<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   中班語言活動:童謠《月亮下來吧》

  1. 預覽:
  2. wén
  3. zhāng
  4. lái
  5. yuán
  6. 章來源
  7. lián
  8. shān
  9. jiàn
  10. w w w.5Y k J.C om
  11. 蓮山 課件 w w w.5Y k J.C om
  12.  
  13.  
  14. huó
  15. dòng
  16. biāo
  17.  
  18.  活動目標:
  19.  
  20.  
  21. 1.
  22. jiě
  23. tóng
  24. yáo
  25. nèi
  26. róng
  27.  
  28. xué
  29. yǒu
  30. jiē
  31. zòu
  32. lǎng
  33. sòng
  34.  
  35.  1.理解童謠內容,學習有節奏地朗誦,
  36. gǎn
  37. shòu
  38. mín
  39. jiān
  40. tóng
  41. yáo
  42. de
  43. jìng
  44. měi
  45. jiē
  46. zòu
  47. měi
  48.  
  49. 感受民間童謠的意境美和節奏美。
  50.  
  51.  
  52. 2.
  53. duì
  54. yuè
  55. liàng
  56. de
  57. biàn
  58. huà
  59. gǎn
  60. xìng
  61.  
  62. néng
  63. dǎn
  64. xiǎng
  65. xiàng
  66.  
  67.  2.對月亮的變化感興趣,能大膽想象,
  68. biǎo
  69. duì
  70. yuè
  71. liàng
  72. de
  73. xiàng
  74. wǎng
  75.  
  76. 表達自己對月亮的向往。
  77.  
  78.  
  79. huó
  80. dòng
  81. zhǔn
  82. bèi
  83.  
  84.  活動準備:
  85.  
  86.  
  87. 1.
  88. jīng
  89. yàn
  90. zhǔn
  91. bèi
  92.  
  93. qǐng
  94. yòu
  95. ér
  96. tōng
  97. guò
  98. guān
  99. chá
  100.  
  101. chá
  102. yuè
  103.  1.經驗準備:請幼兒通過觀察、查閱圖
  104. shū
  105. liào
  106. děng
  107. fāng
  108. shì
  109.  
  110. le
  111. jiě
  112. yuè
  113. liàng
  114.  
  115. 書資料等方式,了解月亮。
  116.  
  117.  
  118. 2.
  119. zhì
  120. zhǔn
  121. bèi
  122.  
  123. měi
  124. de
  125. yuè
  126. jǐng
  127.  
  128. tóng
  129. yáo
  130. PPT
  131.  
  132.  2.物質準備:美麗的月景圖、童謠PPT
  133. děng
  134.  
  135. 圖譜等。
  136.  
  137.  
  138. huó
  139. dòng
  140. zhǐ
  141. dǎo
  142.  
  143.  活動指導:
  144.  
  145.  
  146.  
  147. měi
  148. yuè
  149. jǐng
  150. yǐn
  151.  
  152. yǐn
  153. dǎo
  154. yòu
  155. ér
  156. gǎn
  157. shòu
  158.  一、美麗月景圖引入,引導幼兒感受不
  159. tóng
  160. xíng
  161. zhuàng
  162. yuè
  163. liàng
  164. de
  165. měi
  166.  
  167. 同形狀月亮的美。
  168.  
  169.  
  170.  
  171. huān
  172. shí
  173. me
  174. yàng
  175. de
  176. yuè
  177. liàng
  178.  
  179. jiào
  180. xiàng
  181. shí
  182.  “你喜歡什么樣的月亮?你覺得它像什
  183. me
  184.  
  185.  
  186. 么?”
  187.  
  188.  
  189. èr
  190.  
  191. gǎn
  192. shòu
  193.  
  194. jiě
  195. tóng
  196. yáo
  197.  
  198. xué
  199. yǒu
  200. jiē
  201. zòu
  202. lǎng
  203.  二、感受、理解童謠、學習有節奏地朗
  204. sòng
  205.  
  206. 誦。
  207.  
  208.  
  209.  
  210.  
  211. shǒu
  212. xīn
  213. shǎng
  214.  
  215. chū
  216. gǎn
  217. shòu
  218. tóng
  219. yáo
  220. de
  221. jiē
  222. zòu
  223.  (一)首次欣賞,初步感受童謠的節奏
  224. měi
  225. jìng
  226. měi
  227.  
  228. 美和意境美。
  229.  
  230.  
  231. wèn
  232.  
  233. 1.
  234.  
  235. zhè
  236. shǒu
  237. tóng
  238. yáo
  239. de
  240. míng
  241. chēng
  242. shì
  243. shí
  244. me
  245.  
  246.  
  247.  提問:1.“這首童謠的名稱是什么?”
  248.  
  249.  
  250. 2.
  251.  
  252. jiào
  253. zhè
  254. shǒu
  255. tóng
  256. yáo
  257. tīng
  258. lái
  259. zěn
  260. me
  261. yàng
  262.  
  263.  2.“你覺得這首童謠聽起來怎么樣?你
  264. hǎo
  265. xiàng
  266. kàn
  267. dào
  268. le
  269. shí
  270. me
  271.  
  272.  
  273. 好像看到了什么?”
  274.  
  275.  
  276.  
  277. èr
  278.  
  279. jiè
  280. zhù
  281. PPT
  282. zài
  283. xīn
  284. shǎng
  285.  
  286. jiě
  287. tóng
  288. yáo
  289. de
  290. nèi
  291.  (二)借助PPT再次欣賞,理解童謠的內
  292. róng
  293.  
  294. 容。
  295.  
  296.  
  297. 1.
  298. wèn
  299.  
  300.  
  301. xiǎo
  302. xiǎo
  303. mèi
  304. mèi
  305. shì
  306. zěn
  307. yàng
  308. qǐng
  309. yuè
  310. liàng
  311.  1.提問:“小弟弟小妹妹是怎樣請月亮
  312. xià
  313. lái
  314. de
  315.  
  316. men
  317. shuō
  318. yuè
  319. liàng
  320. shì
  321. shí
  322. me
  323.  
  324.  
  325. 下來的?他們說月亮是什么?”
  326.  
  327.  
  328. 2.
  329. yòu
  330. ér
  331. yǒu
  332. jiē
  333. zòu
  334. huí
  335.  
  336. bìng
  337. gēn
  338. yòu
  339. ér
  340.  2.鼓勵幼兒有節奏地回答,并根據幼兒
  341. huí
  342. chū
  343. shì
  344.  
  345. gǎn
  346. shòu
  347. yuè
  348. liàng
  349.  
  350. yuán
  351.  
  352. wān
  353.  
  354. de
  355. biàn
  356. huà
  357.  
  358. (
  359. 回答出示圖譜,感受月亮“圓—彎”的變化。(
  360. xué
  361. liàng
  362.  
  363. miàn
  364.  
  365. zhī
  366. )
  367. 學習量詞:面、只)
  368.  
  369.  
  370.  
  371. sān
  372.  
  373. xué
  374. lǎng
  375. sòng
  376.  
  377. cháng
  378. shì
  379. biǎo
  380. xiàn
  381.  
  382.  (三)學習朗誦、嘗試表現。
  383.  
  384.  
  385. 1
  386.  
  387. kàn
  388. lǎng
  389. sòng
  390. tóng
  391. yáo
  392.  
  393. xǐng
  394. yòu
  395. ér
  396. yǒu
  397. jiē
  398. zòu
  399.  1.看圖譜朗誦童謠,提醒幼兒有節奏地
  400. lǎng
  401. sòng
  402.  
  403. 朗誦。
  404.  
  405.  
  406. 2
  407.  
  408. fèn
  409. jiǎo
  410. lǎng
  411. sòng
  412.  
  413. bìng
  414. yòu
  415. ér
  416. pèi
  417. shàng
  418. dòng
  419. zuò
  420.  
  421.  2.分角色朗誦,并鼓勵幼兒配上動作,
  422. jiā
  423. qiáng
  424. tóng
  425. yáo
  426. de
  427. jiē
  428. zòu
  429.  
  430. 加強童謠的節奏。
  431.  
  432.  
  433. 3.
  434. shī
  435. yòu
  436. gòng
  437. tóng
  438. yǒu
  439. gǎn
  440. qíng
  441. lǎng
  442. sòng
  443.  
  444. xǐng
  445. yòu
  446. ér
  447.  
  448.  3.師幼共同有感情地朗誦,提醒幼兒“
  449. ya
  450.  
  451. ba
  452.  
  453. děng
  454. zhù
  455. niàn
  456. qīng
  457. yòu
  458. duǎn
  459.  
  460. zēng
  461. jiā
  462. tóng
  463. yáo
  464. de
  465. 呀、吧”等語氣助詞念得輕又短,增加童謠的
  466. yùn
  467. měi
  468.  
  469. 韻律美。
  470.  
  471.  
  472. 4
  473.  
  474. kǎo
  475.  
  476.  
  477. wéi
  478. shí
  479. me
  480. xiǎo
  481. xiǎo
  482. mèi
  483. mèi
  484.  4.啟發思考:“為什么小弟弟小妹妹希
  485. wàng
  486. yuè
  487. liàng
  488. shì
  489. qiú
  490.  
  491. jìng
  492.  
  493. xiǎo
  494. chuán
  495. ne
  496.  
  497.  
  498. yòu
  499. ér
  500. duì
  501. 望月亮是皮球、鏡子、小船呢?”激發幼兒對
  502. yuè
  503. liàng
  504. de
  505. ài
  506. xiàng
  507. wǎng
  508.  
  509. 月亮的喜愛和向往。
  510.  
  511.  
  512. sān
  513.  
  514. tuò
  515. zhǎn
  516. xiǎng
  517. xiàng
  518.  
  519. yòu
  520. ér
  521. tàn
  522. suǒ
  523. de
  524. wàng
  525.  
  526.  三、拓展想象,激發幼兒探索的欲望。
  527.  
  528.  
  529. 1.
  530. yòu
  531. ér
  532. xiǎng
  533. xiàng
  534.  
  535.  
  536. hái
  537. wàng
  538. yuè
  539. liàng
  540. shì
  541. shí
  542.  1.啟發幼兒想象:“你還希望月亮是什
  543. me
  544.  
  545.  
  546. 么?”
  547.  
  548.  
  549. 2.
  550. yóu
  551.  
  552. xiāng
  553.  
  554.  
  555.  
  556. xiāng
  557. cáng
  558. zhe
  559. zhǒng
  560.  2.游戲“摸箱”:“箱子里藏著各種不
  561. tóng
  562. de
  563. yuè
  564. liàng
  565.  
  566. qǐng
  567. jiāo
  568. péng
  569. yǒu
  570.  
  571. shuō
  572. shuō
  573. 同的月亮,請你摸一個和它交朋友,和它說說
  574. qiāo
  575. qiāo
  576. huà
  577.  
  578.  
  579. yòu
  580. ér
  581. fǎng
  582. biān
  583. tóng
  584. yáo
  585. de
  586.  
  587. 悄悄話。”鼓勵幼兒仿編童謠里的句子。
  588.  
  589.  
  590. 3.
  591. yán
  592. shēn
  593.  
  594.  
  595. yuè
  596. liàng
  597. yǒu
  598. shí
  599. yuán
  600. yǒu
  601. shí
  602. wān
  603.  
  604. dào
  605.  3. 延伸:“月亮有時圓有時彎,它到底
  606. shí
  607. me
  608. shí
  609. hòu
  610. shì
  611. yuán
  612. de
  613.  
  614. shí
  615. me
  616. shí
  617. hòu
  618. shì
  619. wān
  620. de
  621.  
  622. wéi
  623. shí
  624. me
  625. huì
  626. 什么時候是圓的,什么時候是彎的?為什么會
  627. zhè
  628. yàng
  629. biàn
  630. huà
  631. ne
  632.  
  633. qǐng
  634. dài
  635. zhe
  636. zhè
  637. wèn
  638.  
  639. 這樣變化呢?請你帶著這個問題,和爸爸媽媽
  640. zhǎo
  641. àn
  642.  
  643. bìng
  644. le
  645. jiě
  646. dào
  647. de
  648. dài
  649. lái
  650. jiā
  651. 一起找答案,并把你了解到的帶來和大家一起
  652. fèn
  653. xiǎng
  654.  
  655.  
  656. 分享。”
  657.  
  658.  
  659.  
  660.  
  661. yuè
  662. liàng
  663. xià
  664. lái
  665. ba
  666.  
  667. ér
  668.  
  669. 附:月亮下來吧(兒歌)
  670.  
  671.  
  672. yuè
  673. liàng
  674. ya
  675. ,
  676. xià
  677. lái
  678. ba
  679.  
  680. shì
  681. qiú
  682. ya
  683.  
  684.  月亮呀,下來吧,你是一個皮球呀。
  685.  
  686.  
  687. xiǎo
  688. ,
  689. yào
  690.  
  691. zài
  692. shǒu
  693. zhōng
  694. wán
  695.  
  696.  小弟弟,要把你,拿在手中玩。
  697.  
  698.  
  699. yuè
  700. liàng
  701. ya
  702. ,
  703. xià
  704. lái
  705. ba
  706.  
  707. shì
  708. miàn
  709. jìng
  710. ya
  711.  
  712.  月亮呀,下來吧。你是一面鏡子呀。
  713.  
  714.  
  715. xiǎo
  716. mèi
  717. mèi
  718. ,
  719. yào
  720.  
  721. zài
  722. shǒu
  723. zhōng
  724. zhào
  725.  
  726.  小妹妹,要把你,拿在手中照。
  727.  
  728.  
  729. yuè
  730. liàng
  731. ya
  732. ,
  733. xià
  734. lái
  735. ba
  736.  
  737. shì
  738. zhī
  739. xiǎo
  740. chuán
  741. ya
  742.  
  743.  月亮呀,下來吧。你是一只小船呀。
  744.  
  745.  
  746. xiǎo
  747. ,
  748. xiǎo
  749. mèi
  750. mèi
  751.  
  752. zuò
  753. chuán
  754. dào
  755. tiān
  756. shàng
  757.  
  758.  小弟弟,小妹妹,坐船到天上!
  759.  
  760.  
  761. wén
  762. zhāng
  763. lái
  764. yuán
  765. 章來源
  766. lián
  767. shān
  768. jiàn
  769. w w w.5Y k J.C om
  770. 蓮山 課件 w w w.5Y k J.C om

    有關月亮的兒歌童謠11則 - 預覽:

   • 有關月亮的兒歌童謠11則1、月亮月亮,月亮,干凈,明亮。誰給月亮洗臉?一朵一朵白云!2、月亮對我笑月亮越爬越高,老對著我笑。問她笑什么,她說該睡覺,哎,不急,還早哩,再看會兒電視多好。月亮生氣了,拈...
   • 地址 - rj.5ykj.com/html/56691.htm - 2016-12-27

    關于月亮的兒歌童謠7首 - 預覽:

   • 關于月亮的兒歌童謠7首01愛照鏡子的月亮月亮愛照鏡子 每經過河邊、湖邊 他都不忘記留下自己的影子 看看今天 是胖了?還是瘦了?02月亮冷了天冷了 月亮弟弟沒衣服穿他一定很冷 風伯伯 快把云衣服送來...
   • 地址 - rj.5ykj.com/html/57672.htm - 2017-01-16

    童謠:月亮 - 預覽:

   • 文 章來源蓮山 課件 w ww.5 Y k J.COm 童謠:月亮月亮像眉毛,每天都和我捉迷藏。只要它一出來,我就躲起來。月亮像小船,每天都聽我吹笛子。只要它一出來,我就吹起小夜曲。月亮像月餅,每月...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/83173.htm - 2018-05-15

    大班語言活動:漢字游戲 - 預覽:

   •  活動目標: 1、培養幼兒對漢字的關心與興趣。 2、增強幼兒視覺辨別力。 活動重點: 發展幼兒對漢字的辨認能力。 活動準備: 1、字卡數張,在活動室內張貼字卡數張。 2、膠水、沙子、...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102214.htm - 2019-05-16

    大班語言活動:聰明的小耗子 - 預覽:

   • 大圖片1--5。 2.幼兒人手一份小圖片。 活動重點: 能根據圖片間的關聯排列順序,并大膽講述。 活動難點: 選用適當的動態詞并能清楚連貫地表達自己的意思。 指導要點: 引導幼兒找出圖...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102212.htm - 2019-05-16

    大班語言活動:我的幸運一天 - 預覽:

   • 情節,大膽表達自己的想法。 2、通過閱讀,了解小豬從不幸變為幸運的故事發展過程,感受智慧的力量。 3、知道遇到危險不害怕,會動腦筋想辦法保護自己。 活動重點: 引導幼兒觀察畫面,猜測故事情節...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102287.htm - 2019-05-17

    大班語言活動:ABC教育 - 預覽:

   • 文 章來 源蓮山 課件 w ww.5Y k J.cO m大班語言活動:ABC教育 教學目的: 1、通過學習讓幼兒了解一些關于南極的知識。懂得只有從小好好學習,長大了才能成為一個探險家。 2、培...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/102288.htm - 2019-05-17

    大班語言活動:生氣袋 - 預覽:

   • 的主要情節,了解生氣時變開心的方法,知道生氣不利于身體健康。 2、理解故事內容,嘗試續編故事的結尾。 3、萌發寬容、不計較小事的處世態度。 活動準備: 故事圖片連環畫,氣球若干,記號筆若干。...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/103342.htm - 2019-06-11

    大班語言活動:鳥樹 - 預覽:

   • 內容,使幼兒理解故事內容。 師:畫面上有一棵怎樣的樹?誰來了?小鳥停在老樹上干什么? 樹葉怎么了?飛到哪兒?樹葉變成了什么? 鳥兒都飛向哪兒?老樹變得怎樣了? 二、幼兒觀看圖片,教師講述故事...
   • 地址 - rj.5ykj.com/HTML/103340.htm - 2019-06-11
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网