  725. shí
  726. jiàn
  727. zhōng
  728.  
  729. zūn
  730. xún
  731. xīn
  732. biāo
  733. guān
  734. zuò
  735. wén
  736. jiāo
  737. xué
  738. 作文教學的實踐中,遵循新課標關于作文教學
  739. yào
  740. qiú
  741. de
  742. xīn
  743. niàn
  744.  
  745. dǎn
  746. chuán
  747. tǒng
  748. shì
  749.  
  750. jìn
  751. háng
  752. yǒu
  753. 要求的新理念,大膽突破傳統模式,進行有益
  754. de
  755. tàn
  756. suǒ
  757. cháng
  758. shì
  759.  
  760. chū
  761. xíng
  762. chéng
  763. de
  764. zuò
  765. wén
  766. xùn
  767. liàn
  768. 的探索和嘗試,初步形成自己的作文訓練思路
  769.  
  770. le
  771. chū
  772. chéng
  773. xiào
  774.  
  775. zhě
  776. rèn
  777. wéi
  778. zhè
  779. zuò
  780. wén
  781. xùn
  782. liàn
  783. jiāo
  784. ,取得了初步成效。筆者認為這個作文訓練教
  785. xué
  786. zhǔ
  787. yào
  788. xiàn
  789. zài
  790. jiǔ
  791. zhù
  792. zhòng
  793. shàng
  794. 學思路主要體現在九個注重
  795.  
  796.  
  797.  
  798.  
  799. zhù
  800. zhòng
  801. chōng
  802. fèn
  803. jué
  804. wén
  805. zhōng
  806. de
  807. zuò
  808. yuán
  809.  
  810.  一、注重充分挖掘課文中的習作資源,
  811. péi
  812. yǎng
  813. xué
  814. shēng
  815. de
  816. chuàng
  817. xīn
  818. néng
  819. 以培養學生的創新能力
  820.  
  821.  
  822. xiǎo
  823. xué
  824. wén
  825. běn
  826. zhōng
  827.  
  828. chú
  829. le
  830. měi
  831. dān
  832. yuán
  833. de
  834. zuò
  835. wén
  836.  小學語文課本中,除了每個單元的作文
  837. xùn
  838. liàn
  839. wài
  840.  
  841. shí
  842. zài
  843. wén
  844. zhōng
  845. yùn
  846. hán
  847. zhe
  848. fēng
  849. de
  850. 訓練外,其實在課文中也蘊含著極其豐富的可
  851. gòng
  852. xué
  853. shēng
  854. jìn
  855. háng
  856. chuàng
  857. zào
  858. xìng
  859. zuò
  860. de
  861. yuán
  862.  
  863. zhè
  864. shì
  865. péi
  866. yǎng
  867. xué
  868. shēng
  869. 供學生進行創造性習作的資源,這是培養學生
  870. chuàng
  871. xīn
  872. néng
  873. de
  874. zhòng
  875. yào
  876. zhèn
  877.  
  878. yīn
  879. jiāo
  880. shī
  881. yào
  882. chōng
  883. fèn
  884. zhòng
  885. shì
  886. bìng
  887. 創新能力的重要陣地。因此教師要充分重視并
  888. jué
  889. zhè
  890. shì
  891. de
  892. zuò
  893. yuán
  894.  
  895. péi
  896. yǎng
  897. xué
  898. shēng
  899. chuàng
  900. 挖掘這一不可忽視的習作資源,以培養學生創
  901. xīn
  902. néng
  903.  
  904. xiě
  905. chū
  906. tóng
  907. wén
  908. de
  909. wén
  910. zhāng
  911. lái
  912.  
  913. 新能力,寫出不同于課文的文章來。
  914.  
  915.  
  916. èr
  917.  
  918. zhù
  919. zhòng
  920. chuàng
  921. shè
  922. qíng
  923. jìng
  924.  
  925. zēng
  926. qiáng
  927. xué
  928. shēng
  929. xiě
  930. zuò
  931. de
  932.  二、注重創設情境,以增強學生寫作的
  933. xìng
  934. 興趣
  935.  
  936.  
  937. chuán
  938. tǒng
  939. de
  940. zuò
  941. wén
  942. xùn
  943. liàn
  944. zhù
  945. zhòng
  946. qíng
  947. jìng
  948. de
  949. chuàng
  950. shè
  951.  
  952. yīn
  953.  傳統的作文訓練不注重情境的創設,因
  954. ér
  955. xiě
  956. zuò
  957. xùn
  958. liàn
  959. guò
  960. dāi
  961. bǎn
  962.  
  963. wèi
  964. xìng
  965.  
  966. néng
  967. yǐn
  968. xué
  969. 而寫作訓練過于呆板、無趣味性,不能吸引學
  970. shēng
  971.  
  972. xué
  973. shēng
  974. jiù
  975. huì
  976. xiě
  977.  
  978.  
  979. next88
  980.  
  981. zhè
  982. shì
  983. 生,學生也就不會樂意去寫。(next88)這是
  984. yīn
  985. wéi
  986. xiǎo
  987. xué
  988. shēng
  989. shòu
  990. nián
  991. líng
  992. diǎn
  993. rèn
  994. shí
  995. shuǐ
  996. píng
  997. de
  998. zhì
  999. yuē
  1000.  
  1001. 因為小學生受年齡特點及認識水平的制約,他
  1002. men
  1003. de
  1004. xiě
  1005. zuò
  1006. wǎng
  1007. wǎng
  1008. yào
  1009. jiāo
  1010. shī
  1011. gòng
  1012. dìng
  1013. de
  1014. qíng
  1015. jìng
  1016.  
  1017. yào
  1018. 們的寫作往往需要教師提供一定的情境,需要
  1019. lǎo
  1020. shī
  1021. de
  1022. zhǐ
  1023. dǎo
  1024. bāng
  1025. zhù
  1026. děng
  1027. wài
  1028. tiáo
  1029. jiàn
  1030. shǐ
  1031. men
  1032. xiě
  1033. chū
  1034. gèng
  1035. hǎo
  1036. 老師的指導幫助等外部條件促使他們寫出更好
  1037. de
  1038. zuò
  1039. wén
  1040.  
  1041. zēng
  1042. qiáng
  1043. xué
  1044. shēng
  1045. xiě
  1046. zuò
  1047. de
  1048. xìng
  1049.  
  1050. 的作文,以增強學生寫作的興趣。
  1051.  
  1052.  
  1053. chuàng
  1054. shè
  1055. qíng
  1056. jìng
  1057. de
  1058. fāng
  1059. hěn
  1060. duō
  1061.  
  1062. yòng
  1063. yīn
  1064. xiàng
  1065. chuàng
  1066.  創設情境的方法很多,可以利用音像創
  1067. shè
  1068. qíng
  1069. jìng
  1070.  
  1071. yòng
  1072. piàn
  1073. chuàng
  1074. shè
  1075. qíng
  1076. jìng
  1077.  
  1078. yòng
  1079. 設情境;可以利用圖片創設情境;可以利用語
  1080. yán
  1081. chuàng
  1082. shè
  1083. qíng
  1084. jìng
  1085.  
  1086. yòng
  1087. zuò
  1088. pǐn
  1089. xīn
  1090. shǎng
  1091. lái
  1092. chuàng
  1093. shè
  1094. qíng
  1095. jìng
  1096.  
  1097. 言創設情境;可以利用作品欣賞來創設情境;
  1098. yòng
  1099. yóu
  1100. lái
  1101. chuàng
  1102. shè
  1103. qíng
  1104. jìng
  1105.  
  1106. yòng
  1107. shēng
  1108. dòng
  1109. de
  1110. biǎo
  1111. 可以利用游戲來創設情境;可以利用生動的表
  1112. yǎn
  1113. chuàng
  1114. shè
  1115. qíng
  1116. jìng
  1117.  
  1118. hái
  1119. yòng
  1120. rán
  1121. de
  1122. jǐng
  1123. chuàng
  1124. shè
  1125. qíng
  1126. 演創設情境;還可以利用大自然的景物創設情
  1127. jìng
  1128. děng
  1129. děng
  1130.  
  1131. guǎn
  1132. cǎi
  1133. yòng
  1134. zhǒng
  1135. fāng
  1136.  
  1137. jiāo
  1138. shī
  1139. dōu
  1140. yǒu
  1141. yīng
  1142. néng
  1143. 境等等,不管采用哪種方法,教師都有應以能
  1144. gòu
  1145. zuì
  1146. xiàn
  1147. diào
  1148. dòng
  1149. xué
  1150. shēng
  1151. de
  1152. xiě
  1153. zuò
  1154. xìng
  1155. wéi
  1156. zuì
  1157. zhōng
  1158. de
  1159. 夠最大限度地調動學生的寫作興趣為最終目的
  1160.  
  1161.  
  1162.  
  1163. yòng
  1164. yóu
  1165. chuàng
  1166. shè
  1167. qíng
  1168. jìng
  1169.  
  1170. yóu
  1171. shì
  1172. wán
  1173. yóu
  1174.  例如利用游戲創設情境。由于是玩游戲
  1175.  
  1176. xué
  1177. shēng
  1178. de
  1179. xìng
  1180. fēi
  1181. cháng
  1182. gāo
  1183.  
  1184. dōu
  1185. zhǔ
  1186. dòng
  1187. jiāo
  1188. tán
  1189. lái
  1190. ,學生的興趣非常高,都積極主動地交談起來
  1191.  
  1192. lùn
  1193. huó
  1194. dòng
  1195. zhōng
  1196. yǒu
  1197. xiē
  1198. zuì
  1199. jīng
  1200. cǎi
  1201.  
  1202. zuì
  1203. liè
  1204. de
  1205.  
  1206. cān
  1207. jiā
  1208. ,議論活動中有哪些最精彩,最激烈的,參加
  1209. de
  1210. rén
  1211. shì
  1212. zuò
  1213. de
  1214.  
  1215. shì
  1216. zuò
  1217. de
  1218.  
  1219. páng
  1220. 的人是如何做的,自己以是如何做的,以及旁
  1221. biān
  1222. de
  1223. tóng
  1224. xué
  1225. de
  1226. yán
  1227.  
  1228. dòng
  1229. zuò
  1230.  
  1231. shén
  1232. tài
  1233.  
  1234. qíng
  1235. děng
  1236. yòu
  1237. shì
  1238. 邊的同學的語言、動作、神態、情緒等又是如
  1239. de
  1240.  
  1241. zhī
  1242. jiào
  1243. zhōng
  1244. xué
  1245. shēng
  1246. jiù
  1247. zài
  1248. kuài
  1249.  
  1250. qīng
  1251. sōng
  1252. de
  1253. fēn
  1254. 何的,不知不覺中學生就在愉快、輕松的氣氛
  1255. zhōng
  1256. wán
  1257. chéng
  1258. zuò
  1259. wén
  1260.  
  1261. ér
  1262. qiě
  1263. nèi
  1264. róng
  1265.  
  1266. yán
  1267. jiào
  1268. shēng
  1269. dòng
  1270. 中完成作文,而且內容具體,語言也比較生動
  1271.  
  1272.  
  1273.  
  1274. xué
  1275. shēng
  1276. jīng
  1277. le
  1278. huó
  1279. dòng
  1280. de
  1281. quán
  1282. guò
  1283. chéng
  1284.  
  1285. zhēn
  1286. shí
  1287. yàn
  1288. le
  1289.  學生經歷了活動的全過程,真實體驗了
  1290. jiān
  1291. de
  1292.  
  1293. yǒu
  1294. le
  1295. de
  1296. qīn
  1297. shēn
  1298. gǎn
  1299. shòu
  1300.  
  1301. dāng
  1302. dāng
  1303. rán
  1304. yǒu
  1305. 其間的樂趣,有了自己的親身感受,當當然有
  1306. huà
  1307. shuō
  1308.  
  1309. yǒu
  1310. gǎn
  1311.  
  1312. yǒu
  1313. qíng
  1314. shū
  1315.  
  1316. zài
  1317. huì
  1318. gǎn
  1319. dào
  1320. 話可說,有感可發,有情可抒,再也不會感到
  1321. zuò
  1322. wén
  1323. shì
  1324. zhǒng
  1325. tòng
  1326. de
  1327. shì
  1328.  
  1329. yóu
  1330. huó
  1331. dòng
  1332. wéi
  1333. xué
  1334. shēng
  1335. gòng
  1336. le
  1337. 作文是一種痛苦的事。游戲活動為學生提供了
  1338. shēng
  1339. dòng
  1340. de
  1341. xiě
  1342. zuò
  1343. cái
  1344.  
  1345. yòu
  1346. yíng
  1347. zào
  1348. le
  1349. kuān
  1350. sōng
  1351. de
  1352. fēn
  1353. wéi
  1354.  
  1355. zēng
  1356. jiā
  1357. 生動的寫作素材,又營造了寬松的氛圍,增加
  1358. le
  1359. xué
  1360. shēng
  1361. xiě
  1362. zuò
  1363. de
  1364. xìng
  1365.  
  1366. jiǎn
  1367. shǎo
  1368. le
  1369. xué
  1370. shēng
  1371. duì
  1372. zuò
  1373. wén
  1374. de
  1375. kǒng
  1376. 了學生寫作的興趣,減少了學生對作文的恐懼
  1377. gǎn
  1378.  
  1379. ràng
  1380. xué
  1381. shēng
  1382. xiě
  1383. zuò
  1384. 感,讓學生樂于寫作

    我的節日記憶作文 - 預覽:

   •  春節一到,家家戶戶便張燈結彩,有的門前燈籠高掛,有的門上福字倒貼,還有的門口炮竹聲聲響,你瞧,那還有一些小朋友正熱火朝天地唱著春節的兒歌呢,時不時還會有餛飩煮熟后的清香撲鼻而來。 這不,我們家...
   • 地址 - www.kt250.com/xiaoxue..html - 2020-09-16

    我的旅游日記是目標作文 - 預覽:

   • 是目標作文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。 其實不瞞你說,在以前的時候我就很感興趣關于這些游戲,關于這些書目。我知道我身邊有很多人,他們都不喜歡看書,他們有時間的話寧愿去多看一些電視劇,多看一些電影...
   • 地址 - www.kt250.com/xiaoxue..html - 2020-08-05

    我的一天日記敘事作文 - 預覽:

   • 敘事作文,希望能夠幫助到大家。 早上7點鐘,一貫睡到10點鐘的我,卻乖乖地起床了,這是為什么呢?因為今天又一個“大事件”。 所謂“大事件”,就是姐姐的三人同學會,地點就是吾悅廣場。借此我和媽媽也...
   • 地址 - www.kt250.com/xiaoxue..html - 2020-06-23

    種綠豆日記200字_中國作文網 - 預覽:

   •  前幾天,姥姥把幾個綠豆給了我,她說:“你把這幾顆綠豆種在一個空花盆里吧。”我興奮地說:“好呀!好呀!我最喜歡種東西啦!” 首先,我用小拇指壓一個小洞,把種子小心地放進小洞里。然后,把泥土培好,...
   • 地址 - www.t262.com/zuowen/2..html - 2016-12-12

    中國作家及作品_文學常識 - 預覽:

   •  孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,春秋時魯國陬邑(現山東曲阜東南)人。我國古代的思想家,教育家。《論語》是一部記錄孔子言行的著作,為孔門弟子編寫,是儒家思想的經典之作。南宋朱熹把這部書和...
   • 地址 - www.abc788.com/html/42779.html - 2016-12-22
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网